بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

دانلود رایگان
بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشیبررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی
1_ مقدمه
در نوشتار حاضر که به بررسی زندگی عارف وارسته ابوسعد خرگوشی نیشابوری پرداخته شده است از منابع گوناگونی بهره گرفته شده که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می­شود:
تاریخ نیشابور تألیف حاکم نیشابوری، طبقات الشافعیه تألیف عبدالرحیم الاسنوی، تبیین کذب المفتری تألیف ابن عساکر، تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی، تاریخ بیهق تألیفابوالحسن علی بن زید بیهقی، العبرفی خبر من غبر تألیف محمد بن الحافظ الذهبی، الانساب تألیف احمد بن منصور سمعانی و ...
مقالات آقای احمد طاهری عراقی، با عنوان ابوسعد خرگوشی نیشابوری در مجله معارف و ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النّبی در مجله نشردانش و مقالات آقای نصرالله پورجوادی، با عنوان خرگوشی در دانشنامه جهان اسلام و بازمانده­هایی از الاشارة و العبارة در مجله معارف است.
1-1 بیان مسئله
در این عصر پرهیاهو که نسل حاضر با بحران معنویت مواجه شده­اند، شناخت عارفان و صوفیانی که در سده­های گذشته می­زیستند و بررسی تأثیراتی که بر فرهنگ و ادبیات داشتند عرصه­ای بدیع در گسترش تاریخ تصوف فراهم کرده است. از جمله عارفانی که زندگی و آثارش ناشناخته باقی مانده ابوسعد خرگوشی نیشابوری است. دراین نوشتار سعی شده زندگی و آثار و احوال این عارف وارسته مورد بررسی قرار گیرد.
1-2 سؤالات تحقیق
1-3 سؤالات اصلی
  1. سیر تطور زندگی ابوسعد خرگوشی چگونه بوده است؟
  2. ابوسعد خرگوشی دارای چه آثاری بوده است؟
  3. آیا می­توان او را در شمار ملامتیان دانست؟
  4. بررسي و تطورات زندگي ابو سعد.
  5. معرفي و شناخت آثار و احوال ايشان.
1-4 سؤال فرعی
1-5 اهداف تحقیق
1-6 پیشینه تحقیق
توجه به زندگی عارفان و صوفیان و بررسی آثار مکتوب به جای مانده از ایشان در تاریخ تصوف و اعتلای فرهنگ و ادب ایران زمین دارای اهمیت است.این تحقیق عهده­دار این وظیفهشده تا درباره ابوسعد خرگوشیو آثار وی اطلاعاتی درخور را گردآوری کرده و گامی در جهت شناسایی این عارف گرانقدر بردارد.
براساس بررسی­های انجام شده تاکنون تحقیقات و مقالات اندکی درباره ابوسعد خرگوشی نگاشته شده­است.از جمله مهم­ترین مقالاتی که به ابوسعد، زندگی و آثار او به صورت جامع پرداخته، مقالات آقای احمد طاهری عراقی، با عنوان ابوسعد خرگوشی نیشابوری در مجله معارف و ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النّبی در مجله نشردانش و مقالات آقای نصرالله پورجوادی، با عنوان خرگوشی در دانشنامه جهان اسلام و بازمانده­هایی از الاشارة و العبارة در مجله معارف است.
از مهم­ترین کتاب­هایی که در سده­های گذشته مطالبی- هرچند اندک - درباره­ی ابوسعد نگاشته­اند می­توان به تاریخ نیشابور تألیف حاکم نیشابوری؛ العبر فی خبر من الغبر تألیف حافظ ذهبی؛ الانساب المتفقه تألیف ابن قیسرانی؛ تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی؛ المنتخب من کتاب السیاق التاریخ نیشابور تألیف عبدالغافر فارسی؛ طبقات الشافعیة الکبری تألیف تاج­الدین السبکی و المستدرک علی معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العربیة تألیف عمر رضا کحالهاشاره کرد.
فصل اولکلیات
1-1 بیان مسئله. 2
1-2 سؤالات تحقیق. 2
1-3 سؤالات اصلی. 2
1-4 سؤال فرعی. 3
1-5 اهداف تحقیق. 3
1-6 پیشینه تحقیق. 3
1-7 دشواریهای پژوهش... 4
2-1 تاریخ نیشابور. 4
2-2 اوضاع سیاسی واجتماعی. 5
2-3 دیدار محمود غزنوی و ابوسعد خرگوشی. 6
2-4 تصوف در خراسان. 7
2-5 زندگي­نامه. 8
2-6 استادان ابوسعد. 10
2-7 مدرسان مدرسه­ی ابوسعد. 15
2-8 مذهب فقهي ابوسعد. 15
2-9 طریقه تصوّف ابوسعد. 15
2-10 وفات ابوسعد. 16
2-11آثار ابوسعد. 17


