پژوهش ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

دانلود رایگان
پژوهش ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشورفهرست موضوعي مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه1
چارچوبي نظري تحقيق3
فرضيه ها 4
روش تحقيق 5
مشكلات و موانع5
اصطلاحات و واژه هاي كليدي6
(1) فصل اول: 8
1-1) توسعه و مفاهيم8
2-1) توسعه اقتصادي17
3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي19
4-1) بررسي وضعيت توسعه اي ايران طي سال هاي 1382 –1376...23
جداول و نمودارها..................... 26
(2) فصل دوم: ......................... 28
.. 1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران..... 28
جداول و نمودارها..................... 40
(3) فصل سوم: ......................... 44
.. 1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
.. 2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي........... 59
الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي....... 63
A) وضعيت زناشويي و سواد ..... 63
B ) باروري و سواد............ 64
C) سواد و تعداد فرزندان ..... 65
D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان66
ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي... 67
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68
B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر..
3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي..... 69
جداول و نمودارها...... 81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد... 93
1-4) بررسي چالش ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران .. 96
2_4)بررسی فرضيه ها............... .102
3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی...... 102
فهرست منابع ...... 103

فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376................... 26
جدول (2-4-1): شاخص هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376................ 26
جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي
كشورها 1382-1376 ..................... 27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در
سال هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس 40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي
1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه هاي مختلف سني و جنس.......... 40
جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه هاي سني
24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال هاي 1375 و 1365 و 1355 ........ 41
جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به
تفكيك گروه هاي سني مختلف.............. 41
جدول (5-2) درصد دانش آموزان دختر در سال هاي 1376 – 1315 به تفكيك
سطوح مختلف آموزشي ................... 41
جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال هاي
1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي. 41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان
و فارغ التحصيلان آموزش عالي در ايران در سال هاي
1377- 1357 به تفكيك جنس.............. 42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته شدگان زن در آموزش عالي در سال
1376- 1358 به تفكيك دوره هاي تحصيلي .. 43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال هاي
1377-1358 به تفكيك دوره هاي تحصيلي .... 43
جدول (1-A– الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
زناشويي به تفكيك شهري و روستايي ..... 81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي ..................................... 81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي .... 83
جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهري و روستايي ......... 83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام
تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده.. 84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنيا آورده .................. 84
نمودار (1-C– الف – 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنيا آورده .................. 85
جدول (1- D– الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي .. 86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده... 86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر
حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان . 87
جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي
اسلامي................................ 88
جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه هاي دولتي به تفكيك جنس
در سال 1380........................... 88
نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به
تفكيك جنس در پايان سال 1381........... 89
نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381................. 90
نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381................. 90
نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به
تفكيك جنس در پايان سال 1381........... 91
نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته
به تفكيك جنس در پايان سال 1381........ 91
نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و
موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381..................................... 92
نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381.................92
مقدمه افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه اي از سرمايه هاي انساني، تواناتر مي كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي كند كه محروميت هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده اي مي شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم گيري هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه فرستاده مي شوند، دختران براي ايفاي نقش هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه ها و تواناسازي پتانسيل هااست خاموش و بي اثر مي شود و افراد تحت نظام هاي غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند نيروي شتاب دهنده توسعه محسوب شوند. [1] جامعة امروز ايران، جامعه اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد براي تطابق با شرايط پويا انعطاف پذيري كه ناشي از توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي جهان است تغيير يابند. در ميان اين تغييرات مسلماً تعارض سنت و مدرنيته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان ميناردكينز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضاي نامحدود را به جدال با منابع محدود مي كشاند، اين پرسش به جاست كه در روند توسعه بايد منابع اقتصادي را به كدام سمت، جهت داد؟ پاسخ اين سؤال بيش از آنكه معطوف به منابع فيزيكي باشد متمركز بر منابع انساني است و در منابع انساني موجود ، زنان به عنوان بخشي كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته اند در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار مي گيرند، چنانكه لارنس ايچ سامرز ، رئيس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهاني در اين زمينه مي گويد:
معتقدم كه در صورت شناخت تمامي منافع، سرمايه گذاري در آموزش دختران، شايد پر بازده ترين سرمايه گذري در جهان در حال توسعه باشد [3]
در اين تحقيق بر آن خواهيم بود كه دريابيم آيا ميان تحصيلات زنان با توسعه اقتصادي ارتباطي منطقي وجود دارد يا نه؟ و اگر اين ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چيست؟ و در شرايط امروزين، جامعه با اين منبع توسعه اي در چه چالش هايي قرار مي گيرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهديداتي معطوف به توسعه كشور است؟
[1] - عبدالله جيروند، توسعة اقتصادي مجموعة عقايد ، (تهران: مولوي، 1368) ص 29.
[2]- همان، ص 30.
[3]- همان، ص، 33.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود استدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توسعه اقتصاديكشور


