تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا

دانلود رایگان
تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدراتبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا
مقدمه
موضوعات بسیاری وجود دارد که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک است از جمله این موضوعات بحث جهان و "آغاز آفرینش جهان " است ؛ البته روش تحقیق در فیزیک و فلسفه متفاوت است اما این دلیلی بر عدم رابطه و تعامل دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان می­دهد که علوم به طور نسبي وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر می­گیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و بررسی حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی است که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از مباحث جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی است .
تعریف مسئله
مباحث كيهان شناسي امروزه به عنوان يكي از مهمترين مسائل در فلسفه‏هاي علم ودين مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد. چنين رويكرد فلسفي و ديني به كيهان‏شناسي بويژه پساز ظهور و شيوع نظريّه انفجار بزرگ در زمينه پيدايش عالم گسترش فراواني يافته است. همين نكته، نشان دهنده ضرورت و اهميّت آشنائي بانظريّه‏هاي جديد علمي پيرامون آغاز جهان است؛ بطوري كه امروزه هرگونه بحث در اينمقوله بدون آگاهي از مباحث علمي پيرامون آن ابتر و ناقص خواهد بود. پژوهش حاضر قصد دارد آغاز آفرينش جهان را از منظر كيهان شناسي نوين و فلسفه ملاصدرا بررسي كند تا زمينه هاي وفاق بين اين ديدگاه مشخص شود و نيز بررسي شود كه نظريه هاي فلسفي آيا پيوند مسالمت آميزي با نظريه هاي جديد در علم فيزيك دارند ؟ و اگر همپوشاني بين اين نظريات وجود دارد اين همپوشاني كجاست؟
سؤالات اصلی
پرسشهايي كه در اين پژوهش دنبال خواهيم كرد :
  1. آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي نوين كجاست ؟
  2. آيا در فلسفه ملاصدرا ،آفرينش نقطه آغاز دارد ؟
  3. آيا بين مباحث كيهان شناسي نوين و حدوث عالم تطابقي وجود دارد ؟
  4. نظریه انفجار بزرگ به عنوان نقطه آغاز ، و نیز حادث زمانی بودن عالم چه تأثیری بر معرفت ما نسبت به آفریدگار دارد ؟
سابقه و پیشینه تحقیق
در دهه های اخیر مقالات و کتابهای فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی در این رابطه نگاشته شده است مسئله آغاز جهان در مباحث کیهان شناسی سابقه ای دیرینه دارد و از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است ؛قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه بشر که در تمامی اعصار ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است .
در این زمینه کتابها ، مقالات و سایتهای بسیاری پاسخگوست . در فلسفه نیز به این مسئله البته شاید نه به اندازه دانش فیزیک اما کمابیش پرداخته شده است ؛ در رابطه با موضوع این پژوهش نیز کتاب و پایان نامهای به طور مستقل نگاشته نشده است کتابی با عنوان مسئله آغاز در کیهان شناسی نوین و حکمت متعالیه از آقای پیروز فطورچی نگاشته شده است ولی با شیوه ای که در این پژوهش دنبال شده است هیچ کتاب و پایان نامه ای موجود نیست که نظریه انفجار بزرگ را با حدوث زمانی ملاصدرا مقایسه کند.
ضرورت انجام تحقیق
موضوع این پژوهش در دهه های اخیر رونق بیشتری گرفته است و این یکی از انگیزه های نوشتن این پژوهش است ؛ به نظر می­رسد امروزه در کشور ما فلسفه در برخی از مسائل از جمله مسائل هستی شناسی عقب مانده است و تا کنون نو آوری در این زمینه نداشته است و این بزرگترین آسیب را به حوزه کلام اسلامی ، که تفسیر فلسفی معارف اسلامی است وارد می­نماید و شاید بتوان گفت در این زمینه فلسفه شناخت هستی را به فیزیک دانان واگذار کرده است . بنابر این ضرورت دارد نگاه دیگری به منابع اصلی فلسفی بیاندازیم و همپای علوم جدید به تولید نرم افزاری در علم فلسفه بپردازیم ؛ این پژوهش با وجود نیازی که در این زمینه احساس می­شود ، سعی کرده مقدمه ای ا ز یک راه طولانی را فراهم کند .
فرضیه ها
üآغاز جهان در کیهان شناسی نوین بر طبق مدل استاندارد انفجار بزرگ ، قابل تبیین است ؛طبق این مدل جهان حدود 14 میلیارد سال پیش در پی یک انفجار آغاز شده است .
ü با توجه به دیدگاه ملاصدرا ، جهان نقطه آغازی ندارد و سؤال از آغاز خلقت بی معناست.
ü می­توان توافق نسبی بین نظریات کیهان شناسی و فلسفه ملاصدرا از جمله در این مسئله بر قرار کرد .
üنظریه انفجار بزرگ به روشنی مؤید دست توانای آفریدگار در آفرینش جهان است ؛ با وجود حدوث نامتناهی جهان و فقر ذاتی موجودات حادث، وجود فیاض ضروری است.
عنوان صفحه
مقدمه. 1
تعریف مسئله. 1
سؤالات اصلی.. 2
سابقه و پیشینه تحقیق.. 2
ضرورت انجام تحقیق.. 3
فرضیه ها3
هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش.... 4
بیان روش تحقیق.. 4
فصل اول : کلیات
1-1. معناي كيهان شناسي.. 6
1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی.. 6
1-3. معناي عالم.. 8
1-3-1. عالم در لغت... 8
1-3-2. عالم در اصطلاح كيهان شناسي.. 9
1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا9
1-4 . مهبانگ يا انفجار بزرگ.... 10
1-5 . معنای حدوث وقدم. 11
1-5-1. حدوث در لغت... 11
1-5-2.قدم در لغت... 11
1-5-3. معناي حدوث و قدم در اصطلاح.. 12
1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا12
1-5-5. حدوث عالم.. 13
1-6 . مبادي نظريه حدوث در عالم.. 13
1-7 . زندگي نامه. 14
1-7-1. اينشتين.. 14
1-7-2. هابل.. 15
1-7-3. ملاصدرا16
1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا18
1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا19
1-7-3-3 .آراء خاص او. 20
1-7-3-4. برخي از آثار ملاصدرا20
فصل دوم : آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي جديد
2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی.. 23
2-2.جهان در کیهان شناسی قدیم.. 24
2-3. آغاز کیهان شناسی جديد. 25
2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جديد. 26
2-4 .دلایلی بر وجود انفجار بزرگ.... 28
2-4-1.جهان در حال انبساط.. 29
2-4-1-1. طیف امواج.. 29
2-4-1-2 .پدیده دوپلر. 30
2-4-1-3 .انبساط عالم و قانون هابل 32
2-4-1-3-1 . ماهيت انبساط 36
2-4-2. فراوانی هسته هاي سبك ( هليوم و دوتريم )40
2-4- 3 . تابش زمينه ای كيهاني.. 43
2-4-4.نوترينو هاي زمينه اي.. 46
2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی.. 51
2-5- .1عالم ايستاي اینشتین.. 51
2-5-2 .جهان پايا52
2-6. برخي از اشكالات و پرسش هاي بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ.... 53
2-6-. 1مسئله­ي توزیع ماده. 53
2-6-2 .مسئله­ي پاد ماده. 54
2-6-3 . مسئله­ي تشكيل ساختار كهكشان ها56
2-6-4 . مسئله­ي افق.. 58
2-6-5 . مسئله­ي همواري.. 59
2-7. جهان تورمي ، موفقيت ها و مشكلات... 60
. 8-2آغاز آفرينش جهان. 64
2-.9 چگونگي تحول عالم.. 67
2-9-1 .هندسه عالم.. 68
2-9-2 . نقش چگالي در تحول و تعیین سرنوشت عالم.. 73
فصل سوم : آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا
3- 1 . بررسی مسئله­ي آغاز قبل از ملاصدرا80
3-1- 1 . بررسي مسئله­ي آفرينش در فلسفه يونان. 80
3-1-1-1. آفرينش در دوره­ي ما قبل سقراط.. 80
3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط.. 82
3-1-2 . بررسي مسئله آغاز از ديدگاه متكلمان و فيلسوفان اسلامي.. 84
3-1-2 -1. بررسي مسئله­ي آغاز از ديدگاه متکلمان. 86
3-1-2-1-1 . تصوير حدوث عالم از ديدگاه متکلمان. 86
3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان. 87
3-1-2-1-3. چاره جويي متکلمان. 88
3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درباره­ي عالم.. 89
3-1-2-2-1 . نظريه­ي ابن سينا در باب عالم.. 90
3-1-2- 2-2. ديدگاه ميرداماد درباره عالم.. 94
3-2. بررسي مسئله آغاز از منظر ملاصدرا97
3-2-1. رابطه­ی حدوث زمانی و آفرینش.... 97
3-2-2. جایگاه حركت جوهري در نظام هستی شناسی صدرا98
3-2-2-1. تبيين حرکت جوهري ملاصدرا99
3-2-2-2. دلايل وقوع حرکت در جوهر. 99
3-2-2-3 . بررسي آيات دال بر حرکت جوهری.. 102
3-2-3. حرکت جوهري و حدوث عالم.. 105
3-2-4. اثبات حدوث زماني عالم از طريق حرکت جوهري.. 109
3-2-4-1. حادث بودن جهان. 109
3-2-4-2. حادث زماني بودن جهان. 111
3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زماني کل عالم.. 111
3-2-5. جايگاه زمان در نزد ملاصدرا113
3-2-6. دلایل حکما برعدم تناهی زمان. 116
3- 2-7 . بررسي چند اشکال بر حدوث زماني عالم.. 117
3-2-7-1 . پاسخ اشکالات... 119
3-2-8. حدوث يا قدم ماده نخستين عالم.. 123
3- 2-9 . بررسي آغاز آفرينش جهان. 126
3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظريه تکامل داروين.. 134
فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه
4 -1. بازتاب نظريه انفجار بزرگ.... 177
4-2 . نقاط مشترک و اختلاف نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم.. 141
4-2-1 . رويكرد هماهنگي.. 141
4-2-2. رویکرد تقابل...................................................... 142
4-3. تأثير نظريه انفجار بزرگ بر اثبات خدا143
4-3-1 . اثبات فرازماني و فرا مكاني بودن خدا143
4-3-2. اثبات خدا از طريق نظم موجود در جهان. 144
4-4 . تأثير نظريه حدوث زماني عالم بر اثبات خدا146
پیشنهاد های برای آینده. 147
فهرست منابع و مآخذ : 148
فهرست واژگان : ........................................................................... 156


