تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

دانلود رایگان
تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لاتحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا
مقدمه
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .
بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده 387 قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده است. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین المللی، طی مواد 66 تا 70 خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده است.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار می رسد..بنابراین اهمیت ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین الملل (آنسیترال) جهت ایجاد هماهنگی میان نظام های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم ترین تلاش ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد که در سال 1980 تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می باشد ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.در حقوق کامن لا نیز بحث ضمان معاوضی مطرح می گردد که در این پایان نامه به بررسی آن پرداخته می شود.
الف- بیان مسأله
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او می رسد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به تلف مبیع قبل از قبض می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد.با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشدو یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره تحلیل ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون تحلیل ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در حقوق ایران و حقوق کامن لا در این زمینه ما را بر این داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف و یا تلف مبیع قبل از قبض می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده است.
ج- ادبیات و سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین کتاب فارسی و عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسیبا موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب های فقهی در بوته ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:
1- تحلیل ضمان در بیع بین المللی کالا ، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره 24، 1379)،
2- حقوق بیع بین المللی با مطالعه ی تطبیقی ، (صفایی، سید حسین، 1387).
3- تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، (داراب پور، مهراب،1374).
4- حقوق تجارت بین الملل ، (خزاعی، حسین، 1386).
5- تحلیل ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا ، (فخرالدین، مهاجر، 1385) اشاره نمود.
د- سؤالات تحقیق
1- پرسش اصلی تحقیق
1- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون و حقوق کامن لا ضمان معاوضی در چه زمانی ایجاد می شود؟
2- پرسش فرعی تحقیق
1-ضمان معاوضی در چه عقودی ایجاد می شود؟
2-آیا ضمان معاوضی خلاف قاعده است یا موافق قاعده؟

ه- فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او ایجاد می شود.
2- به نظر می رسد ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود.
3- به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده خریدار انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است.
و- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام ضمان معاوضی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه و کنوانسیون وین و حقوق کامن لا
اهداف جزیی:
-تعریف و تبیین مفاهیم ضمان معاوضی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
هدف کاربردی:
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ضمان معاوضی


ضمان معاوضی در حقوق ایران


کنوانسیون بیع بین المللی کالا


حقوق کامن لا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع

... به تخصیص ضمان معاوضی به ... حقوق بین الملل ایران ... معاوضی در کنوانسیون بیع ...

بررسی تحلیلی ضمان معاوضی در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع

ضمان معاوضی در حقوق داخلی و ... این که در حقوق ایران عقد بیع تملیکی است ... و تحلیل مقالات ...

حقوق - ضمان معاوضی در بیع

ضمان معاوضی در بیع. ... مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه ...

بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع

02.01.2011 · ... معاوضی در کنوانسیون بیع ... منقول با تحلیل ... در حقوق ايران ضمان ...

حقوق بین الملل - بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در ...

... معاوضی در کنوانسیون بیع ... منقول با تحلیل ... در حقوق ايران ضمان ...

ضمان معاوضی ، عقدی و قهری در بیع

BlogyLaw / حقوق ... در بیع، ضمان ... این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی ...

بررسی ضمان معاوضی در عقد بیع با رویکردی بر …

... بررسی ضمان معاوضی در عقد بیع با رویکردی بر ... تهران. ناشر: ... در حقوق فرانسه مبیع در ...

مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 1

... مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و ... مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 1 ...

BlogyLaw - بررسی تطبیق قواعد انتقال ضمان معاوضی در ...

بررسی تطبیق قواعد انتقال ضمان معاوضی در ... سازی حقوق بیع بین ... با تحلیل ...

به نام خدا استاد راهنما:دکتر فیضی ارائه دهنده …

... ضمان معاوضی در حقوق ایران ... در حقوق ایران با اینکه عقد بیع از ... وکنوانسیون ...

به نام خدا استاد راهنما:دکتر فیضی ارائه دهنده …

... ضمان معاوضی در حقوق ایران ... در حقوق ایران با اینکه عقد بیع از ... وکنوانسیون ...

مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 1

... مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و ... مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 1 ...

بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع

... با تحلیل ... ضمان معاوضی در بیع بین ... از حقوق ایران در ...

ضمان معاوضی در بیع - پورتال ( پرتال ) حقوق

ضمان معاوضی در بیع . ... تحلیل عملکرد جامعه بین ... (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و ...

حقوقی - ضمان معاوضی - hoghogh1992.mihanblog.com

ضمان معاوضی. ... قانون مدنى ایران در ماده 387 ... عقد بیع در حقوق امامیه و نظام حقوقى ...

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی ضمان معاوضی

ضمان معاوضی در فقه و حقوق, ... ضمان معاوضی در بیع : 7 : ... انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران ...

ضمان معاوضی در بیع | دادراه

ضمان معاوضی در بیع. تعریف ضمان و ... و افراز در حقوق ثبت ایران; ... تهران، ابتدای ...

ضمان معاوضی ، عقدی و قهری در بیع

در بیع، ضمان ... این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی ... تمامی حقوق ...

ضمان معاوضی در حقوق ایران و کنوانسیون وین 1980

تعریف ضمان معاوضی. هرچند عقد بیع ... ضمان معاوضی در ... ضمان معاوضی در حقوق ایران و ...

دانلود پروژه مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ...

... ضمان معاوضی در حقوق ایران ... ضمان معاوضی در حقوق ... ضمان معاوضی در بیع, ...

بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع

... معاوضی در کنوانسیون بیع ... با تحلیل ... حقوق ایران ضمان معاوضی با ...

بررسی تطبیق قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع

... ضمان معاوضی در ... معاوضی در کنوانسیون بیع بین ... از حقوق ايران در ...

دانلود پایان نامه در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در ...

... ضمان معاوضی در ... بیع در حقوق ایران و ... انگلیس وکنوانسیون بیع ...

ضمان معاوضی در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین …

ضمان معاوضی در حقوق داخلی ... می فرمایند، در عقد بیع و عقود معاوضی تعهد ... تحلیل و تعریف ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در ...

... و حقوق ایران بررسی می ... ضمان معاوضی . در این فصل ... متحد‌الشکل بیع ...

حق سپید - فهرست پایان نامه های حقوق خصوصی …

... در حقوق ایران وکنوانسیون ... ضمان معاوضی در حقوق ... بیع; تاریخ حقوق ایران در ...

ضمان معاوضی چیست؟ - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

قانون مدنی ایران در ... عقد بیع در حقوق امامیه ... طبق این تحلیل، ضمان معاوضی ...

پرتال جامع علوم انسانی - انتقال ضمان معاوضی در بیع

... انتقال ضمان معاوضی در بیع. ... حقوق کارگران در سال ... قوانین کشور ایران بر ...

پروژه بررسی مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ...

مقاله ضمان در حقوق ایران مقاله ... ضمان معاوضی در بیع ضمان ... ن مدنی و فقه 4 -تحلیل ...

بررسی تسلیم مبیع در کنوانسیون بیع بین …

بررسی تسلیم مبیع در کنوانسیون بیع بین ... در حقوق ایران : ... انتقال ضمان معاوضی در ...