دانلود پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 173 صدانلود پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع (تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران) 173 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
الف: ساماندهی تحقیق
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن
ج: اهمیت تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: سوالات تحقیق
و: مشکلات تحقیق
ز: روش تحقیق
ی:سابقه تحقیق
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران
مبحث دوم : انواع زندان در ایران
گفتار اول: زندان بسته
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی
فصل سوم : زندان در اسلام
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان
1- دیدگاه مکتب کلاسیک
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
3- دیدگاه مکتب تحققی
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی
بند اول: جرم شناسی کلاسیک
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)
ب: جرم شناسی سازمانی
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی
ج: جبران ضرر معنوی
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم
بند اول: جایگزینی تقنینی
بند دوم: جایگزینی قضایی
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین
بند اول: ویژگی ها
بند دوم: شرایط
الف: فرهنگ سازی لازم
ب: داشتن قانونی مدون و صریح
ج: جرم موضوع جایگزین
د: مجرمان موضوع جایگزین
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها
فصل اول: جایگزین های سنتی
مبحث اول: آزادی مشروط
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
بند اول: تعریف آزادی مشروط
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
بند اول: مبانی آزادی مشروط
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن
بند اول: شرایط آزادی مشروط
بند دوم: فواید آزادی مشروط
بند سوم: آثار آزادی مشروط
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
بند اول: اهداف تعلیق
بند دوم: فواید تعلیق
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن
بند اول: شرایط اعطای تعلیق
بند دوم: آثار اعطای تعلیق
بند سوم: لغو تعلیق
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
مبحث سوم: جزای نقدی
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
فصل دوم: جایگزین های جدید
مبحث اول: دوره مراقبتی
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی
بند اول: اهداف دوره مراقبتی
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: جریمه روزانه
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
بند اول: مفهوم
بند دوم:تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری
مبحث سوم: خدمات عمومی
گفتار اول: تعریف و تاریخچه
بند اول: تعریف
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
مبحث چهارم: حبس در منزل
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل
گفتار دوم: فواید حبس در منزل
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه
بند دوم: شرایط مشمولان
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع


مقدمه
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2
ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خرید و دانلود پایان نامه حقوق - پایان نامه های رشته حقوق ...

نام محصول : پایان نامه حقوق جزا - تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران فروشنده : فروشگاه ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

باسلام اگه میشه موضوع پایان نامه در رشته حقوق خصوصی مرتبط با آموزش وپرورش واسم ارسال ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

ورودى هاى 89 حقوق شهركرد - فرآیند پذیرش مسوولیت کیفری ...

چکیده. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

حقوق شهروندی/علیرضا عباسی جوکندان - مجازات های جایگزین حبس

مقدمه : هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع ...

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه ...

وبلاگ هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ساعت توسط هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان

زیبا و مفید - java1693.blogfa.com

زیبا و مفید. متاسفانه به علت برخی مشکلات سایت غیر فعال میباشد.جهت ورود به سایت روی عکس ...

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش ...

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد ...

گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران بررسی «مسئله هدایت تحصیلی» در آموزش و ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - …

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره ...

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده

این موضوع سبب واکنش برخی حقوق دانان شد به طوریکه نعمت احمدی حقوق دان در گفت وگو با ...

نسل‌کشی ارمنی‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نسل‌کشی ارمنیان; زمینه; تاریخ ارمنستان; ارمنی‌ها در امپراتوری عثمانی; مسئله ارمنی

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

آذر 1391 - طب اسلامی وسنتی عقیلی خراسانی

دکتر احمد صادقیان / مدرس حوزه و دانشگاه. چکیده. یکی از مباحث مطرح در بحث علم و دین ...

خرید و دانلود پایان نامه حقوق - پایان نامه های رشته حقوق ...

نام محصول : پایان نامه حقوق جزا - تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران فروشنده : فروشگاه ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

باسلام اگه میشه موضوع پایان نامه در رشته حقوق خصوصی مرتبط با آموزش وپرورش واسم ارسال ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

ورودى هاى 89 حقوق شهركرد - فرآیند پذیرش مسوولیت کیفری ...

چکیده. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

حقوق شهروندی/علیرضا عباسی جوکندان - مجازات های جایگزین حبس

مقدمه : هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع ...

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه ...

وبلاگ هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ساعت توسط هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان

زیبا و مفید - java1693.blogfa.com

زیبا و مفید. متاسفانه به علت برخی مشکلات سایت غیر فعال میباشد.جهت ورود به سایت روی عکس ...

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf