بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

دانلود رایگان
بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارسبررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس
1-1- مقدمه امروزه ما شاهد اين واقعيت هستيم که هرچه زمان بيشتري از قرن 21 مي گذرد، مشکلات و آسيب هاي اجتماعي – رواني به طور گسترده اي در جوامع به شکل هاي متفاوتي در ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي جامعه بـــروز مي نمايد. قاچاق مواد مخدر يکي از مشکل آفرين ترين فاکتورهايي است که با ساير آسيب هاي اجتماعي همپوشي گسترده اي دارد که روز به روز به پيچيدگي آن افزوده مي شود و راه هاي مقابله را هم دشوار ساخته است. از اين رو به نظر مي رسد با توجه به ماهيت پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اينکه اين پديده ها در يک ساختار معيوب شکل مي گيرند شناسايي، ارزيابي و برنامه ريزي براي مقابله از اهميت خاصي برخوردار بوده که اين مسئله مي تواند بر اساس رويکردهاي علمي مورد پذيرش، تبيين گردد؛ لذا پديده مواد مخدر خطر عظيم و مهلکي براي حيات بشري و ارزش­ها و کرامت انساني است و دولت­ها نيز با ملاحظه اينکه افرادي از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­هاي نامشروع و کلاني دست مي­يابند که موجب آشفتگي نظم اقتصادي و ايجاد شکاف عميق در طبقات جامعه مي­گردد. افزون بر اين، جامعه جهاني نيز پديده مواد مخدر را يک پديده ناهنجار بين­المللي مي­داند که عده­اي با کسب درآمد نامشروع ناشي از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بين­المللي، و انتقال آن به کشورهاي مختلف و تطهير آن و سرمايه­گذاري در قسمت­هاي مختلف تجاري بدون پرداخت ماليات به زندگي آرام و مرفه خود ادامه مي­دهند. کشور ايران به دليل شرايط خاص و هم­جواري با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاه­ترين مسير ترانزيت، در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است. وجود زمينه­هاي رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن که هم­اکنون به يک تجارت زيرزميني تبديل شده است، پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است و مي­رود تا به يک بحران اساسي در جامعه تبديل شود. امروزه سياستگزاران عرصه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اين واقعيت را پذيرفته اند که يک رويکرد به تنهايي قادر به توضيح و تبيين اين مهم نبوده و يک رويکرد کلي و يکپارچه نگر که مؤلفه هاي موثر را شامل گردد بايد مورد توجه قرار گيرد از جمله رويـــکرد معنوي به عنوان برنامه اي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است در کنار رويکردهاي زيستي، رواني و اجتمـاعي. از طرفي اگر از درک هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر مواد مخدر به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چند علتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق هاي ديد خود را گسترده تر سازيم. باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي توان و بايد براي موضوع مواد مخدر در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابراين ضروري است در وجه ها و علل مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:
قاچاق مواد مخدر و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين المللي و منطقه يي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي توانيم تحليل و تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشيم. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهاي مافيايي و دست هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون ها و عقد پروتکل هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون هاي 1961،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه يي و جهاني اين موضوع را بسيار قابل تأمل کرده است. در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي مطرح شده در بخش کليات به بررسي و ابعاد عوامل دخيل در پديده قاچاق مواد مخدر خواهيم پرداخت.

