تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی

دانلود رایگان
تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامیتحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی
مقدمه
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق نهاد تنظیم کننده سند، قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ کسی پوشیده نیست.
خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می گیرد و امانت داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.
نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوق دانان نیز بدان اشاره نموده اند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوق دانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می دانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه های کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در فصل چهارم (مواد 49-32) به تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران، پرداخته است که به نظر می رسد در مورد آیین رسیدگی به این تخلفات، دارای نقایص و کاستی هایی است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تبیین تخلفات انتظامی و تمیز آن از مسئولیت های مدنی و جزایی و با بررسی آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، نقایص و کاستی ها را در این زمینه شناسایی نموده و برای رفع آنها به فراخور راهکارهای مناسبی ارائه نماییم.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
مبانی فقهی- حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران چیست؟ و آئین رسیدگی به این تخلفات در مراجع انتظامی چگونه است؟
سؤالات فرعی
1- آیا تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت های مدنی و جزایی آنان بوده و آیین رسیدگی به آنها نیز متفاوت است؟
2- آیا قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران کامل و رسا است؟
فرضیات تحقیق 1- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آئین رسیدگی به آنها، همان است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین نامه مربوط به آن آمده است.
2- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت های مدنی و جزایی این صنف بوده و مقررات تنبیهی و آیین رسیدگی مستقلی را طلب می کند.
3- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در مورد تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، دارای نقایص و کاستی هایی است.
مناسبی ارائه نماییم.
پیشینه تحقیق در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، در محدوده بررسی های به عمل آمده، تحقیق مستقل و جامعی یافت نشد اما در برخی از منابع محدود به آنها اشاراتی شده است که در ذیل به آنها اشاره می گردد:
هدایی، فرخ، 1388، نیم نگاهی به مسئولیت ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش ها؛ تفکریان، محمود، 1385، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)؛ مهدیان، محمدباقر، 1379، بحثی در مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران.
چکیده1
مقدمه. 2
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق.. 2
سؤالات تحقیق.. 3
فرضیات تحقیق.. 3
پیشینه تحقیق.. 3
اهداف تحقیق.. 4
اهداف کاربردی.. 4
نوع و روش تحقیق.. 4
مختصری از پلان تحقیق.. 4
فصل اول: قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن. 5
مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی.. 6
مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور. 8
مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران. 17
مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران. 18
گفتار اول- طرح مبحث... 18
گفتار دوم- بحث تطبیقی.. 19
فصل دوم: رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 23
مبحث اول- رسیدگی مقدماتی.. 24
مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی.. 25
مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26
مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29
گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33
گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت... 42
گفتار سوم- مامورین تحقیق.. 49
گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53
فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات... 56
مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57
الف- دادگاه بدوی.. 59
ب- دادگاه تجدید نظر. 59
مبحث دوم- نقد و بررسی.. 60
مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67
فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداریدر رسیدگی به آراء دادگاه انتظامیسردفتران و دفتریاران 76
مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری 78
گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79
گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79
گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80
گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81
گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82
گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82
مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83
گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت... 83
بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85
بند دوم: شرایط صدور دستور موقت... 86
اول: فوریت موضوع. 86
دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86
سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87
چهارم: موضوع و منشا واحد. 87
بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت... 88
مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89
نتیجه گیری و پیشنهادات... 91
منابع و مآخذ. 93


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تخلفات انتظامی دفتریاران


تخلفات انتظامی سردفتران


آیین رسیدگی


مراجع انتظامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - وبلاگ حقوقی ...

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... - آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ...

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران ...

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... مطالب اخیر: مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی

ماهنامه کانون | کانون سردفتران و دفتریاران

نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: «کاتریونا پرفیلد» اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق ...

بولتن نیوز | bultannews.com

اخبار جذاب و غیر قابل انتشار سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی هنری ورزشی فناوری و اطلاعات

وظایف و اختیارات شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

الف - از درخواست برای اعدام مرتضوی تا عذر خواهی سران …

اگر آقای مرتضوی در خصوص کشته شدگان کهریزک مقصر است ؛ سران و عوامل فتنه و آشوب هم در ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله …

استیضاح رهبر . ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران. در نامه ...

جزوه حقوق جزای عمومی1 - moaydilawyer.com

جملات مفید حقوقی: آیا می دانید دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب ...

مطالب مفید حقوقی - پورتال ( پرتال ) حقوق

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/٥/٢٤ . بهترین و جدیدترین مطالب ...

اخبار سیاسی،اخبار اجتماعی،جدیدترین اخبار سیاسی و

آخرین اخبار سیاسی،اخبار روزنامه ها،جدیدترین اخبار سیاسی,روزنامه های سیاسی،اخبار ...

سید علی خامنه‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۱۸ در مشهد به دنیا آمده‌است. در شناسنامه، تاریخ تولد وی ۲۴ ...

دیوان عدالت اداری :: مقالات

محمدرضا دلاوری : مقدمه استیلای فکر در طبیعت و ترقی و پیشرفت خارق العاده علم و توجه بشر ...

(به مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما در شهرهای تهران …

رزرو اينترنتي هتل در سراسر جهان، رزرو هتلها بصورت آنلاين به همراه پرداخت اينترنتي ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - moaydilawyer.com

جزوه حقوق جزای عمومی 3. به نام خداوند جان و خرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان جزوه ...

اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

این‌همه کار شده، چرا هنوز گرد و خاک هست؟/پاسخ‌های ابتکار به همه سوال‌های بحران ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

راهنمای حقوقی حقوق بیمه نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱ . تعریف عقد بیمه:

بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | وزارت فرهنگ و ...

مصوب جلسه مورخ 27/6/75 شورای کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد " اهداف و ظایف ...

برکات و آثار قرآن کریم به روایت آیت الله بهجت

یک وضو و غسل هم آدم یاد می‌گیرد. آن هم می‌شود پنج دقیقه. آدم دو تا پنج دقیقه مسئله‌های ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...