ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری - دانلود رایگاندانلود رایگان ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

دانلود رایگان
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفریماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
الف) مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.
مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.
در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.
در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.
از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.
اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.
ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم در قانون فعلی مصوب 1392، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کلیات( ماده53 ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را مسلوب الاراده بودن می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده 224 )، با وجود یکسانی شرایط با ماده 53، از اصطلاح مسلوب الاختیار سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح مسلوب الاختیار استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده 154 مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می گردد، زوال اراده می باشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین اختیار کرده است چنانکه در مواد 190 و 1070 ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه می گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر این ملاحظه می شود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار، اراده و رضا در اصول کلی فقهی و حقوقی وجود دارد، در قانون رعایت نکرده است. شارحین جزایی ما هم در این خصوص نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. گاهی به تبعیت از فقه اختیار به دو معنای مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهی هم بر گرفته از مفهوم فلسفی اختیار، آن را آزادی در سنجش سود و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم، تعریف کرده اند.
در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.
تحقیق حاضر علیرغم کمبود منابع، از جامعیت و انسجام قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و سعی شده است که به تشریح و بررسی جزئی ترین مسائل در رابطه با اختیار، پرداخته شود و تا حد امکان شفاف سازی لازم در موضوع مورد نظر صورت گیرد.
بدون تردید چنین تلاشی نمی تواند خالی از اشکال باشد، ولی امید است که خوانندگان و محققان و دانش پژوهان با بیان معایب و نواقص آن، نگارنده را در جهت رفع آنها و ارائه ی اثری مفید یاری رسانند. امید است که این اثر ارائه ی طریقی برای قانون گذار جمهوری اسلامی در جهت رفع معایب و نواقص قانونی در رابطه با موضوع مورد نظر باشد.
ب) دلایل انتخاب موضوع
با دقت در منابع مختلف حقوقی، می توان متوجه این نکته گردید که حقوقدانان در اغلب موارد اراده و اختیار را در کنار هم و گاهی به جای هم بکار می برند. گاهی حتی دیده شده است که اختیار و رضا در معنای هم بکار برده شده اند. همچنین اختلاف دیدگاه هایی که در مورد اکراه و اضطرار وجود دارد؛ بگونه ای که غالب حقوقدانان اکراه را از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری و اضطرار را از علل موجهه جرم می دانند در حالیکه در هر دو اختیار زائل می گردد و این سلب اختیار است که موجب سلب مسئولیت بطور کلی می گردد. این مسائل موجب گردید تا تحقیقات بیشتری در مورد اختیار انجام دهم تا جایی که متوجه گردیدم که متاسفانه در هیچ یک از کتب حقوق جزای عمومی، بطور مستقل بحثی را به اختیار اختصاص نداده اند. لذا به پیشنهاد استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی، بر آن شدیم تا این خلا حقوقی را مورد بررسی بیشتری قرار دهیم.
مقدمه ................... 1
دلایل انتخاب موضوع..................................4
سابقه علمی ........4
هدف تحقیق ....... 6
سوالات ................. 7
مراحل و روش تحقیق ............................... 7
نمای کلی از پایاننامه..................................8
فصل اول
ماهیت اختیار....... 10
مبحث اول: مفهوم اختیار........................... 11
گفتار اول: اختیار در لغت ......................... 12
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح .................. 12
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه ........................................ 15
گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) .. 15
بند اول: تعریف اراده .................................. 16
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده ............ 17
الف) خواب و بیهوشی ............................... 17
ب) اجبار معنوی ........................................ 19
ج) مستی ............ 19
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) ... 20
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) .......... 20
الف) قصد در لغت ...................................... 21
ب قصددر اصطلاح....................................... 21
بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار .................................... 24
گفتار سوم: اختیار و رضا .......................... 26
بند اول: مفهوم رضا ................................... 27
بند دوم: نسبت قصد و رضا ...................... 27
بند سوم: نسبت اختیار و رضا .................. 28
گفتار چهارم: اختیار و قدرت .................... 31
بند اول: تعریف قدرت ................................ 32
بند دوم: نسبت قدرت و اختیار .................33
بند سوم: نسبت قدرت و اراده................... 34
بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ................................. 36
الف) اجبار مادی 37
ب) علل قهری .... 38
فصل دوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم...... 40
مبحث اول: مفهوم جرم ............................ 40
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم.................... 41
گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم ................... 41
گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم ................ 42
بند اول: عنصر مادی .................................. 44
بند دوم: عنصر معنوی .............................. 46
بند سوم: عنصر قانونی ............................... 47
مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم...... 48
گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم ...................... 49
گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ....................... 54
گفتار سوم: نقش سلب اختیار در عنصر روانی ............................. 59
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا .................................... 60
الف) رکن روانی در قلمروء وسیع .......... 62
ب) رکن روانی در قلمروء محدود............. 63
ج) نقد و بررسی . 65
فصل سوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری........................68
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری ..... 69
گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام....................................... 70
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص .............................. 71
بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم................ 72
بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم................. 72
گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری ....... 73
بند اول: بلوغ ...... 74
بند دوم: عقل .............................................. 76
مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری..................................... 78
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام ........ 78
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص . 80
نتیجه گیری و پیشنهاد ..............
فهرست منابع ..... 91


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اختیار


ماهیت اختیار


حقوق کیفری


اختیار و جایگاه آن در حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

الف) مقدمه یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار ...