1-2- بيان مسئله امروزه بسياري از انواع جرايم ارتکابي در سطح جهان به يک نوع تجارت تبديل شده است، که از زمره سودآورترين اين تجارات ها قاچاق مواد مخدر مي باشد. آنچنان که وقتي واژه قاچاق مورد استفاده قرار مي گيرد ناگزير ذهن شنونده بيش از هر چيز به سوي قاچاق مواد مخدر متوجه مي گردد. امروزه مي توان قاچاق مواد مخدر را معضلي جهاني دانست که همه کشورهاي جهان با آثار مخرب آن دسته و پنجه نرم مي کنند و حتي مي توان آن را بلا و مشکل قرن دانست.
تاريخچه ي مواد مخدر و سير تکاملي آن و همکاري ها و اقدامات بين المللي که عليه اين پديده از سال 1909 تاکنون صورت گرفته، حکايت از اين واقعيت دارد که مواد مخدر کشورها را آسيب پذير نموده و جامعه انساني را در معرض تهديد جدي قرار داده است. (مرتضوي قهي،1382: 9)
قاچاق مواد مخدر را بايد مشکل زا ترين امر براي کشورها و سودآورترين نوع قاچاق براي سوداگران آن دانست. ضررهاي فردي و اجتماعي اين پديده بر کسي پوشيده نيست؛ چرا که وقتي فردي معتاد مي گردد جامعه با از دست دادن نيروي فعال خود مواجه است و علاوه بر اين بايد مشکلات و هزينه هاي نگهداري وي و احياناً خانواده اش را تحمل کند؛ و همچنين همانند ديگر جرايم سازمان يافته موجب فساد و بي ثباتي اقتصادي و سياسي جوامع مي گردد. (ميرمحمد صادقي،1386: 257)
طبق تخمين هاي موجود، در سطح جهان سالانه پانصد ميليارد دلار براي خريد موادّ مخدّر مصرف مي شود. اين مبلغ بيش از توليد داخلي ناخالص (يا GDP) کليه کشورهاي جهان به استثناي هفت کشور ثروتمند دنيا است. (ميرمحمد صادقي،1386: 258)
مواد مخدر در همه ي اعصار و قرون وجود داشته و اين معضل مربوط به زمان حال نيست. اين ماده افيوني توانسته است ذهن و جسم هر انسان فعال را تسخير نمايد و ناکارآمد سازد. با اين وجود قوانيني که در کشورهاي مختلف براي امحاي اين ماده و اقدامات عملي براي پيشگيري از قرار گرفتن اين ماده در دسترس نوجوانان انجام گرفته و نتايجي را در برداشته است. ولي با اين وجود توجه بيشتر و وسيع تر مسؤلان و متخصصان منطقه اي را مي طلبد. (خلقي پور و يارمحمديان،1387 : 29)
بنابراين هرچند که مسئله مواد مخدر در همه کشورها پيشينه ي تاريخي دارد؛ ليکن اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر در عصر حاضر پديده جديدي است که با پيشرفت صنعت و توسعه کشورها، در حال گسترش است. (مرتضوي قهي،1382: 14)
قاچاق و توزيع مواد مخدر براي کشور ما نيز، با توجه به همسايگي آن با برخي از کشورهاي توليد کننده اين مواد، مشکل بزرگي محسوب مي گردد؛ و عليرغم مجازات هاي سنگين پيش بيني شده در قانون، طبق آمار موجود، بيشترين تعداد زندانيان کشور در اين رابطه دستگير شده اند. آثار سوء اين امر از لحاظ مادي و معنوي براي کشور غير قابل کتمان مي باشد و لزوم آشنايي با ابعاد فراملي اين پديده خطرناک و مبارزه همه جانبه با ان را ايجاب مي نمايد. (ميرمحمد صادقي،1386: 258)
با نگاهي گذرا به برخي از کشور هاي جهان مي توان دريافت که هر کشوري متناسب با شرايط فرهنگي و اقتصادي و سياسي خود سياست ها و اقداماتي را در زمينه مبارزه با مواد مخدر بکار گرفته است ولي متأسفانه ريشه ي مواد مخدر در هيچ کدام از کشورها خشک نشده است. (خالقي پور و يار محمديان،1387: 210) در اين زمينه بايد اشاره نمود با توجه به تلاش ها و راهکارهاي زيادي که در کشور جمهوري اسلامي ايران مخصوص در زمينه سياست هاي تقنيني صورت گرفته آنچنان که مطلوب واقع شود نتوانسته در پيشگيري از پديده قاچاق مواد مخدر جلوگيري کند. مبارزه با پديده مواد مخدر از قبل از انقلاب اسلامي به مدت 68 سال از يک نگاه فاقد استراتژي مشخص و سياست مدون بلند مدت بوده که در اين رابطه حدود 52 تصويب نامه و آيين نامه از سال 1289 تا 1359 که در اثر فشار مجامع بين المللي و داخلي صورت گرفته که از لحاظ نگرش و مقابله با توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر با يکديگر تعارض داشته و در جلوگيري از ارتکاب اين جرم ناموفق بوده است. (مرتضوي،1382: 103) شايد بتوان يکي از دلايل ناموفق بودن مبارزه با اين پديده توجه بيش از اندازه به مسئله کيفر و سزادهي مجرمين دانست. ولي در اين رابطه بايد معترف بود که سنگيني مجازات ها به تنهايي در اين زمينه کارگشا نمي باشد؛ چرا که اگر مؤثر مي بود بايد با وجود مجازات هاي سنگيني چون اعدام، حبس ابد و حبس هاي طويل المدت و جزاي نقدي از آمار اين جرايم کاهش مي داد، حال آنکه واقعيت امر حاکي از چيز ديگري است.
