بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان شهر كرمانشاه

دانلود رایگان
بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان شهر كرمانشاهبررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان شهر كرمانشاه
مقدّمه
بشر در عصر حاضر در چالش با بزرگترین بحرانها میباشد. و همواره از بحرانی به بحران دیگر نقل مکان میکند. و بساری از جوامع نیز بحرانهای خود را به جوامع دیگر صادر میکنند که بعضی از این بحرانها در جهان بیرونی و واقعی است و بعضی دیگر بحرانهای درونی است که به مراتب شدیدتر، پیچیدهتر و فاجعه آمیزتر است؛ مانند بحران هویتی، بحران معنویت، بحران ارزشها، بحران در انتخاب هدف، بحران در کلّیّت خویش، بحران در معرفت دینی، بحران در آیین اخلاق و آداب اسلامی و...
از همهی این بحرانها مصیبت بارتر که بنیان درون و بیرون آدمی را از هم گسسته و او را به تباهی کشانیده، همان بحران در "تربیت دینی" در قالب حس مذهبی و نیاز خداجویی اوست. بحرانی که وحدت درونی او را به تفرقه و تشتّت کشانده و دل او را به اضطراب دائمی مبتلا ساخته و باعث گم گشتگی انسان از آیین حنیف و فطرت الهی شده است.
تنها راه فرار از این بحرانها و بن بستها روی آوردن عمیق و عاشقانه به خویشتن خویش و فطرت اصلی و ازلی است. یعنی روی آوردن به همان کلّیّت و وحدتی که آدمی در آن شکل گرفته است. در حالی که شرایط کنونی از انسان فقط قطعاتی از پارههای انسانی به جای مانده است؛ انسانی که از جامعیّت، سیّال بودن و کلّیّت خویش خارج گشته است.
در حال حاضر انسان "دین" را که وحدت بخش ابعاد پراکنده و متفرق زندگی بشر میباشد، از دست داده است و بینش الهی را که افق حیات را از ازل تا ابد در برابر او میگشاید، رها ساخته و به بینش تنگ نظرانهی علم جزم اندیش بسنده کرده و تراکم اطلاعات بیرونی را جایگزین تحول معرفت بیرونی نموده است.
امروزه فرهنگ بشریت سطحی و دانش او خطرناک شده است؛ زیرا از لحاظ تکنیک و صنعت پیشرفت نموده و از نظر معنا و هدف به غایت فقیر و ضعیف گشته است و همچنین یکپارچگی، وحدت و تعادل روانی انسان که از ایمان الهی، شوق دینی و احساس عرفانی برمیخاست، از میان رفته است.
تفاوت عظیمی است میان انسانی که دین ندارد و انسانی که دین خود را گم کرده یا آن را درک نکرده است. اقوام فراوانی هستند که دین دارند اما آن را گم کرده و از آن غافل ماندهاند، انسان دین گم کرده یا غافل شدهی از آن در واقع هویت بشری و الهی خویش را گم کرده است؛ به همین دلیل نه تنها از طبیعت و از خدا گسسته، بلکه از خود نیز گسسته است. زیرا وقتی کسی خدا را نمیشناسد، چگونه میتواند خود را بشناسد؟ و چون خود را نمیشناسد، چگونه میتواند دیگران را بشناسد؟ و بر همین اساس است که امام علی (ع) میفرمایند: "مَعرِفَهُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ" "شناخت خود، سودمندترین شناختهاست". و یا در جای دیگر امام باقر (ع) میفرمایند: "و لا مَعرِفَهَ کَمَعرِفَتِکَ بِنَفسِکَ" "هیچ شناختی همچون شناخت وجود خود نیست".
