دانلودمقاله:میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلودمقاله:میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانها 1-1- مقدمه:
پيچيدگيهاي سازمانهاي امروزي تشريح آنان را تاحدودي دشوار کرده است.افزايش تلاطم هاي محيطي، فضاي تغيير وتحول دگرگوني وعدم اطمينان رافراهم آورده است و سازمانها را به توانائيهاي جديدوطرحي نودرافكندن مي خواند(1). هم اكنون براي بهره جويي ازتغييرات محيط پوياي جهان مديريت[1] باتمام قدرت پاي به عرصه حيات گذارده وبراي پاسخ به چالشهاي محيطي وغيرمحيطي به جستجوي شيوه هاي نووجديد پرداخته است ( 2 ). يكي ازتحولات عمده واساسي كه در مديريت شكل گرفته تحول در نگرش به سازمان[2] است(3). تاقبل ازچنددهه پيش تصورمي شد كه سازمان ها ابزارهاي عقلايي براي ايجاد هماهنگي وكنترل افراد درتحقق اهداف بوده كه داراي سطوح عمودي ازبخشها ، قسمتها وواحدها مي باشد كه مبتني برروابطي ازقدرت هستند؛اما توجهي كه امروزه مديران ما نسبت به مسائل انساني وپيشرفت درسايه رضايت كاركنان ومشتريان ابراز مي دارندهمگي نشانگر يك حركت بزرگ درراستاي استقرارفرهنگ كيفيت[3] درسازمانهاست(4). استقرارفرهنگ كيفيت خود از انتخاب آگاهانه يك فلسفه مديريتي مناسب با شرايط سازمان شروع مي شود.تنها انتخابي درست وتؤام با باور مي تواند انرژي لازم را براي جهت گيريهاي جديد سازمان آزاد کند(5 ). مديريت كيفيت جامع يا مديريت كيفيت فراگير[4](تي . كيو .ام)ازجمله اين روشها براي ارتقاي كيفيت محصولات وخدمات در سازمانهاي توليدي وخدماتي است. مديريت كيفيت جامع بهبودي درروشهاي سنتي انجام كار و فني اثبات شده براي تضمين كيفيت[5] محصولات وخدمات وكاهش هزينه هاي زائد محسوب مي شود(6). اين رويكرد با داشتن اركان فلسفي واصول ساده وقابل درك و فراهم کردن يك بستر طبيعي شايد از بهترين گزينه ها در پيش روي مديران باشد(5). سه ركن مهم فلسفه مديريت كيفيت جامع يعني مشتري محوري ،فرايندگرايي وارتقاي مستمرفرايندها هم درراس وهم درقاعده سازمانهاقابل درك واجرا است(5 ).اين شيوه جديد مديريتي دربيمارستانهاي كشورما با توجه به گستردگي خدمات بهداشتي درماني دربخش سلامتو افزايش بي سابقه هزينه اين خدمات و به خصوص بالارفتن انتظارات و خواستهاي مشتريان اين سازمانها براي دريافت خدماتي هرچه مطلوبتر و با قيمتي مناسبتر مي تواند چاره ساز بسياري ازمشكلات موجود باشد.
1-2- بيان مسأله تحقیق :
به منظورهمگامی با تحولات سریع وروزافزون جهان امروزمديران سازمانها بایستی خود را به نظریه های جديد مدیریت تجهیز کنند(7 ). مدیریت کیفیت جامع يا فراگیرازنظریاتی است که در دهه های 80 و90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده وموفق ترین سازمانهای خدماتی وصنعتی جهان از آن بهره برده وبه موفقیتهای عظیمی دست یافتند( 8). درایران نیز از سال 1367 شرکت های ایرانی به دلیل صرفه جویی قابل توجه این سیستم از یک طرف و نیز رقابتی شدن[6] بازار داخلی بعلت ورود کالاهای خارجی و حذف يارانه های دولتی و تک نرخی شدن ارز، در پی اجرای این سیستم و نظایر آن برآمدند . بسیاری از این شرکت ها در اجرای این نظامها موفق نبودند و از پیگیری آن منصرف شدند ولی بعضی از آنها همچنان به پیگیری این نظامها پرداخته و به پیشرفتهای شایانی دست یافتند و حتی بعضي اقدام به تشکیل گروههای کیفیت و بهره وری[7] و اجرای نظام کیفیت جامع کردند.گرایش و تمایلی که هم اکنون درشرکتهای ایرانی جهت اخذگواهینامه های نظام تضمین کیفیت ایزو بوجودآمده است دلالت براین آگاهی وتلاش مدیریتی به منظورتغییردرروندهای پیشین دارد(9).
اکنون این سوال مطرح می شود که این سیستم در بیمارستانهای کشور ما چه جایگاهی دارد؟ تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و دلایل ضعف یا کم کاری مورد مشاهده دربيمارستانها در بکار گرفتن این سیستم چیست ؟ذكر نكات زیر بيانگر دلايل توجه محقق به استفاده از این سیستم در بيمارستانها بخصوص در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي است: بيمارستانها مهمترين موسسات بهداشتي درماني دركشوربه شمارمي آيند،چراكه بازوي مهم ارائه خدمات بهداشتي ودرماني واولين سطح ارجاع با قلمرو و مسئوليتهاي مشخص هستند(10)سازمان بيمارستان به مراتب ازسازمانهاي توليدي پيچيده تراست چراكه بايدپاسخگوي وظايف درماني بهداشتي كه باسلامت وجان افراد جامعه سروكاردارد ونيزپاسخگوي مسائل اقتصاد پزشكيكه تفاوتهاي مهمي با اقتصاد توليد داردباشد(11). امروزه اداره اموربيمارستان يك كارمهم گروهي است ومديربيمارستان[8]درقرن حاضر نقش اصلي رادرهدايت ورهبري اين نهاد عظيم ايفامي كند(12). علاوه براين بيمارستان جايگاه فعاليتهاي حرفه اي براي پزشكان وپرستاران ودارندگان حرفه هاي پيراپزشكي بوده وكليه اين افراد بايددرراهبري اين نهاد مهم مشاركت[9]داشته وهريك به نحوي درمديريت آن سهيم باشند(11). مديربيمارستان ازنظر حقوقي ومالي مسئول صدور دستور خرج دربيمارستان است. بااين وصف درتمام دنيا تعارض بين مديريت وپزشك(بعنوان ايجاد كننده خرج) درقلمروبيمارستان وجودداشته است. ليكن درعصرما پديده ديگري كه برتمام اين مسائل خط بطلان مي كشد ضرورت مهاركردن هزينه ها[10] بااعمال مديريت تخصصي ،رعايت موازين اقتصادبهداشت ودرنظر گرفتن اولويتها بامحاسبات هزينه-منفعت[11] است( 10) هزينه هاي روزافزون تختهاي بيمارستاني ( 13)، استفاده ازفناوريهاي پيشرفته درامرتشخيص بيماريها ،شيوه هاي درماني پيچيده وگران قيمت موجودضرورت ايجادرقابت با بخش خصوصي وجذب بيمار را ايجابمي كندواين عملي نيست مگربا بهبود كيفيت خدمات ارائه شده دربيمارستانهاي دولتي ) 10). امروزه تغييرات اساسي دررفتاربيماران ومراجعه كنندگان به بيمارستانها بوجود آمده است. بيماران بيش ازهميشه ازمسئولين مراكزدرماني،پزشكان و پرستاران خودپيرامون نحوه درمان ومراقبت وحقوق خودانتظارداشته(11)وطبق منشور قانوني حقوق بيماراين توقع كاملا بجاومنطقي بوده وبيمارستانها ملزم به ارتقاي[12]سطح كيفي خدمات خود هستند. متاسفانه طبق شواهد موجود كيفيت خدمات ارائه شده دربرخي بيمارستانهاي كشورمابه خصوص درسطح بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي پاسخگوي خواسته ها وانتظارات بيماران وهمراهان آنها نبوده وعليرغم بارسنگين هزينه هاي تشخيصي،درماني وفناوريهاي پيشرفته مورد استفاده دربيمارستانها نارضايتي بيماران از خدمات موجود امري غيرقابل انكاراست. مراجعات مجدد منجربه بستري دراعمال جراحي برابرپژوهشي كه در استان كرمان انجام شده است حدود 50 درصد در بيمارستانهاي آموزشي بوده كه 33 درصد ازمراجعات به علت عفونتهاي بيمارستاني[13]وبقيه دراثر نقص درمان، تشخيص نادرست يا بيماري غيرمرتبط به مراجعه قبلي بوده است(14 ).کیفیت بدان گونه که در مدیریت بیمارستانها بکار برده می شود دارای معنا و مفهومي بیش از تعریف غیر رسمی از محصول و خدمتی است که از میانگین محصولات و خدمات دیگربهترباشد،این امر همچنین بدان معناست که بيمارستان بدون ارتکاب خطا و اصلاح اشتباهات در وهله نخست کارهای درستی را انجام دهد . با تاکید بر این نکته می توان از هزینه های زیاد مربوط به دوباره کاریها و گاه نتایج ناگوار جانی و مالی جلوگيري کرد( 12 ). امروزه بیمارستانهای ما با معضلات و بحرانهای بسیار روبرو هستند . در بیمارستانهای ما بیشتر وقت مدیران و کارکنان صرف حل مشکلاتی می شود که هر روز اینجا و آنجا بوجود می آید وکمترتوجهی به ریشه مشکلات معطوف می گردد (15) از آنجا که بحرانهای سازمانی معمولا خبر نمی کنند و همین غیر مترقبه بودن آنها تصمیم گیرندگان را با هیجان و اضطراب مواجه می کند و با علم به اینکه بروز بحرانهای سازمانی با توجه به تحولات محیطی امری اجتناب ناپذیر است، برای پیشگیری و مدیریت بر این بحرانها مکانیزمهای مختلفی وجود دارد كه مديريت كيفيت جامع يكي از آنها است( 15). مدیریت کیفیت جامع با مکانیزمهای کمک به شاخص سازی زمینه های بروز مشکلات سازمانی، شناسایی مشکلات بصورت مداوم، نظارت بر گلوگاههای سازمانی، ایجاد حساسیت نسبت به زمان ،بکارگیری راه حلهای خلاقانه، مداوم سازی خود ارزیابی فردی و سازمانی و تلفیق نگرش فرآیندمدار و نتیجه مداربه پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک و مدیریت برآن را تسهیل می سازد(16 ). محقق امید آن دارد که با توجه به مطالب ذکر شده در این قسمت و قسمت های قبلی کاربردهای زیر از انجام این تحقیق , با اهداف و فرضیات ذکر شده و نتایجی که در برخواهد داشت حاصل گردد :
1 – با شناسایی مشکلات موجود در بیمارستانهای آموزشی که مانع از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در آنهااست، از جمله بررسی و شناسایی نواقص موجود در سیستم اداره امور بیمارستانها می توان پیشنهادات کاربردی تری درزمینه رفع این موانع در حوزه هاي مدیریتی و پرسنلی ارائه داد .
2 – انجام چنین تحقیقاتی فرصتی است برای مدیران و کارشناسان تا بدون جبهه گیری با واقعیات موجود در سازمانهای محل خدمت خود مواجه شده و با برنامه ریزیهای اصولی، واقع بینانه و دیدگاهی تازه نسبت به مسائل مدیریت جهانی با به روزسازی دانش خود و سازمانشان دست از راه حلهای سنتی برای رفع مشکلات برداشته و با تاكيد بر علوم جدید به حل معضلات موجود بپردازند .
3-کلیه مدیران بيمارستانهاي دولتی و خصوصی بویژه بیمارستانهای آموزشی می توانند با استفاده از نتایج این تحقیق و معادل سازی آن با شرایط سازمان خود به شناسایی موانع موجود بر تحقق سیستم مدیریت کیفیت جامع که در این تحقیق به آنها اشاره خواهد شد پرداخته و با رفع این موانع گامی در جهت زمینه سازی برای اجرای این استراتژي برداشته و ازمزایای فراوان آن به نفع سازمان، مشتریان و کارکنان خود بهره مند شوند . به علاوه سایر دانشجویان و محققان نیز می توانند با توجه به این تحقیق و نتایج حاصل از آن تحقیقات دیگری نیز در زمینه مدیریت كيفيت جامع ونحوه پياده سازي آن در سازمانهاي كشورمان بعمل آورند.
[1]- Management
[2] - Organization
[3] - Quality
[4]- Total quality management
[5]- Quality assurance
[6]-‍Competition
[7]- Productivity
[8]-Hospital management
[9] -Involvement
[10] -‍Costs
[11] Cost-benefit
[12] -Up grade
[13] -Nosocomial

فهرست منابع:
1- آریل ، چیت (1380) ، مشتری در جایگاه شریک ، ترجمه اکبرکرمی ، انتشارات رسا ، چاپ اول.
2- تسلیمی، سیروس(1384)، آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت جامع ومدیریت کیفیت جامع، فصلنامه بانک صادرات.
3- فرنچ ، وندال ، بل ، سیسیل (1381) ، ،مدیریت تحول در سازمان ،ترجمه دکتر سید مهدی الوانی وحسن دانایی فرد ، انتشارات صفار اشراقی،چاپ پنجم.
4- دولان سیمون ال، شولر رندال اس (1377).مدیریت امور کارکنان ومنابع انسانی، ترجمه دکتر محمد طوسی ودکتر محمد صائبی، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی،چاپ چهارم.
5-لامعی ، ابوالفتح (1383)، نقدی بر جایزه ملی کیفیت ایران ، ناشر ناشر موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، چاپ اول .
6- جلوداری،بهرام(1380)، راهنمای استقرار وممیزی مدیریت کیفیت جامع ، انتشارات آزاده ، چاپ دوم.
7- اونز،بیل، رینولدز،پیتر ، جفرینز، دیوید (1382) ، آموزش مدیریت کیفیت جامع ،ترجمه دکترحسین کاکوئی و دکتر غلامرضا انصاری، انتشارات آن .
8- ریاحی ، بهروز(1381) ، مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران ، چاپ اول .
9-اسماعیل پور، رضا (1372) ،بررسی نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.
10- صدقیانی ، ابراهیم ( 1380) ، سازمان ومدیریت بیمارستان ، جلد اول و دوم ، انتشارات جهان رایانه ، چاپ دوم .