تأثير تحصيلات زنان


تحصيلات زنان بر عامل انساني


وضعيت زناشويي و سواد


آموزش و پرورش


پایان نامه:تأثير تحصيلات زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه

دانلود تحقيق تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي ... تحصيلات زنان بر توسعه ... پژوهش بر ...

پایان نامه ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي

... تأثير تحصيلات زنان بر توسعه ... ارشد:تأثير تحصيلات زنان ... زنان بر توسعه اقتصادي ...

بررسی تاثير تحصيلات عالی زنان بر توسعه

بررسی تأثير تحصيلات عالی زنان بر توسعه اقتصادي ... خلاصه پژوهش ... تحصيلات زنان بر ...

پایان نامه تاثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادی …

تاثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادی ...

دانلود پروژه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي

دانلود پروژه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي ... تحصيلات زنان بر عامل ... پژوهش و ...

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور - …

تأثير تحصيلات زنان در توسعه ... مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي 19 ... پژوهش و ...

بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثير تحصيلات زنان بر

... كشور و تأثير تحصيلات زنان بر ... موثر بر توسعه اقتصادي ... اجتماعی زنان".پژوهش زنان.

خرید مقاله تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي

خرید مقاله تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي ... زنان بر توسعه اقتصادي كشور ...

دانلود پایان نامه نقش تحصیلات زنان بر توسعه

... زنان بر توسعه ... تحصيلات زنان در ايران تحصیلات زنان توسعه آموزشي زنان ايران توسعه ...

پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه

... زنان بر توسعه اقتصادي ... ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر ... برای پژوهش در ...

دانلود پایان نامه نقش تحصیلات زنان بر توسعه

... زنان بر توسعه ... تحصيلات زنان در ايران تحصیلات زنان توسعه آموزشي زنان ايران توسعه ...

پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه

... زنان بر توسعه اقتصادي ... ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر ... برای پژوهش در ...

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

جهت دانلود رايگان " تأثير تحصيلات زنان در توسعه ... اقتصادي مسجد جامع يزد بر ... پژوهش ...

دانلود پایان نامه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي

دانلود پایان نامه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي ... بر روی لینک ... زنان بر توسعه ...

vdoc.ir - مقاله و پایان نامه

پایان نامه ارشد:تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي ...

نقش زنان روستائی در توسعه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي ...

نقش زنان روستائی در توسعه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي : ... پژوهش 2-1- توسعه و ... زنان بر ...

دانلود مقاله.پروژه.پایان نامه.کارآموزی - پایان نامه …

عنوان کامل: تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادی ...

رو در رو - نقش آموزش عالي در توسعه اقتصادي

... عالي بر توسعه اقتصادي ... بر دستور کار پژوهش داشت ... هاي اضافي تحصيلات قبل از ...

پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه

... پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه ... تأثير-تحصيلات-زنان-در-توسعه ...

نقش دانشگاهها در توسعه اقتصادي

Title: نقش دانشگاهها در توسعه اقتصادي Author: mbeigi Last modified by: mdavari Created Date: 12/13/2005 11:13:34 AM Document ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf