شبيه سازي عددي حرکت پالپ در منطقه سايش، در سطح - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق شبيه سازي عددي حرکت پالپ در منطقه سايش، در سطح تماس گلوله و بدنه آسيا با استفاده از CFD در این تحقیق موضوعات توربولانس، آشفتگي، ديناميک سيالات محاسبا

دانلود رایگان
شبيه سازي عددي حرکت پالپ در منطقه سايش، در سطح تماس گلوله و CFD بدنه آسيا با استفاده ازتحقیق شبيه سازي عددي حرکت پالپ در منطقه سايش، در سطح تماس گلوله و بدنه آسيا با استفاده از CFD در این تحقیق موضوعات توربولانس، آشفتگي، ديناميک سيالات محاسباتي، آسياي گلوله اي، سايش،ضربه بررسی می شونددر مقاله حاضر رفتار پالپ به عنوان سيال در منطقه سايش آسياي گلول هاي مورد تجزيه و تحليل قرار
تغييرات عوامل ويسکوزيته، سرعت، فشار و دما ، گرفت و بر اساس نتايج حاصل از شبيه سازي CFD
نسبت به تغييرات قطر گلوله ارزيابي شد. در پايان مشخص گرديد که عوامل ويسکوزيته، سرعت و دما
نسبت به افزايش قطر گلوله داراي روند صعودي هستند. همچنين براي هر يک از موارد فوق توزيع
عوامل در شبکه سيال مشخص گرديد.در مقاله حاضر سعي شده تا شبيه سازي اوليه رفتار پالپ به عنوان يک سيال در منطقه سايش آسياهاي
و گلولهاي مورد ارزيابي قرار گيرد. بخشي از مطالعات به منظور ايجاد ارتباط بين شاخصهاي CFD
ويژگيهاي محيط آسيا و به عبارت ديگر ايجاد بستر مناسب براي انجام شبيهسازي رايانهاي انجام شد.
خوشبختانه با تعيين مفروضات و ايجاد برخي تصحيحات اين امر به بهترين شکل انجام شد. سپس
خروجي هاي شبيه سازي نرم افزاري که شامل توزيع و تغييرات عوامل فشار، ويسکوزيته، دما و سرعت سيال
بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. خوشبختانه نتايج حاصل با واقعيت هاي مورد انتظار هماهنگ بوده و
در پايان مشخص گرديد که تغييرات عوامل ويسکوزيته، سرعت سيال و دما نسبت به افزايش قطر روند
صعودي داشته و در مورد فشار تغييرات بسيار جزيي بوده است و همچنين توزيع هر يک از عوامل فوق در
شبکه عبور پالپ از بين بدنه آسيا و سطح گلوله به صورت تفصيلي تعيين گرديد. خوشبختانه نتايج مثبت
مطالعات اخير را م يتوان به عنوان پاي هاي براي مطالعات تکميلي بيشتر در نظر گرفت که در صورت تحقق


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شبيه سازي CFD


عوامل ويسکوزيته


سرعت


فشار و دما


توربولانس


آشفتگي


ديناميک سيالات محاسباتي


آسياي گلوله اي


سایش


ضربه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه