بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 (223 ص) فایل ورد


فهرست مطالب
فصل اول : کليات تحقيق
الف): بيان مسئله و تعريف آن
ب) : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
ج) : هدف پژوهش
د) : پرسش اصلي پژوهش
ه) : فرضيه هاي تحقيق
و) : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
ز) : روش تحقيق و گردآوري داده ها
ح) : حدود و قلمرو پژوهش
ط) : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق
ي) : سازماندهي پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومي و نظري توسعه
الف : مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
الف - 1: نظريات توسعه ( رهيافت نوسازي )
الف-2- : نظريات وابستگي ( رهيافت راديكال)
ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائي
ب-2-: دولت و روند توسعه در كشور اي پيرامون
گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
ب : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
ج :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
د :خاورميانه و الگوي دولت رانتير
گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
الف -2 : ارزش اطلاعات :
الف -3 : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهي اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
ب : فن آوري اطلاعات
ب -1- :اجزاء فن آوري اطلاعات:
ب-1-1- :كامپيوتر
ب-1-2- : شبكه هاي ارتباطي
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظايف فن آوري اطلاعات
ج -1- : فوايد فن آوري اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك
مقدمه:
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتار اول
الف : تاريخچه
الف-1- : موج اول: عصر كشاورزي
الف -2- : موج دوم: عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازي
گفتار دوم : ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف : ارتباطات و توسعه
ب : ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
ب-3- : اينترنت
ب-3-1- : کارکردهاي اينترنت
ب-3-2- : خدمات اينترنت
ب-3-3- : اينترنت و توسعه
ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت
ب-3-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت
گفتار سوم : توسعه فناوري اطلاعات
الف : توسعه فناوري اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد
الف-3- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها
گفتار چهارم : چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
الف : چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
الف-1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
الف-2- : چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3- : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
الف-4- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
ب : چالش هاي كشور هاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
الف-1-1- : محورهاي برنامه توسعه مليICT
الف-1-2- : محورهاي اصلي اهدافICT
الف -2- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )
الف-3- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو )
ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران
ب -1- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران
ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران
ب-3- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران
ب-4- : نگرش نوين به زير ساخت هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران
ب-5- : استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران
الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران
الف-1- : گروه تشكيلات
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
الف : اهداف
الف -1- : همكاري با دولت
الف-2- : همكاري هاي خارجي
ب : اركان انجمن
ب-1- : اهم فعاليت كميته هاي انجمن
ب-1-1- : كميته نرم افزار
ب-1-2- : كميته سخت افزار
ب -1-3- : كميته اينترنت
ب-1-4- : كميته رفاه صنفي
ب-1-5- : كميته اطلاع رساني و امور بين الملل
ب-1-6- : پايگاه اطلاع رساني انجمن (Website )
ب-1-7- : كميته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونيک وايران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الكترونيك
الف-1- : موضوعها دولت الکترونيک
الف-2- : اهداف دولت الكترونيك
الف-3- : الزامات دولت الكترونيك
الف-4- : پشنيازهاي دولت الكترونيك
الف-5- : ساختار دولت الكترونيك
الف-6- : كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك
ب : جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك
ب-1- : دولت الكترونيك از ديد شهروندان
ب-2- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الكترونيك از ديد دولت
ج : مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي
ج-1- : مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك
ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
د-1- : پياده سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي
گفتار دوم
الف : دولت الكترونيك در ايران
الف-1- : چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
الف-2- : نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
الف-3- : اهداف دولت الكترونيكي درايران
الف-4-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران
گفتار سوم : تحقق دولت الكترونيكي در ايران
الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
ج : فراگيرنمودن بهره گيري از شماره ملي و كد پستي
د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات
فصل ششم : تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک
گفتاراول : تجارت الكترونيكي
الف : تجارت الكترونيكي چيست
الف-1- : قدمت تجارت الكترونيكي
الف-2- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز
ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
ب-2- : حذف نسبي واسطه ها
ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
ب-4- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
ب-5- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
گفتار دوم :
الف: مدل هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
الف-1- : مدل B2B
الف-2- : مدل هاي B2C وC2B
الف-3- : مدل C2C
الف-4- : مدل هاي در ارتباط با دولت
ب : منظرهاي تجارت الكترونيكي
ب-1- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
ب-3-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
ب-3-1- : اتحاديه اروپايي
ب-3-2- : كشورهاي آسه آن
ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزينه ها
د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
گفتار سوم :
الف : بانكداي الكترونيك
ب : بانكداري الكترونيك در ايران
ب-1- : لزوم ايجاد اتوماسيون بانكي در ايران
ب-2- : اهداف اتوماسيون بانكي در ايران
ب-3- : اتوماسيون جامع بانكي در ايران
ج : مركز شتاب
ج-1- : وظايف سيستم شتاب
ج-2- : شكل گيري شبكه شتاب از آغاز تا امروز
ج-3- : مزاياي شبكه شتاب
ج-4- : شتاب از زبان آمار
د : نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه های پايان نامه
منا بع وماخذ

چکیده :
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه هاي ارتباطي و بهره جويي از گونه هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي شود كه در بخش هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات فراهم كند
ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آسیب شناسی فرهنگی فن آوری های مدرن در خانواده و نقش

آسیب شناسی فرهنگی فن آوری های مدرن در خانواده و نقش رسانه‌های جمعی

نقش آموزش در توسعه امنیت فرهنگی ،سیاسی …

نقش آموزش در توسعه امنیت فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی چکیده هر ملتی ...

بررسی نقش اشتغال زنان در کاهش وظایف مادری؛ آیا …

بررسی نقش اشتغال زنان در کاهش وظایف مادری؛ آیا اشتغال زنان در وظایف مادری اخلال ایجاد ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

کتاب تفکر و مهارت های آن با رویکرد شناختی نویسنده: ابراهیم برزکار آدرس تهیه کتاب: ...

تکنولوژی آموزشی در جهان امروز - نقش اینترنت در

مقدمه : امروزه اینترنت با قدمتی که در حدود بیش از یک دهه از فراگیرشدن آن در عرصه جهان ...

هفته نامه بین المللی آذرایران(چهارزبانه)

این اقدام در راستای آماده‌سازی برای طرح دولت در زمینه کاهش هزینه‌های رفاهی انجام می ...

econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

العربی از تقابل با رونالدو تا حضور در اهواز; اعداد و ارقام هفته بیست و چهارم بوندس لیگا

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

ارائه منابع تحقیق ،پروژه ، تحقیق ، پایان نامه در رشته مدیریت در تمامی گرایش ها

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران دسته: فقه و ...

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن

... بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن ... بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری ...

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری ...

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ...

دانلود پایان نامه ارشد - بررسی نقش دولت در زمینه سازی ...

« بررسی نقش دولت در زمینه سازی ... در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری ...

T86 -بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

صفحه اصلی پروژه و تحقیق کامپیوتر وit t86 -بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری ...

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

بررسی نقش دولت در زمینه سازی ... ,بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری ...

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

اختصاصی از یارا فایل بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه ...

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

دانلود مقاله و پروژه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه ...

پايان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری

... بررسی نقش دولت در زمینه ... در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری ...

سبز نیوز - downloadnioz.blogsky.com

هرچند که فضای سبز در ایران قدمت چندین هزار ساله دارد ولی وضعیت فضای سبزشهری ایران در ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. دسترسی رادیویی ۵g; بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی; مبدل‌های ...

توسعه پايدار شهري:پایداری شهری:پایداری:مقالات

توسعه پايدار شهري, توسعه پایداری شهری,توسعه پایدار,توسعه پایداری محله,توسعه پايدار ...