بنابراین وضعیت تعلیم و تربیت در جامعهی معاصر نیز به این گرفتاری بیشتر دامن زده است و تنها تکیهگاهی که ممکن است این وضع را تعدیل بخشد و امیدی تازه در روح نسل آینده بدمد، روی آوردن مجدد بشریت به مسائل اخلاقی، ارزشی، معنوی، دینی و بازگشت به جایگاه خلیفه اللهی انسان در کره زمین است.
یکی از چیزهایی که انسان آن را گم کرده یا ازآن غافل شده این است که بازسازی کرامت مقام الهی او و شرافت وجدانش مستلزم بازگشت به اخلاقیات و ارزشهای الهی است. زیرا با نگاهی به تاریخ گذشته و تاریخ تکامل بشریت مشخص میشود که بزرگان، اندیشمندان و برجستگان تاریخ که واجد جاودانگی در اثر گذاریهای تربیتی خود بر نسلهای بعدی شدهاند، کسانی بودهاند که به این ارزشها تأسّی جسته و همهی این بزرگیها مرهون تربیت دینی آنان بوده است.
امّا در جامعهای که ما در آن زندگی میکنیم در فضایی از ارزشهای دینی و شعائر مذهبی قرار گرفته و تمام تلاش و کوشش دستگاه تعلیم و تربیت کشور نیز معطوف به تقدّم پرورش دینی بر دیگر امور است و قرار بر این است که این فرهنگ و معارف دینی از این وادی به سراسرِ جهان عرضه شود و این جامعه، الگو و اسوهای حسنه برای دیگر جوامع باشد. علی رغم همهی تلاشهای اندیشمندان تعلیم و تربیت بعد از انقلاب اسلامی مسأله اساسی اینجاست که آیا گرایشهای دینی و باورهای درونی افراد نسبت به دین، آن گونه که اهداف مقدس مسئولان ایجاب میکند رو به افزایش است یا بر عکس ممکن است روندی خلاف انتظار داشته باشد؟
مثلاً در بخش تعلیم و تربیت دانش آموزان با همهی تغییرات محتوایی در کتابهای درسی و پررنگ نمودن شعائر مذهبی در مدارس و تقویت آموزشهای دینی و قرآنی و ترویج همه جانبهی آن در فضای درون و برون مدرسه، آیا گرایشهای دینی دانشآموزان افزایش یافته است؟ آیا دینی کردن دانش آموزان به دینی شدن آنها منجر شده است؟
روشهایی که برای تربیت دینی دانش آموزان به کار گرفته شده تا چه اندازه مورد پژوهش قرار گرفته است؟ آیا این روشها باعث رغبت دانش آموزان به ارزشهای دینی میشود یا نتیجهی عکس را به دنبال دارد؟
این سؤالات و صدها سؤال دیگر، دل مشغولی همهی دردمندان دینداری است که خواهان حاکمیت قلبی و درونی و باطنی ارزشهای دینی در عمق وجود افراد جامعه مخصوصاً نسل آینده، همان دانش آموزان عزیز امروز میباشد.
پاسخ پژوهشی به این سؤالات روشن کنندهی افق آیندهی نظام تعلیم و تربیت کشور جهت رسیدن به روشهای بنیادین و کار آمد تربیت دینی میباشد که در این تحقیق سعی شده است براساس فرضیاتی در قالب آیات شریفهی قرآن و احادیث و روایات معصومین (ع)، به میزان دستیابی به سؤالات فوق در جهت رسیدن به هدف والای تربیت دینی پرداخته شود و میزان تأثیرپذیری دانش آموزان از کتابهای دین و زندگی مطالعه شود.
