تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

دانلود رایگان
تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاحتحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
1-مقدمه
از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان شرط ضمن العقد پیش بینی شد که سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام آور کنند.در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می توانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت های قانونی خود را جبران كنند که این راه حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده استطرفین عقد می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.آنچه در ماده ذكر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند "هر شرط دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه حلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راه حل به زنان اجازه می دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می شود، شروطی به عنوان شرط ضمن العقد پیش بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنها است، امضا کنند.باید افزود كه زوجین می توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن می تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسكن یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.
2-بیان مساله
.شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح شروطی كه در قباله های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می سازد. شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می سازد.ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره كتبی همسر خود می توانند از كشور خارج شوند. یا توجه به اینكه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می كند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می شود كه هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود.و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.بر این اساس، ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر می دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد.د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است.هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند(و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینكه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.ی ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند. .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از انواع شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
عنوان صفحه
فصل اول-کلیات تحقیق. 1
1-مقدمه. 2
2-بیان مساله. 4
3-سوابق تحقیق. 7
4-سوالات تحقیق. 12
5-فرضیات تحقیق. 12
6-اهداف تحقیق. 13
7--روش تحقیق. 13
8-موانع و مشکلات تحقیق. 14
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق. 15
مبحث اول-تعریفعقد و تواق. 16
گفتار اول- عقد در لغت.. 16
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن. 16
مبحث دوم-مفهوم نکاح. 20
گفتار اول-مفهوم لغوی نکاح. 20
گفتار دوم-معنای اصطلاحی نکاح. 21
گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح. 22
گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح. 23
مبحث سوم-اقسام نکاح. 24
گفتار اول-نکاح دائم. 24
گفتار دوم-نکاح منقطع. 25
مبحث چهارم-مفهوم شرط.. 27
مبحث پنجم- ارتباط شرط با عقد. 28
گفتار اول-اقسام شرط از حیث ارتباط با عقد. 28
گفتار دوم- اقسام شروط ضمن عقد. 30
مبحث ششم- جایگاه شرط در عقد از نظر فقه. 32
مبحث هفتم- شرایط صحت شروط ضمن عقد در فقه و حقوق. 33
مبحث هشتم- آثار شروط باطل. 37
مبحث نهم- خصوصيات شرائط ضمن عقد نكاح. 38
مبحث دهم-ضمانت اجرائي شرط فعل در ضمن عقد نكاح. 42
مبحث یازدهم- مفهوم رویه قضایی. 43
فصل سوم-تحلیل شروط ضمن عقد نکاح. 48
مبحث اول- اهمیت شروط در ازدواج. 49
مبحث دوم-شروط ضمن عقد در قانون مدنی. 50
مبحث سوم-گستره شروط ضمن عقد نکاح صحیح. 56
مبحث چهارم-ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن‏ عقد. 60
مبحث پنجم-خصوصيات شرائط ضمن عقد نكاح. 63
مبحث ششم-مصادیق شروط ضمن عقد نکاح. 67
فصل چهارم-رویه قضایی و شروط باطل ضمن عقد نکاح. 71
مبحث اول-اقسام شروط نامشروع و باطل ضمن عقد نکاح. 72
گفتار اول-شرط خیار فسخ. 76
گفتار دوم-شرط عدم تزویج. 78
گفتار سوم-شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی زن. 81
گفتار سوم-شرط اینکه اگر شوهر تا مدت معینی مهریه همسرش را ندهد، عقد باطل باشد:83
گفتار چهارم-شرط مطلقه شدن زن قبلی. 83
گفتار پنجم-شرط عدم معاشرت و همخوابگی با زن قبلی. 84
گفتار ششم-شرط آزادی عمل و معاشرت.. 85
گفتار هفتم-شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد:86
گفتار هشتم-شرط اینکه ریاست خانواده بر عهده زن باشد. 87
گفتار دهم-شرط طلاق. 90
گفتار یازدهم-شرط عدم حق ولایت و حضانت مرد بر اطفال. 90
گفتار دوازدهم-شرط عدم انفاق زوجه. 91
مبحث دوم-نمونه ای از پرونده مربوط به شرط ضمن عقد نکاح. 93
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها104
نتیجه گیری.. 105
پیشنهادها112


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحلیل رویه قضایی


شرط ضمن عقد نکاح


ضمن عقد نکاح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز پژوهشها - رای وحدت رویه به شماره 741 …

رای وحدت رویه به شماره 741-1394/3/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع :حضور قاضی مشاور زن ...

کانون وکلای دادگستری اصفهان - رأی وحدت رویه شماره …

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ...

بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد - حقوقدانان

نوشته شده توسط فاطمه پرناك. بررسی تحلیلی شروط ضمن عقدد فاطمه پرناک وکیل پایه یک ...

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

بسمه تعالی : بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی جهت استحضار و بهره برداری ...

تحلیل فرایند ورشکستگی واحکام مرتبط با آن | …

در این مقاله شما با احکام و فرایند ورشکستگی آشنا می شوید . استاد : دکتربهرام خیری

بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94 - آزمون …

بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت (داوطلبان آزمون وکالت 94 حتماً بخوانند ) این ...

اعتراض به نظر کارشناس - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی ...

دانشکده حقوق

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران شود، آیا جرم استفاده از سند ...

شوراهای حل اختلاف - اجرت المثل ایام تصرف

به وبلاگ ما خوش آمدید . در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی ...

دانلود فایل صوتی فن ترجمه دکتر آموخته - عدالت

سلام به شما دوستان و بازدید کنندگان وبلاگ از این که بنده را در این مدت با نظرات خوبتان ...

قواعد حل تعارض قوانین - e-ghanoon.com

تعارض قوانین و راههای حل آن. دربعضی از کشورها ،از جمله آمریکا وآلمان برای تعارض ...

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر …

مطالب اخیر: بخشنامه اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان; دیه سال 96; حق کشت وزرع در زمین

وضعیت زن درجاهلیت - Fars News Agency

وضعیت زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در عصر جاهلی ...

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی - پورتال ( …

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸ . آیا تقسیم ترکه دعوی ...

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

جزوه ی حقوق جزای اختصاصی 1 کتاب دکتر …

باسلام هم لینکتان کردیم هم کد بنر شما در وبلاگمان قرار دادیم کد بنر وبلاگ ما این است :

تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون …

تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون وکالت 93. بعد از اعلام تعداد شرکت ...

وبلاگ تخصصي حقوق ايران

متون حقوقی ارشد را در 1 روز بخوانید و 100% بزنید. دانلود پکیج کامل متون حقوقی ارشد ( عمومی ...

جزوه مدنی 6 (استاد موسوی هاشمی ) - علم حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم . جزوه حاضر خلاصه ای از درس مدنی 6 که توسط استاد موسوی هاشمی ...

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده

او در مورد پیشنهاد کمیته حقوقی ستاد دیه مبنی بر اینکه کلمه عندالاستطاعه در عقدنامه ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در ...

اقامتگاه مسئله ای حقوقی است که با توجه به سیستم ها و ساختار حقوقی و سیاسی کشورها نگاه ...

وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك …

بيوگرافي-کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381 -کارشناشی ارشد حقوق ...

اعلام نتایج آزمون وکالت 95 - پایگاه خبری اختبار

نتایج آزمون وکالت 95 منتشر شد و در سایت سنجش قابل دسترس است. کلیه داوطلبان می توانند با ...