11-انصاری ، حسن ، عبادی فرد آذر ، فربد(1378) ، اصول مدیریت وبرنامه ریزی بیمارستان ، انتشارات اشارت ،چاپ اول .
12- فلتن راس ، نائومی گلینا (1377).مدیریت خدمات بهداشتی ،ترجمه دکتر علی کشتکاران وعلیرضا آیت اللهی ،انتشارات کوشا مهر . چاپ اول .
13- Godfroji , M.I. (2000) , Evaluation in the public sector , metal center news , V16 , N03.
14- مدنی ،مهدی (1378) ، بررسی امکان بهره گیری از تی.کیو.ام در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1378 و ارائه راه حل ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی .
15- سلطانی ، ایرج (1384) ، نقش مدیریت کیفیت فراگیر ، مجله تدبیر ، شماره 155 ، فروردین ماه.
16- Jonson , E. (2003),Theoretical perspectives public management , managerial auditing journal, V12, NO 8.
17- حمیدی، یداله(1377)، بررسی چگونگی کاربرد نمونه مدیریت کیفیت جامع ومراحل طراحی والگوی مناسب دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله مدیریت پزشکی.
18- زمردیان ، اصغر (1376) ،مدیریت کیفیت جامع ، انتشارات موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونو سازی صنایع ایران.
19- حاجی شریف، محمود(1379)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات مرکزآموزش مجتمع سیمان آبیک، چاپ سوم.
20- جعفری مصطفی ،اصولی سیدحسن ، شهریاری حسام(1383). ابزارهای استراتژیک وفرهنگی تی کیو ام، جلد اول ودوم، انتشارات رسا، چاپ سوم.
21- تکیان ،مجید(1381)، سطوح بلوغ مدیریت کیفیت فراگیردرسازمانها، سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران محل مجموعه همایشهای بین المللی.
22- براون، مارک ، هیچکاک ، دارسی ، ویلارد، مارشال (1382)، کامیابی وناکامی درگستره مدیریت کیفیت فراگیر، ترجمه حسین جهانگیری ومحمدگودرزی، انتشارات آن، چاپ دوم.
23-ایشیکاوا، کورو(1380)، کنترل کیفیت فراگیر،ترجمه احمدجواهریان، انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ دوم.
24- امیران ، حیدر (1376 ) ، مدیریت مشارکتی ، انتشارات مرکز اموزش دولتی ، چاپ دوم.
25- پورشمس،محمدرضا(1383)، راهنمای جامع استقرار استانداردهای ایزو9000/2000 ، انتشارات رسا، چاپ دوم.
26- برنز،اندریو(1382)، تشریح عناصراستانداردهای ایزو9000، ترجمه فرامرز شاه محمدی، موسسه انتشاراتی شاهد.
27- سینگهال ، وینور (1384) ، اثر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد مالی شرکتها ،ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ،تهران ،مجموعه همایشهای بین المللی .
28-ایمای،ماسا اکی(1372)، کایزن : کلیدموفقیت ژاپن، ترجمه دکترمحمدحسین سلیمی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
29- سازمان بهره وری سنگاپور(1376)،دستیابی به کیفیت ، ترجمه احد ذوالرحمی ، انتشارات تشکیلات بهره وری ملی ایران.
30- سلیمی ، محمد حسین (1373) ، ایزو 9000 ، موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی ، فصلنامه بانک صادرات ، شماره 8 ، خرداد ماه.
31- Lee , S., Schniederjanse , M.(1997) , Operation quality manage ment , Houghtoon Mifflin Company.
32- کی هو، ساموئل (1378) ، مدیریت کیفیت جامع ،ترجمه حسین حسین زاده ،نشر دانشکار ،چاپ اول.
33- کلهر ، معصومه (1374) ، مدیریت کیفیت فراگیر ،مجله پژوهشی ومهندسی ، شماره 16 ،اردیبهشت ماه.
34- شریف زاده ، فتاح (1379) ، مدیریت کیفیت فراگیر :چشم اندازها وکاربردها ، انتشارات ترمه ،چاپ اول.
35- Corbara, F. ,Cristofarow, E.M. (2001),Company wide quality control , Oxford , UK : Butherworth Heiman publisher Ltd .
36- لامعی ، ابوالفتح (1382) ، مدیریت کیفیت جامع در آموزش ، ناشر موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، چاپ اول.
37- Arnold, E.J. (1998) , Quality assurance in health care, Health affairs , USA: Blackwell publisher.
38- درسنامه سازمان ومدیریت تخصصی بیمارستان2، انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران،ص158.
39- صدقیانی ، ابراهیم ( 1376) ، ارزیابی مراقبتهای بهداشتی ودرمانی واستانداردهای بیمارستانی ، انتشارات معین ، چاپ اول.
40- Purvise, G.R. (2004), Health care quality in hospital, prentice hall international.
41- Hourani , L. (2000) ,Useof total quality management in health prpmotion activities in USA, Health research center.
42- Mc clenny , L.M. (1999) , Integrating planning and total quality management , Army ware call USA.
43- Houser, K.L. (1998) , Practice of total quality management in the clinical setting Tripler army medical center.
44 - Goodwin , W.L. (2001) , Assesment of the organizational culture of dewitt army community Hospital one year after the implementation of total quality management ,Academy of health sciences.
45- آقایی هشتجین ، علی (1378) ، کیفیت مراقبتهای بهداشتی درمانی ، مجله تدبیر ، شماره 75 ، سال سوم.
46- لامعی ، ابوالفتح (1381) ، راه ما به سوی تحول ، ناشر موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد وایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، چاپ اول.
47- نوری رسول. میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)،مجله میریت واطلاعات در بهداشت ودرمان ،دوره دوم، شماره اول، بهار وتابستان 1384،ص63-54.
48- نکوئی مقدم محمود. تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان،فصلنامه مدیریت،1384،دوره1،شماره43.
49- احمدی مریم،کرمی مهتاب.بکار گیری اصول ومفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1384، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 10،شماره29،پاییز 1386.
50- مصدق راد، علی محمد ،ریاحی زهرا، تاجمیرفرزانه(1383).بررسی امکان بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت 2000/9001ISO دربیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی ،دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی ایران.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود استدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه


مقاله


پزوهش


میزان نگرش مدیران و کارکنان


اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت


بیمارستانها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگرش حسابداران رسمی و مدیران مالی نسبت به

حسابداری و ... نگرش حسابداران رسمی و مدیران مالی نسبت به هماهنگ سازی ... نگرش. دانلود ...

بررسی نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های …

پایان نامه بررسی نگرش مدیران ارشد و ... را از مدیران و کارکنان می ... نسبت به وظایف ...

پایان نامه بررسی نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط …

پایان نامه بررسی نگرش مدیران ارشد و کارکنان ... نگرش مدیران ارشد و ... نسبت به وظایف ...

سی نگرش مدیران مرد نسبت به زنان…—6151 - مرجع …

... سی نگرش مدیران مرد نسبت به زنان و ... نگرش مدیران مرد نسبت به ... مدیران و کارکنان ...

دانلود تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به

... و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران. ... تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت ...

بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران …

... نگرش نسبت به انسان و ... بین کارکنان و مدیر، نگرش ... نگرش مدیران نسبت به ...

نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در …

... مدیران و کارکنان ... نگرش مدیران به مدیریت دانش و ... نگرش مدیران نسبت به ...

هر آنچه از مدیریت میخواهید - وفاداری مشتریان و

لذا همه مدیران و ... کمتری نسبت به ... نگرش و دیدگاه کارکنان تاثیر ...

بررسی نگرش مدیران مدارس نسبت به مطالعهٔ غیر …

بررسی نگرش مدیران مدارس نسبت به ... ما نسبت به افراد و ... بررسی نگرش مدیران مدارس نسبت ...

دانلود مقاله : نگرش و واکنش کارکنان نسبت به

نگرش و واکنش کارکنان نسبت به رفتار پرخاشگرانه مشتریان دارای ... نگرش نسبت به ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های