بیان مسأله
باتوجه به این مطلب که دین رسمی کشور ما اسلام و مذهبش شیعه میباشد از یک جهت و ضرورت تربیت دینی افراد کشور- که در این تحقیق از آنان با عنوان دانش آموزان یاد میگردد- بنده را برآن داشت که به بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی با نیاز دانش آموزان که یکی از مسائل مهم و حیاتی آموزش و پرورش می باشد، بپردازم. لازمه چنین کاری، مطالعه میدانی به صورت طرح پرسش در قالب فرم نظر سنجی و وجود جامعه آماری است تا میزان پیشرفت- و احتمالاً نواقص- کار مشخص شود.
این تحقیق مقارن با طرح تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش است که اهمیت آن را دو چندان میکند. از مهمترین اهداف آموزش و پرورش و آموزش عالی، آموزش مسائل دینی و تربیت دینی در جامعه میباشد. و برای تحقق این اهداف بایستی مطالب مرتبط را در کتب دین و زندگی گنجاند. که به موجب این کار، هم سطح دینی افراد بالا رفته و هم به رشد شخصیتی و عاطفی دست مییابند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار سیاسی، اصلاحاتی نیز در حوزه فرهنگی صورت پذیرفت. در طول این سالها اقدامات فراوانی در زمینه نشر و ترویج آموزههای دینی در مدارس و دانشگاههابه عمل آمد، اما مسئله اساسی این است که آیا تأثیر داشته است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه میزان؟ و اگر منفی است، اشکال کار کجاست؟ با توجه به این نکته که جامعه امروز با مسئله تهاجم فرهنگی مواجه می باشد، سیاست نظام و مسئولان کشور در جهت رفع این معضل فرهنگی و بهبود آنها در مدارس از طریق دروس کتاب دین و زندگی است. پس چرا این توجه و اهمیت قائل شدن باز هم در جذب حداکثر دانش آموزان به این درس موفق نبوده و تأثیر لازم را در رفتار دانش آموزان نداشته است؟ پژوهش پیش رو به بررسی این مهم میپردازد.
اهداف تحقیق
الف) هدف کلّی:
هدف اصلی از انجام تحقیق، "بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی (1) با نیاز دانش آموزان شهر کرمانشاه" میباشد.
ب) هدفهای ویژه:
- بررسی ارتباط آموزش محتوای کتاب دین وزندگی (1) و میزان اثر گذاری تربیت دینی این کتاب میان فراگیران.
- بررسی میزان سودمندی و ایجاد علاقمندی و معطوف کردن توجه فراگیران به محتوای کتاب از نظر فراگیران.
- بررسی میزان پاسخگویی محتوای کتاب دین و زندگی (1) به نیازمندیهای اساسی فراگیران.
- بررسی میزان انطباق آموزه های کتاب دین و زندگی (1) با نیازهای تربیتی فراگیران.
اهمیت موضوع
این تحقیق از چند جهت حائز اهمیت است:
انجام تحقیق میدانی بوده و اساس تدوین آن پرسشنامهای است که جامعه آماریاش در یک مقطع تحصیلی بوده و از نظر سن و سطح فکر اختلاف محسوسی ندارند.
جامعه آماری (دانش آموزان منتخب) درس مورد تحقیق را با موفقیت گذرانده و با آموزهها و مطالب مطرح شده در آن آشنایی کامل دارند.
میدان تحقیق دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان (مقطع متوسطه) میباشد.
تناسب میان محتوای این کتاب با نیازهای دانش آموزان پسر و دختر صورت میگیرد.
بررسی میزان تناسب محتوای کتاب در بین دختران و پسران در رشتههای علوم انسانی، تجربی، ریاضی و فنی و حرفهای صورت میگیرد.
مقدّمه 1
مقدّمه 1
کلیات تحقیق 4
بیان مسأله 5
اهداف تحقیق 5
اهمیت موضوع 6
پیشینه علمی تحقیق 6
سؤالات تحقیق 9
فرضیههای کلی تحقیق 10
ضرورت انجام تحقیق 10
مراحل و روش تحقیق 11
جامعه آماری تحقیق 12
نوآوریهای تحقیق 13
فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین 15
مقدّمه 16
1-1- واژه شناسي 17
1-1-1- تعریف لغوی تربیت 17
1-1-2- تعريف اصطلاحي تربيت 19
1-1-3- اهميت و ضرورت تربيت ديني دانش آموزان 21
1-1-3-1- نقش ایمان در تربیت دینی 24
1-1-3-2- جايگاه تربيت ديني و نقش آن در آرامش روان 26
1-2- اصول و مبانی تربیت دینی 28
مقدمه 28
1-2-1- اصول و مباني تربيت ديني 28
1-2-1-1- اصل سهولت 28
1-2-1-2- اصل تدريج 29
1-2-1-3- اصل مداومت و استمرار 30
1-2-1-4- اصل آگاهی بخشی 30
1-2-1-5- اصل تفاوتهای فردی 30
1-2-1-6- اصل اعتدال 31
1-2-1-7- اصل احترام 32
1-2-1-8- فراهم آوردن زمينه براي به فعليت رسيدن تواناييهاي بالقوهي فرد 32
1-2-1-9- توجه به سير رشد كودكان و نوجوانان در ابعاد شناختي و عاطفي و تأثير عامل سن در اين رابطه 33
1-2-1-10- رابطهي تربيت ديني و عادت 34
1-2-1-11- توجه به رشد عقلي كودك و نقش تعقّل و استدلال در تربيت ديني 35
1-2-1-12- نقش الگو در تربيت ديني 36
1-3- عوامل مؤثر در تربیت 37
1-3-1- عامل وراثت 37
1-3-2- گزینش همسر 39
1-3-3- بارداری 40
1-3-4- شیر 41
1-3-5- غذا 41
1-3-6- خانه و خانواده 41
1-3-7- رفاقت و معاشرت 42
1-3-8- مدرسه 43
1-3-9- اجتماع کلان 44
1-3-10- رسانهها 46
1-3-11- شغل و کار 46
1-3-12- عبادت 47
1-4- دین 48
1-4-1- واژهی دین از نظر لغت 48
1-4-2- تعریف دین در اصطلاح 49
1-4-3- تعاریف ماهوی دین 50
1-4-4- تعاریف روانشناختی و جامعهشناختی از دین 51
1-4-5- دین از نظر دانشمندان غرب 52
1-4-6- شناخت حقیقت دین 53
1-5- تربیت دینی 55
1-5-1- اهداف تربیت دینی در آموزش و پرورش 57
1-5-2- مراحل تربیت دینی از دیدگاه حضرت رسول اکرم (ص) 59
1-5-2-1- مرحلهی سیادت 59
1-5-2-1-1- میل شدید به بازی 59
1-5-2-1-2- فرماندهی و ادارهی دیگران 60
1-5-2-2- مرحلهی اطاعت 61
1-5-2-2-1- ادب پذیری 61
1-5-2-2-2- آموزش پذیری 61
1-5-2-3- مرحلهی وزارت 62
1-5-2-3-1- رشد جهشی احساسات 62
1-5-2-3-2- گرایش به درستکاری 62
1-5-2-3-3- شایستگی مشورت 63
1-5-2-3-4- ابراز وجود 63
1-5-3- اوصاف تربیت دینی 63
1-5-3-1- شمول و فراگیری 63
1-5-3-2- وحدت هدف و مسیر 64
1-5-3-3- اجتهاد پذیری 65
1-5-3-4- آینده گرایی 66
نتیجه بحث 66
1-5-4- ریشههای تربیت ناپذیری دینی 67
1-5-4-1- آسیب های وراثتی 67
1-5-4-2- آسیب های محیطی 67
1-5-4-3- آسیب های ناشی از تغذیه 68
1-5-4-4- آسیبهای ناشی از مربیان 68
1-5-4-5- روشهای آسیب زا 68
1-6- معرفی استان کرمانشاه 70
1-6-1- موقعيت و وسعت 70
1-6-2- آب و هوا 70
1-7- آشنایی با فرهنگ و نژاد استان کرمانشاه 72
1-7-1- جمعیت 72
1-7-2- نژاد 73
1-7-3- زبان گویش 73
1-7-3-1- گویش کردی کلهری 73
1-7-3-2- گویش کردی اورامی 74
1-7-3-3- گویش کردی سورانی 74
1-7-3-4- گویش لکی 74
1-7-4- مذهب 74
1-8- مقتضیات دورهی نوجوانی 76
مقدمه 76
1-8-1- نیازهای دورهی نوجوانی 76
1-8-1-1- نياز به مهرباني و محبت 77
1-8-1-2- نياز به امنيت و آسايش خاطر 77
1-8-1-3- نیاز به احساس تعلق داشتن و مورد قبول گروه همسالان واقع شدن 78
1-8-1-4- نیاز به قابلیت و احترام 79
1-8-1-5- نیاز به استقلال 79
1-8-1-6- نیاز به تشخیص و قدردانی 79
1-8-1-7- نیاز به مذهب و فلسفهی حیات 80
1-8-1-8- نیاز به داشتن هدفی مشخص در زندگی 80
1-8-1-9- نیاز به احساس هویت و شناخت خود 80
1-8-1-10- نیاز به احساس رشد، کمال و خودشکوفایی 81
1-8-2- جامعه آماری تحقیق و بررسی نیازهای دورهی نوجوانی با مطالب کتاب درسی 81
فصل دوم: تحلیل ، نقد و بررسی داده های جامعه آماری 83
2-1- اصول حاکم بر برنامهی قرآن و تعلیمات دینی دورهی متوسطه 84
2-2- معرفی کتاب دین و زندگی (1) 86
2-3- نقد و برسی محتوای کتاب دین و زندگی (1) 87
2-4- بررسی شیوه های مرسوم در تحلیل آمار 93
مقدمه 93
2-4-1- شیوه پژوهش 93
2-4-2- جامعهی آماری 94
2-4-3- معیارهای جامعه آماری 94
2-4-4- جنسیت 94
2-4-4-1- رشته تحصیلی 94
2-4-4-2- سن 95
2-4-4-3- وضعیت اقتصادی 95
2-5- بررسی سؤالات طراحی شده 96
2-5-1- روایی ابزار اندازه گیری 96
2-5-2- اعتبار پرسشنامه 96
2-5-3- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 97
2-5-4- آمار توصیفی 98
2-5-4-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان 98
2-5-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه 100
2-5-6- تناسب محتوای کتاب با نیاز دانش آموزان 136
2-5-7- نیاز های اساسی دانش آموزان 137
2-5-8- اندیشه، اخلاق و اعمال دانش آموزان 137
2-5-9- آمار استنباطی 138
2-5-10- فرضیات پژوهش 139
2-5-10-1- فرض اول 139
2-5-10-2- فرض دوم 140
2-5-10-3- فرض سوم 141
2-5-11- تجزیه و تحلیل متغیّرهای تحقیق 142
2-5-11-1- متغیّر تناسب محتوای کتاب با نیاز دانش آموزان 143
2-5-11-2- متغیّر نیاز های اساسی دانش آموزان 143
2-5-11-3- متغیّر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان 143
نتیجه فصل 144
نتایج و دستاوردهای تحقیق 145
محدودیتهای تحقیق 148
فهرست منابع 149
الملخص 154
Abstract 155


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تناسب محتواي كتاب دين و زندگي


دين و زندگي سال اول دبيرستان


نياز دانش آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دين و زندگي دبيرستان - سئوالات امتحاني دين و زندگي 4

دين و زندگي دبيرستان. سؤالات متن دین و زندگی 2 - یکشنبه یازدهم دی 1390 کلیه‌ی سؤالات و ...

هوش هيجاني، پيشينه و رويكردها از نگاه دين و

از نظر ماير و سالوي مهم‌ترين مؤلفه‌هاي هوش هيجاني عبارت‌اند از: 1. آگاهي انسان از ...

مقلات جامعه شناسی - آموزش و تاثیر آن در زندگی …

زهرا قيومي اگر زندگي را جرياني بدانيم مداوم براي ترميم و تجديد «خود»، اين ترميم و ...

.: Porseman.org :. - الفرقان الحق (قرآن جديد!؟)

مقدمه. گفتنى است از صدر اسلام تاكنون، نمونه هاى فراوانى از عبارت هاى مشابه آيات قرآن ...

میگنا - بررسي راهكارهاي پيوند روابط خانه ، مدرسه

چکیده : خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند.

ابن عاشور و تفسير التّحرير و التّنوير

چکیده: ابن عاشور كيست؟ و تفسير التحرير و التنوير چه ويژگى هايى دارد؟ در اين نوشتار ...

روش شناسی تفسیر «تسنیم» - maarefquran.org

آيت الله جوادي آملي فرزند ميرزا ابوالحسن آملي در سال 1312 ش در آمل به دنيا آمد و تحصيلات ...

آیات 1 - 19 یــس-تفسیر نمونه

و اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون (13) اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ...

moalemranj.blogfa.com - مقاله فارسی با عنوان رابطه …

مقدمه: برنامه‌ريزي آموزشي و درسي بنا به تاکيد اساتيد اين فن جايگاه بسيار مهم دارد ...

معماری و فرهنگ - memary.blogfa.com

گفتار اول. فرهنگ ريشه واژه فرهنگ در زبان فارسي: صورت باستاني فرهنگ در متن بازمانده از ...

معماری و فرهنگ - memary.blogfa.com

گفتار اول. فرهنگ ريشه واژه فرهنگ در زبان فارسي: صورت باستاني فرهنگ در متن بازمانده از ...

ارتباطات - مقالات

در سال‌های اخیر به‌دلیل ناآگاهی مردم و کم‌کاری در اطلاع‌رسانی درباره عواقب و عوارض ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

معجزات و كرامات پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) …

معجزات و كرامات پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله) مصطفي كريمي. چكيده. كارهاي خارق ...

ازهردری "سخنی - مقایسه ی آموزش و پرورش ایران و

تاریخچه. نظام آموزش و پرورش نوین ایران از کودکستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمایی ...

:: پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌ ::

فراخوان مقالات: کارشناسان و پژوهشگران مطالعات بین الملل بمنظور انتشار آثار در این ...

سنجش و اندازه گیری - آزمون سازی

نویسنده و مسول مقاله: محمد حسین ضرغامی (دکتری سنجش و اندازه گیری) یکی از مهمترین موانع ...

الف - تاکتیک های جنگ روانی - alef.ir

جنگ رواني از واژه‌هايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني بر اساس شرايط استفاده ...

حکایت ماندگار ایرانی؛ عشق سلطان «محمود» به «ایاز»

امير جنگجو اياز اويماق دل و بازوى خسرو روز پيكار سوارى كز در ميدان درآيد به حسرت ...

اندیشه

صاحب‌نظران و محققان تاريخ مشروطه بر اين باورند كه بازرگانان و تجار ايراني از مهم ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

از زمان پیدایی و فراگیرشدن رایانه در اکثر کشورهای غربی، برنامه­هایی ملی به­منظور به ...

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر …

طبق قانون،سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است،نه ورود عملی به مباحث اجرایی ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران

مطالب و اخبار آموزشی، پژوهشی و تحلیلی درباره آموزش قرآن در وزارت آموزش و پرورش جمهوری ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - طرح و

تحقق اهداف آموزش عمومي قرآن، بدون توليد و تصويب زیر نظام ها، ناكارآمد است. اهداف ...

ره ولاء - rahevela.blogfa.com

تا کی باید ریخت و پاش‌های انتخاباتی را ببینیم؟ فرشته صادقی در وبلاگ "عصر بی‌گناهی ...

گروه فرهنگی پلاک313 - درّ نجف

عوامل سقوط و انحطاط حکومتها از ديدگاه نهج البلاغه چکيده: حکومت از ديدگاه اسلام در ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)