بنابراين آنچنان که برخي تصور کرده اند نبايد کيفر را درماني براي درمان دردهاي اجتماعي و بزه دانست؛ و بايد معتقد بود که کيفر بزهکار را اصلاح نمي کند بلکه در او ايجاد کينه مي کند و وي را دشمن جدي و خطرناک جامعه مي سازد. به اين ترتيب کيفر تشويق به تکرار جرم است. (کي نيا،1386: 35) بنابراين بديهي است، پيشگيري از هر بيماري به مراتب سهل تر از درمان آن است. به خصوص در مورد قاچاق مواد مخدر که مبارزه با آن هزينه هاي زيادي را در بردارد. بنابراين آنچه اقوا به نظر مي رسد اين است که نبايد براي پيشگيري و مبارزه با جرائم و اصلاح بزهکاران صرفاً به سلاح کم تأثير و گاهي بي تأثير کيفر يا مجازات اکتفا نمود، بلکه بايد براي پيشگيري از پديده مجرمانه سعي در شناسايي و علت شناسي آن بزه نمود تا بتوان با حذف آن عوامل سعي در کاهش آمار جرايم نمود.
بنابراين بايد اذعان نمود که با بررسي و شناسايي عوامل جرم زا مي توان در پيشگيري و کاهش اين جرم اقداماتي انجام داد.
بديهي است اطلاع دقيق از وسعت و اشکال بزهکاري و علل آن، اتخاذ تصميم لازم در مورد مهار آن را آسان مي سازد و اين امکان را به وجود مي آورد که با شناخت دقيق کميت و کيفيت علل بزهکاري، اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع جرم اجرا گردد. (نجفي توانا،1389: 99)
بنابراين براي آنکه بتوان يک برخورد مناسب. کارامد و همه جانبه با مسئله مواد مخدر داشته باشيم بايد در کنار ساير اقداماتي که توسط نيروي انتظامي و دستگاه هاي قضايي انجام مي گيرد به مبارزه علمي و اصولي در اين رابطه پرداخت. (شامبياتي،1389: 155) بنابراين با پژوهش در اين مورد مي توان به شناسايي علل و عوامل جرم زا در اين حوزه و تأثيرات آن ها پي برد و با شناخت اين عوامل مي توان در يافتن راه حلي براي حذف يا کاهش اين جرايم اقدام نمود.
چکيده:..... 1
1-کليات.. …………… .………………………………………2
1-1- مقدمه.. 2
1-2- بيان مسئله.. 4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6
1-4- اهداف تحقيق.. 7
1-5- هدف كاربردي.. 8
1-6- سؤالات تحقيق.. 8
1-7- فرضيه‏هاي تحقيق:.. 8
1-8- پيشينه پژوهش.. 8
1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12
2- مروري بر تحقيقات انجام شده.. 16
2-1- مقدمه.. 16
2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنيني آن در ايران 16
2-2-1- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر قبل از انقلاب 18
2-2-2- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر پس از انقلاب 22
2-3- جهاني و سازماني بودن قاچاق مواد مخدر.. 23
2-4- رويکردهاي جامعهشناختي نسبت به جرم.. 25
2-4-1- تئوري فقر اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26
2-4-1-1- بيکاري.. 31
2-4-1-2- نظريههاي خرده فرهنگ.. 33
2-5- نقش گروه دوستان در روي آوري به ارتکاب جرم.. 34
2-5-1- نظريه پيوند افتراقي.. 35
2-6- موقعيت جغرافيايي و تأثير آن در قاچاق.. 38
2-7- محيط و تأثير آن در ارتکاب.. 40
2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44
2-8- رابطه تحصيلات و ارتکاب جرم.. 50
2-9- تأثير خانواده در روي آوردن به ارتکاب جرم.. 52
2-9-1- اهميت خانواده در شکل گيري شخصيت.. 57
2-9-2- خانواده نابسامان و تأثير آن در ارتکاب.. 59
2-9-3- عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني.. 62
2-10- بزهکاري پدر و مادر و ارتباط آن.. 63
3-مواد و روش کار.. 67
3-1- مقدمه.. 67
3-2- روش پژوهش.. 67
3-3- جامعه آماري.. 68
3-4- روش نمونهگيري.. 68
3-5- تعيين حجم نمونه.. 69
3-6- حجم نمونه.. 69
3-7- روش گردآوري اطلاعات.. 69
3-8- ابزار گرد آوري اطلاعات.. 70
3-9- روايي پرسش نامه.. 70
3-10- پايائي پرسشنامه محقق ساخته.. 71
3-11- فرايند جمع آوري اطلاعات.. 71
3-12- موانع و محدوديت تحقيق.. 72
3-13- روش تجزيه و تحليل داده ها.. 73
3-14- جمع بندي فصل.. 74
4-نتايج…... 75
4-1- مقدمه.. 75
4-2- آمار توصيفي.. 75
4-3- سؤال هاي پژوهش.. 82
4-4- فرضيه هاي پژوهش:.. 84
5-نتيجه گيري.. 92
5-1- مقدمه.. 92
5-2- نتيجه گيري.. 92
5-3- سؤال هاي پژوهش.. 93
5-4-پيشنهادات.. 96
منابع…………………………………………………………………….98


فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 3-1 تعداد زندانيان شهر شيراز.. 68
جدول 3-2 حجم نمونه توزيع فراواني و درصد بر اساس گروه و جنسيت69
جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب جنس75
جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سن76
جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات77
جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر78
جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات مادر79
جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري پدر80
جدول 4-7 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري مادر81
جدول 4-8 بين تحصيلات قاچاقچيان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟82
جدول 4-9 بين بزهکاري پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟83
جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر84
جدول 4-11: نتايج تحليل رگرسيون براي وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر84
جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر86
جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر86
جدول 4-14: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر87
جدول 4-15: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر88
جدول 4-16: نتايج آزمون همبستگي پيرسون فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر89
جدول 4-17: نتايج تحليل رگرسيون براي فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر90


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
علل و عوامل موثر در قاچاق مواد


قاچاق مواد مخدر


بررسي علل قاچاق مواد مخدر


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان …

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق ... بررسي علل و عوامل موثر در ... قاچاق مواد مخدر در ...

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان …

چکيده: امروزه پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير ...

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان …

... علل و عوامل موثر در قاچاق ... موثر در قاچاق مواد مخدر ... بررسي علل و عوامل موثر در ...

SID.ir | بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سوء مصرف مواد ...

... مصرف مواد مخدر ... به بررسي نظريات نخبگان در اين حوزه پرداخته و عوامل موثر بر ...

درآمدی بر قاچاق مواد مخدر - damghan

... توليد و قاچاق مواد مخدر در ... قاچاق مواد مخدر علل ... عوامل موثر ...

SID.ir | بررسي عوامل موثر در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

... به منظور بررسي عوامل موثر در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر در شهر ... مواد و روش ها ...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر …

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ... های عوامل اجتماعی موثر در ... علل و عوامل موثر بر ...

اعتیاد در زنان و عوامل موثر در گرایش زنان به مواد مخدر

اعتیاد در زنان و علل ... با قاچاق مواد مخدر و ... اعتیاد و مواد مخدر موثر ...

بررسی دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر

... دارای علل و عوامل ... مواد مخدر در جهان و ... بعد از آن قاچاق مواد افيوني و ...

پروپوزال بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

... به مواد مخدر بررسی عوامل ... با قاچاق مواد مخدر در ... به مواد مخدر, عوامل موثر ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

حقوق جزا وکالت 96 - crimelaw.ir

زماني كه سخن از طفل و بزرگسال مي‌شود در علم حقوق مباني و معيارهايي باعث اين تفكيك مي ...

فرهنگ و رفاه اجتماعی

فقر فرهنگی چكيده: از آنجا كه بشر يك موجود چند بعدي است و براي زندگي بايد به رفع نيازهاي ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد ...

کافی نت دانشجویان - پایان نامه

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده ...

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر …

چرا ترکیه و عربستان ابایی از مواضع ضدایرانی ندارند؟علل این موضوع را می‌توان با ...

وکیل پایه یک دادگستری تهران

پذیرش وکالت و مشاوره حقوقی در کلیة امور حقوقی، کیفری و ثبتی ( همراه 09120897304 )

اخبار سیاسی،اخبار اجتماعی،جدیدترین اخبار سیاسی و

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی گفت: شرایط کشور در زمانی که دولت روحانی بر سر کار آمد بسیار ...

علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان

آیا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستى و نگهدارى کودک) به وسیله ازدواج مجدّد فرقى بین ...

آموزش تخصصی مصرف استروئید در بدنسازی - …

شاید شما در مورد ناندرلون حرف و حدیث های بسیاری شنیده باشید و می دانید که این دارو ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

کلینیک گیاه درمانی امام رضا

كاربردهای طب سنتی در بیماری‌های زنان. اهمیت آشنایی با بیماری‌های زنان و چگونگی ...

مجموع بخشنامه های قضایی - جدیدترین اخبار و قوانین …

مجموع بخشنامه های قضایی. عناوین بخشنامه ها. رعایت دقیق قانون در رسیدگى به پرونده هاى ...

همایش های دینی و مذهبی : همایش ها ، کنفرانس ها و

همایش ملی جلوه های فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس 09 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

خواندنی هایی در مورد خوانندگان ايران [آرشيو] - P30World ...

ابي دو سال پيش از انقلاب براي کنسرت به آمريکا رفت و دیگر برنگشت ابيابي در اوان نوجواني ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...