- نقدی بر «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام»

«حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری ... و جایگاه ... و کیفیت نوع آن در اختیار ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق كار - پايگاه حقوقی …

... ‏امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق ... در نظام حقوق کیفری; ... ماهیت « حمایتی ...

نقش اراده در مسؤولیت کیفری - qbcenter.ir

ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق کیفری. ... اختیار و تکلیف بشر ... جایگاه اراده در حقوق ...

سایت دانلود پایان نامه - حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و ... ماهیت اختیار و جایگاه آن ...

بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

... و در خصوص آن دست ... جرم و مجازات در حقوق کیفری، اصل ... عادل در اختیار ...

مرکز مشاوره متفکران | پایان نامه بررسی جرم خیانت در

... جایگزین حبس در حقوق کیفری ... ماهیت و آثار ... اختیار و جایگاه آن در ...

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو)

... در ماهیت کیفری ... و جایگاه آن در حقوق کیفری ... کیفری و آثار آن در حقوق ...

جایگاه قیاس در حقوق کیفری - vijiran.com

... از قیاس در حقوق کیفری هستند و ... و جایگاه آن در حقوق ... جدیدی در اختیار ...

دسته‌بندی پایان نامه های حقوق - بانک موضوعات …

... الملل و جایگاه آن در حقوق کیفری ... اختیار: قلمرو ... بر آن در حقوق ایران: ماهیت ...

آیت الله دکتر زاهدانی - موضوعات اخذ شده در رشته …

1ـ آبزیان و احکام آنها 2ـ آثار اجتماعی تقلید دینی 3ـ آداب سلام و احکام آن در اسلام

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

اعتراض به نظر کارشناس - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی ...

International Relations & Law - نظریه ها و مکاتب حقوق

هنجار گرایی در حقوق بین الملل حقوق مجموعه ای از نرم هاست. Norm از خانواده sence است که در ...

نظریه ی قدرت فوکو - socialsciences.ir

نوشته شده توسط samaneh69 شنبه, 23 شهریور 1392 ساعت 10:36 نظریه ی قدرت فوکو. سمانه کوهستانی( ک ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در نظام حقوقی ایران و ایالات ...

√رسانه های نوین - جزوه حقوق ارتباط جمعی

ج) آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق بشر: حقوق بشر حقوقی است که انسان ها به صرف انسان بودن ...

دفتر مشاوره و پژوهش بصیر

دفتر مشاوره و پژوهش بصیر bcr بعد از ۸ سال تجربه در زمینه مشاوره و مدیریت اجرایی در زمینه ...

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک …

بهرام بیضایی در این سال های دور از وطن سکوت کرده و کمتر تن به گفت و گو داده است. یکی از ...

ماهنامه کانون | کانون سردفتران و دفتریاران

نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد

پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

... ,پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ... کلّیات درمفهوم ، ماهیت و ... در امور کیفری ...

ماهیت و احکام رد مال تحصیل شده از جرم در حقوق موضوعه و

... رد مال در حقوق جزا و رد ... برای آن از سویی دیگر، ماهیت و ... در حقوق کیفری ...

حق سپید - سفته و جایگاه آن در لایحه جدید تجارت

سفته و جایگاه آن در ... هزینه ها آن را در اختیار متقاضیان ... در حقوق ایران و ...

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی بذل مهریه و ماهیت آن در حقوق ... و تاثیر آن در جرایم کیفری ... و جایگاه آن در ...

جایگاه استجواب در دعاوی مدنی و کیفری - نشرحقوقی …

... و کیفری متفاوت است. در ... طرفی و از بیم خروج از آن و در ... ماهیت ابرا در حقوق ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوازدهم (88 …

... ماهیت اختیار و جایگاه آن در ... صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در ...

... جایگاه آن در «حقوق کیفری ... و تأثیر آن بر حقوق کیفری ... فقه در اختیار ما ...

جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن

بحث از قانون اساسی، این میثاق ملی و جایگاه آن و ... در حقوق مدنی، کیفری ... و در اختیار ...

فصل اول: ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

اما ماهیت حقوق کیفری ... در حقوق کیفری ... جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص ...

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به …

... جایگزین حبس در حقوق کیفری ... ماهیت و آثار ... و آثار آن در حقوق ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)