فصل دومآثار ابوسعد خرگوشی
1-1 البشارة و النذارة فی تعبیر الرؤیا و المراقبة. 20
2-1 شرف الّنّبی(ص)21
2-2 نسخ شرف النّبی(ص)27
1.نسخه­ی اسعد افندی.. 28
2. نسخه­ی پاریس... 28
3.نسخه­ی بایزید ولی. 30
2-3 ابواب کتاب شرف النّبی در نسخه های مختلف.. 31
2-4 گزارش کلی از شرف النّبی(ص)32
3-1 تهذیب الاسرار. 34
3-1-1 انگیزه خرگوشی از تألیف کتاب.. 36
3-1-2 محتوای کتاب.. 37
3-1-3 باب اختلاف اهل تصوّف در معنای تصوف وگفته های مشایخ صوفیه. 37
3-1-4 در باب ذکر معرفت.. 39
3-1-5 در باب ذکر محبّت.. 39
3-1-6 در باب شوق. 39
3-1-7 در باب قرب.. 39
3-1-8 در باب انس... 40
3-1-9 در باب مشاهده40
3-1-10 در باب یقین. 40
3-1-11 در باب توبه. 40
3-1-12 در باب مقامات.. 41
3-1-13 در باب مراقبت.. 41
3-1-14 در باب ورع. 41
3-1-15 در باب زهد. 41
3-1-16 در باب صبر. 41
3-1-17 در باب رضا42
3-1-18 در باب توکل. 42
3-1-19 در باب خوف.. 42
3-1-20 در باب رجا43
3-1-21 در باب فقر و غنی. 43
3-1-22 در باب گرسنگی. 43
3-1-23 در باب شهوات و مخالفت با هوی.. 43
3-1-24 در باب اخلاص... 43
3-1-25 در باب مطالبه صدق. 44
3-1-26 در باب عبودیت.. 44
3-1-27 در باب آداب.. 44
3-1-28 در باب حُسن خُلق. 44
3-1-29 در باب طهارت.. 44
3-1-30 ابوابی در نماز، زکات، روزه، حج و عمره45
3-1-31 در باب مسئله پوشش و خرقه. 45
3-1-32 باب ملامتیه و صفاتشان. 45
3-1-33 در باب زکات.. 45
3-1-34 در باب سخاوتمندی و مواسات و میهمان نوازی.. 46
3-1-35 در باب فضلیت کسب و کار. 46
3-1-36 در باب انفراد و انزوا46
3-1-37 در باب ذکر. 46
3-1-38 در باب سماع. 47
3-1-39 در باب وجد. 47
3-1-40 در باب هاتف.. 47
3-1-41 در باب کرامت.. 48
3-1-42 در باب قبض و بسط.. 48
3-1-43 در باب فنا و بقا49
3-1-44 باب خواطر. 49
3-1-45 در باب وصایا49
3-1-46 در باب دعا50
3-1-47 در باب آداب صوفیه. 50
3-1-48 بابی در ذکر الفاظ متداوله بین اهل طائفه. 50
3-1-49 در باب حیا51
3-1-50 در باب حُسن ظَنّ. 51
3-1-51 در باب صُمت.. 51
3-1-52 در باب تفکر. 51
3-1-53 در باب تواضع. 51
3-1-54 در بابی صفات دنیا52
3-2-1 مقايسه تهذيب الاسرار و رساله سلمي. 53
3-3-1 مهمترین و قدیمیترین منابع ملامتیه. 56
3-3-2 انتقاد از ملامتیه. 56
3-3-3 ملامتیه و کرّامیه. 58
3-3-4 ملامتیان و فتوت.. 59
3-3-5 عبدالله بن مبارک.. 62
3-3-6 در تفصیل آداب ملامتیه در تهذیب الاسرار. 64
4-1 بازمانده های کتاب الاشارة و العبارة در کتاب علم القلوب.. 66
5-1 اللوامع. 72
5-2 فهرستِ مجالسِ کتاب اللوامع. 74
5-3 تفاوتهایی در برخی فصلها و نسخه ها79
6-1 نتیجه گيري.. 81
منابع. 107
منابع انگلیسی. 112
مقالات.. 113


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آثار و احوال ابوسعد خرگوشی


ابوسعد خرگوشی


آثار و احوال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه