بررسي تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه

دانلود رایگان
بررسي تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعهبررسي تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه
مقدمه
تفویض به معنای واگذاری کاری به دیگری است که معمولا وقتی در مورد انسانها استعمال می-شود، ناشی از ضعف آنان است؛ بدین معنی که وقتی فردی به دلیل محدودیتهای موجود نتواند کاری را آنچنان که باید انجام دهد، آن کار را به دیگری تفویض مینماید.
ادعای تفویض دین به ائمه (ع) که به عنوان موضوع این تحقیق انتخاب شده است، از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا اگر به درستی تبیین نگردد به شبهات تخریب گر مذهب شیعه دامن زده می شود.
در کتب روایی شیعه نظیر کتاب سلیم، بصائر الدرجات، الکافی و ... بحث تفویض خداوند به مخلوق خویش مطرح شده است. این تفویض گاهی به صورت مطلق استعمال شده است و گاهی قیودی چون امر، امر خلق، دین، امر دین و ... را با خود به همراه دارد؛ نیز افرادی که به آنها تفویض صورت گرفته است، گاه مردم عادی، گاه برخی پیامبران و در مواردی هم پیامبر خاتم (ص) و ائمه (ع) مفوض الیه هستند. نکته مهم در اینجا این است که هر چند در بین عالمان شیعه درباره مفوض فیه و مفوض الیه این روایات اختلاف نظر وجود دارد اما همگان بر این باورند که تفویض صورت گرفته از جانب خدا به معنای استقلال عبد از رب و نقص واجب الوجود نیست. فلسفه این تفویض چنانکه در روایات خواهد آمد سنجش میزان طاعت مردم و تکریم الهی خواص عباد است و از جهت ماهیت با تفویض انسان به انسان کاملا متفاوت است.
1-1. طرح مسأله
سخن از تفویض دین در منابع روایی شیعه آمده است؛ عالمان شیعه در رابطه با سند و دلالت این روایات اختلاف نظر دارند، برخی این روایات را مجعول می دانند، برخی سند روایات را صحیح می دانند، اما درباره دلالت آن آرای مختلفی دارند. گروهی تفویض بیان احکام، بیان علوم، تفویض امور سیاسی و گروهی دیگر تفویض جعل حکم شرعی را مدلول این روایات می دانند؛ برخی نیز در مفوض الیه روایات اختلاف دیدگاه دارند؛ مسأله اصلی این است که آیا این روایات از جهت سند و دلالت، تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم شرعی به ائمه-علیهم السلام-را اثبات می کنند؟
1-2. سوال اصلی
آیا روایات شیعه، تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم شرعی به ائمه-علیهم السلام-را اثبات می کنند؟
1-3. سوال های فرعی
روایات مربوط به تفویض دین در کدام یک از منابع شیعی و با چه کمیتی ذکر شده اند؟
روایاتی که در آن ها مسأله تفویض دین مطرح شده است، کدامند؟
این روایات از چه تعابیری در رابطه با تفویض دین استفاد کرده اند؟
هر کدام از این تعابیر با چه کمیتی در روایات آمده است؟
استنادات روایات برای اثبات تفویض دین چیست؟
از جهت سند وضعیت هر روایت چگونه است؟
دیدگاه عالمان شیعه درباره این روایات چیست؟
از جهت دلالت وضعیت هر روایت چگونه است؟
1-4. فرضیه تحقیق
تفويض دين به ائمه به معني تفويض جعل احکام شرعي و نه بيان احکام، تطبيق مصاديق بر احکام و...، گرچه به لحاظ وقوف ائمه بر ملاکات احکام محال عقلي نيست ولي به جهت نبود نص قطعي بر وقوع آن، قابل اثبات نيست. براي دفع اين تعارض ها ناگزير بايد اطلاق دين در اين راويات را به برخي از جنبه هاي خاص دين مانند بيان احکام و... مقيد نمود.
1-5. اهداف
هدف از این تحقیق بدست دادن مبنایی صحیح از جایگاه تفویض دین در روایات است که دو ثمره مهم خواهد داشت. یکم، شناخت بهتری از اهل بیت (ع) حاصل میشود. دوم، پیشنیاز لازم برای پاسخ و نقد شبهات را فراهم میکند.
1-6. ضرورت
عدم بررسی مسأله تفویض دین به ائمه (ع) از یک طرف موجب افراط و تفریط در شناخت ايشان شده است و از طرفی دیگر شبهاتی را در این زمینه ایجاد کرده است. از این رو در ابتدا ضرورت دارد وضعیت تفویض دین در روایات بهدرستي روشن شود تا بتوان پاسخگوي شبهات بوده و شناخت درستي از اهل بيت (ع) بدست آيد.
1-7. روش تحقيق
در اين رساله روش تحقيق به صورت کتابخانهاي است.
1-8. پیشینه تحقيق
ملا صالح مازندراني در شرح اصول کافي وعلامه مجلسي در مرآة العقول مبسوطترين شرح را بر احاديث تفويض دين نگاشته اند. در ادامه سيد عبد الله شبر در مصباح الانوار ، امام خميني در اربعين حديث و برخي از اساتيد معاصر که در بخش گزارش ديدگاهها در همين رساله درباره ايشان سخن گفتهايم ، درباره تفويض دين به ائمه مباحث مفيدي را مطرح کردهاند. تفاوت اساسي اين رساله با کارهاي پيشين در اين موارد خلاصه ميشود:
  1. منابع روایی 5 قرن نخست، همچنین کتاب های مئه منقبه، الاختصاص، کشف الغمه، تهذیب الاحکام، بحارالانوار، وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل جستجو شده اند و در نهایت روایات مرتبط با تفویض دین انتخاب و ترجمه شدند.
3. روایات نمایه زنی شده اند و سپس نمایه ها دسته بندي و در نهایت الگویی آماری و نموداری ارائه شده است. در این الگو موارد متعددی مشخص شده اند. مثل این که در مجموع چند بار سخن از تشریع در نماز، در کل روایات به میان آمده است.
4. با استفاده از منابع ثمانيه رجالي (رجال النجاشی، رجال ابن غضائری، فهرست الطوسی، رجال البرقی، رجال الطوسی، رجال ابن داود، رجال الکشی، الخلاصه للحلی) همه روایت بررسی سندی شده اند.
5. الگویی آماری و نموداری از وضعیت راویان و روایات ارائه شده است.
6. تمام روایات تحلیل دلالی شده اند.
7. دیدگاه عالمان دینی درباره تفویض دین و روایات آن جمع آوری و سپس بر اساس دلالت سندی و دلالی روایات، حتی المقدور این دیدگاه ها تحلیل شده اند.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 2
1-1. طرح مسأله 3
1-2. سوال اصلی 3
1-3. سوال های فرعی 3
1-4. فرضیه تحقیق 4
1-5. اهداف 4
1-6. ضرورت 4
1-7. روش تحقيق 5
1-8. پیشینه تحقيق 5
1-9. مفاهیم اصلی 6
1-9-1. تفویض 6
1-9-2. امر 9
1-9-3. دين 9
1-9-4. ائمه 10
1-9-5. روايات 11
1-9-6. شیعه 11
فصل دوم: روایات و ترجمه 12
مقدمه 13
2-1. متن روایات، ترجمه و نمایه ها13
2-2. دسته بندی و ارتباط نمایه ها با روایات 56
2-2-1. پيامبر (ص)56
2-2-2. فقط پيامبر (ص)56
2-2-3. ساير انبياء (س)56
2-2-4. پيامبر و ائمه (س)56
2-2-5. فقط پيامبر و ائمه (ع)57
2-2-6. ائمه (ع)57
2-2-7. محمد، علي و فاطمه (سلام الله عليهم)57
2-2-8. قائم (عج)57
2-2-9. امام علي (ع)57
2-2-10. امام حسن (ع)57
2-2-11. امام حسين (ع)58
2-2-12. امام سجاد (ع)58
2-2-13. بندگان 58
2-2-14. فلسفه تفويض 58
2-2-15. تفسير تفويض 58
2-2-16. سوال از تفويض 59
2-2-17. مستند تفويض 59
2-2-18. احکام اوليه الهي 59
2-2-19. تشریع های پيامبر (ص)59
2-2-20. اجازه خدا به تشريع های پيامبر(ص)60
2-2-21. وجوب اطاعت از تشريع های پيامبر(ص)60
2-2-22. استناد و استشهاد به آيات 60
2-2-23. مقدمات تفويض 61
2-2-24. اختلاف بين شيعيان بر سر تفويض 61
2-2-25. عدم تفويض 61
2-2-26. مستند عقلي رد تفويض خلق و رزق 61
2-2-27. توجیه روایات تفویض خلق 62