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آغـازآفرينش جهـان


كيهان شناسي جديد


ملاصدرا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقايسة روش تبيين كاركردي جامعه‌شناسان و عالمان …

مقايسة روش تبيين كاركردي ... نقش پاره اي از ... و در جامعه شناسي با تبيين ...

خبرگزاری آريا - لزوم تبيين دشمن­ شناسي و بصيرت …

... لزوم تبيين دشمن­ شناسي و بصيرت در ... الگويي براي جهان; ... خانه اي که در کمتر از 24 ساعت ...

جامعه شناسي

مولوي و جهان‌بيني ... بررسي مقايسهاي برنامه ... جامعه شناسي سياسي. تبيين نظريه‌هاي ...

بانک مقالات و تحقیقات - درس مردم شناسي فرهنگ عامه

... درس مردم شناسي ... ديوانه تو، هر دو جهان ... كه فقط با روش مقايسه اي مي توان عناصر ...

پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه - اخبار > تبيين شناسي ...

تبيين شناسي ... آيتي، گوشه اي از ... روش تركيبي به مقايسه، تركيب، سنجش ...

خلاصه درس جامعه شناسی تغییرات اجتماعی از دکتر …

وجوه اشتراك و افتراق روش شناسيها همه روش شناسيها درپـيِ تبيين ... اي از افـراد ... شناسي ...

عقلانيت - مقايسه اي بين فلسفه ارسطو و ابن سينا …

... متضاد و متغير جهان را تفسير و تبيين ... خدا شناسي افلاطوني ... مقايسه اي بين ...

تبيين مباني هستي‌شناسي اخلاق جنسي از ديدگاه …

بر اين اساس، مقالة حاضر به تبيين مباني هستي‌شناسي ... اي از تدبير جهان ... مقايسه نفي و ...

تبيين جهان و انسان - بينش نو

صفحه اول >> کتاب ها => تبيين جهان و ... جهان و انسان نه از ... اين آيه در مقايسه با سه آيه ...

بررسي مقايسهاي فضاي كسب‌وكار در ايران وجهان

بررسي مقايسهاي فضاي كسب ... در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان ... شناسي فضاي كسب و ...