2-3. بررسی آماری نمایه ها63
فصل سوم: اسناد روایات 69
3-1. فهرست مصادر و راویان 70
3-1-1. کتاب سلیم بن قیس (قرن 1 نیمه 2)70
3-1-2. بصائر الدرجات (قرن 3 نیمه 2)70
3-1-3. المحاسن )قرن 3 نیمه 2 )72
3-1-4. تفسیر العیاشی (قرن3 نیمه2)72
3-1-5. الکافی ( قرن 4 نیمه1 )72
3-1-6.تفسیر فرات الکوفی (قرن 4 نیمه1)73
3-1-7. رجال الکشی (قرن 4 نیمه 1)73
3-1-8. عیون اخبار الرضا (ع) (قرن4 نیمه1)73
3-1-9. فضائل الشیعه (قرن4 نیمه2)73
3-3-10.الامالی للصدوق (قرن 4 نیمه2)73
3-1-11.التوحید (قرن4 نیمه2)73
3-1-12. معانی الاخبار (قرن 4 نیمه2)73
3-1-13. من لا یحضره الفقیه (قرن 4 نیمه2)73
3-1-14.مئة منقبه (قرن5 نیمه2)73
3-1-15.تهذیب الاحکام (قرن 5 نیمه 1)74
3-1-16. الاختصاص (قرن 5 نیمه 1)74
3-1-17.کشف الغمه (قرن 7 نیمه 2)74
3-1-18. وسائل الشیعه (قرن 11نیمه 2)74
3-1-19. بحار الانوار (قرن 12 نیمه 1)75
3-1-20. مستدرک الوسائل (قرن 13)75
3-2. جدول جرح و تعدیل راویان 75
3-3. بررسی آماری تعداد راویان 110
3-3-1. ثقه 110
3-3-2. ضعیف 110
3-3-3. مختلف فیه 110
3-3-4. ممدوح 110
3-3-5. مجهول 111
3-4. نمودار توصیف راویان تفویض 112
3-5. توصیف تفصیلی روایات 113
3-5-1. ضعیف 113
3-5-2. صحیح 113
3-5-3. موثق 113
3-6. توصيف عددی روايات 114
3-6-1. جدول توصیف روایات 114
3-6-2. نمودار عددی 114
3-6-3. نمودار درصدی 115
فصل چهارم: دیدگاه ها116
4-2. ملا صالح مازندرانی (م 1071ق)117
4-2-1. جمع بندی 119
4-1. علامه محمد باقر مجلسی (م 1110)121
4-1-1. جمع بندی 130
4-3. سيد عبد الله شبر (م 1254)132
4-3-1. جمع بندی 133
4-4. محمد جواد مغنیه (م1400ق)134
4-4-1. جمع بندی 135
4-5. امام خمینی (م 1368ش)136
4-5-1. جمع بندی 140
4-6. لطف الله صافی گلپایگانی ( معاصر)141
4-6-1. جمع بندی 145
4-7. عبد الله جوادی آملی (معاصر)147
4-7-1. جمع بندی 161
4-8. جعفر سبحانی تبریزی (معاصر)162
4-8-1. جمع بندی 167
4-9. ناصر مکارم شیرازی (معاصر)168
4-9-1. جمع بندی 174
4-10. سيد حسن طاهري خرم آبادي (معاصر)175
4-10-1. جمع بندي 180
4-11. سید مجتبی نور مفیدی (معاصر)181
4-11-1. جمع بندی 186
4-12. فتح الله نجار زادگان (معاصر)187
4-12-1. جمع بندی 189
فصل پنجم: تحلیل 191
تحلیل فقه الحدیثی 192
روايت اول 192
روايت دوم192
روايت سوم192
روايت چهارم193
روايت پنجم 193
روايت ششم 193
روايت هفتم 194
روايت هشتم 194
روايت نهم 195
روايت دهم 195
روايت يازدهم 195
روايت دوازدهم 196
روايت سيزدهم 196
روايت چهاردهم 197
روايت پانزدهم 197
روايت شانزدهم 198
روايت هفدهم 198
روايت هجدهم 199
روايت نوزدهم 199
روایت بیستم 199
روایت بیست و یکم 200
روایت بیست و دوم200
روایت بیست و سوم200
روایت بیست و چهارم201
روایت بیست و پنجم 201
روایت بیست و ششم 201
روایت بیست و هفتم 202
روایت بیست و هشتم 203
روایت بیست و نهم 203
روایت سی ام203
روایت سی و یکم 204
روایت سی و دوم205
روایت سی و سوم205
روایت سی و چهارم205
روایت سی و پنجم 206
روایت سی وششم 206
روايت سی و هفتم 206
5-1-1. جمع بندی 208
5-1-2. نتیجه209
5-2. تحلیل دیدگاه ها210
5-2-1. دسته بندی دیدگاهها210
5-2-2. جدول دسته بندی دیدگاه ها212
5-2-3. تحلیل دیدگاه دسته اول 213
5-2-4. تحلیل دیدگاه دسته دوم214
5-2-5. تحلیل دیدگاه دسته سوم214
5-2-6. تحلیل دیدگاه دسته چهارم215
جمع بندی نهایی 216
فهرست منابع 217
منابع عربی 217
منابع فارسی 220
A bstract 221


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تفویض امر دین به ائمه


روایات شیعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قرائت فراموش شده | محسن کدیور

آخرین مطالب. دفاع از مسلمانی مصدق! وفات فاطمه زهرا به دو روایت; دادگاه ویژه روحانیت ...

قرآن کریم - اسلام کوئست - مرجعی برای پاسخگویی به

آیا در خواندن قرآن برای أموات، آیات و سوره‌های خاصی سفارش شده است؟

حدیث نت - hadith

ارائه متن کامل برخی از کتب و منابع شرح حدیث، اخلاق کريمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبي ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...

بررسی حدیثی منسوب به امام حسین(ع) در مذمت …

پس در واقع علامه مجلسی(ره) اینجا می خواسته بفرماید منظور از عرب در این روایت دوستان ...

پایگاه تخصصی نقد و بررسی عرفانهای کاذب

اکنکار در سراب دین . نویسندگان: عبدالحسین مشکانی/ محمدتقی فعالی. چکیده. شبه‏آیین ...

کیهان نهاوند

روز زن را به درِ کوزه گذارید ! "روزها فکر من این است و همه شب سخنم " (1) که مرا از چه سبب ...

الف - حجاب قانونی یا حجاب اجباری؟

در عرف اون جامعه حجاب لازم بوده و همه حجابشون رو رعایت می کردن یعنی اینقدر به پیامبر ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

انفاق در قرآن. واژه انفاق، مصدر باب اِفعال، از ریشه نَفَقة است و در معنای آنچه خرج و ...

ره ولاء

استاد سید جعفر شهیدی به سال 1297 در بروجرد متولد شد و در 23 دی ماه 1386 از این جهان بار سفر بست.

ره ولاء

استاد سید جعفر شهیدی به سال 1297 در بروجرد متولد شد و در 23 دی ماه 1386 از این جهان بار سفر بست.

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: تروریسم واژه ای است که بر سر تعریف آن در هیچ کجای دنیا به اجماع دست نیافته اند.

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

تخریب نه‌تنها مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به وجود می‌آورد، بلکه در شرایطی قانون ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

به گزارش فرهنگ نیوز، خبرگزاری المدینة نیوز، زایران ایرانی که امسال در مسیر عشق حسینی ...

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

به گزارش العالم، انتشار تصاویر خروج پابرهنه مرسی از مسجدی در قاهره، واکنش های مختلفی ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

مالیات یکی از نیازهای کشورهای مدرن به حساب می‌آید. این کشورها سعی می‌کنند تمامی ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

توضیح: یکی از ویژگیهای آینانیوز که با لطف مخاطبین فهیم و صاحب ذوق آن تا به امروز سبب ...

قرائت فراموش شده | محسن کدیور

آخرین مطالب. دفاع از مسلمانی مصدق! وفات فاطمه زهرا به دو روایت; دادگاه ویژه روحانیت ...

قرآن کریم - اسلام کوئست - مرجعی برای پاسخگویی به

آیا در خواندن قرآن برای أموات، آیات و سوره‌های خاصی سفارش شده است؟

حدیث نت - hadith

ارائه متن کامل برخی از کتب و منابع شرح حدیث، اخلاق کريمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبي ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...

بررسی حدیثی منسوب به امام حسین(ع) در مذمت …

پس در واقع علامه مجلسی(ره) اینجا می خواسته بفرماید منظور از عرب در این روایت دوستان ...

پایگاه تخصصی نقد و بررسی عرفانهای کاذب

اکنکار در سراب دین . نویسندگان: عبدالحسین مشکانی/ محمدتقی فعالی. چکیده. شبه‏آیین ...

کیهان نهاوند

روز زن را به درِ کوزه گذارید ! "روزها فکر من این است و همه شب سخنم " (1) که مرا از چه سبب ...

الف - حجاب قانونی یا حجاب اجباری؟

در عرف اون جامعه حجاب لازم بوده و همه حجابشون رو رعایت می کردن یعنی اینقدر به پیامبر ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

انفاق در قرآن. واژه انفاق، مصدر باب اِفعال، از ریشه نَفَقة است و در معنای آنچه خرج و ...

ره ولاء

استاد سید جعفر شهیدی به سال 1297 در بروجرد متولد شد و در 23 دی ماه 1386 از این جهان بار سفر بست.