جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

دانلود رایگان
جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریمجریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم
مقدمه تحقیق
انسان و انسان­شناسی در قرآن کریم بسیار فراتر و جامع­تر نسبت به مکاتب و دانشمندان و حتی دیگر آیین­های الهی بیان شده است. از دیدگاه قرآن انسان موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) است که اصل و سرشت او را همان روح او تشکیل داده بنابراین انسان­شناسی ، علمی است که به مطالعة کل وجود انسان (مادی و معنوی) بپردازد. از این روی، آنچه امروزه در علوم اجتماعی تحت عنوان انسان­شناسی رواج دارد در واقع انسان­شناسی جسمانی به معنای علم مطالعة جسم انسانی در حوزه­هایی مانند: مردم شناسی، مردم نگاری و تاریخ نگاری زندگی و آداب و رسوم بشری است، نه علم شناخت کل وجود انسان. انسان­شناسان فرهنگی در غرب نیز به شناخت و بررسی آداب و رسوم جوامع در قالب مردم­نگاری و مردم­شناسی در ذیل علمی موسوم به انسان شناسی فرهنگی پرداخته و به بررسی تاریخی و تجربی زندگی مردم می­پردازند. اما آنچه که ما در علم انسان شناسی قرآنی و در ذیل آن انسان شناسی فرهنگی قرآنی به آن می­پردازیم؛ ارائة اصول و مبانی انسان­شناسی در حوزة فرهنگ به منظور ارائة نظام و الگوی فرهنگی قرآنی است. بدین منظور در این پایان نامه در راستای دستیابی به مبانی انسان­شناسی نظام فرهنگی اسلام از دیدگاه قرآن کریم به تحقیق و بررسی آیات پرداخته و در نهایت به مؤلفه هایی از مبانی نظری و خاص انسان شناسی از دیدگاه قرآن کریم دست یافته است.
بیان مسئله فرهنگ، روش و شیوة زندگی مرسوم و عادت شده جامعه در عرصه­های گوناگون حیات اجتماعی است و آموزه های اجتماعی اسلام و خصوصا قرآن کریم در متن آیات خود مبانی، و شاخصه های آن را معرفی نموده است. فرهنگ اجتماعی در یک جامعه اسلامی مبتنی بر این مبانی و اصول شکل می گیرد.
نگرش به انسان و هدایت و رشد او به منظور رسیدن به رشد و کمال دنیوی و اخروی نیز از جمله اهداف متعالی انبیای الهی و به طور ویژه پیامبر اسلام است. به همین دلیل، دین اسلام انسان را محور کائنات معرفی می نماید نه وابسته و فرع.
انسان شناسی به مجموعة شناخت های علمی، فلسفی و کلامی اطلاق می شود که به انسان به عنوان موجودی دو ساحتی، مختار و با طبیعت و سرشتی الهی و در عین حال موجودی اجتماعی و نیازمند به آن، می نگرد و در این راستا به بررسی ساحت هایی همچون: اعتقادی، دینی، فرهنگی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی، بیولوژیکی و ... با هدف هدایت انسان، می پردازد.
با این مقدمه، پی برده می شود که انسان شناسی فرهنگی به بخشی از این مجموعه دانش ها اطلاق می شود که به توصیف، تحلیل، تفسیر و تبیین بینش ها، گرایش ها و حرکات و رفتار انسان و همچنین همانندی ها و تفاوت های اجتماعی و فرهنگی او با دیگر انسان ها می پردازد تا در این راستا در نهایت نظام فرهنگی اسلام به جامعه بشری معرفی شود. بر این اساس انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم اصول و شاخصه­های انسانی اجتماعی در حوزة فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم می­باشد.
در اهمیت بحث، بیان این نکات ضروری به نظر می رسد که:
- هرچند تنوع روش ها و ابزارهای شناخت انسان بی تردید تاثیر بسیاری در شناخت ابعاد وجودی انسان داشته است اما این تلاش ها نه تنها نتوانسته به زندگی انسان کمک قابل توجهی نماید بلکه آن را به بحرانی در دوره معاصر تبدیل کرده است.
- پرداختن به ابعاد ناشناخته و یا کمتر شناخته شده انسانی در حوزة فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم امری لازم و ضروری است. بنابراین، باتوجه به اهمیت شناخت انسان در معارف اسلامی و همچنین نیاز ضرورت جهان معاصر، اهمیت دستیابی به مبانی قرآنی انسان شناسی فرهنگی به خوبی نمایان است.
- علاوه­ براین، تحقق بخشی آرمان های جمهوری اسلامی مستلزم پرداختن به انسان شناسی از جمله: انسان شناسی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... است.
در پژوهش پیش رو، سعی بر آن است که با رجوع به منابع دست اول و دوم کتابخانه ای و نرم افزاری در حوزه های گوناگون تفسیری، حدیثی، تاریخی، جامعه شناسی و ...، مطالب مربوط فیش برداری شده و در یک کار منسجم با استفاده از روشهایی مانند روش­های مرسوم تفسیری و همچنین و علم استنباط و روش های تحقیق میان رشته ای ارائه گردد.
مسئله ­های تحقیق مسئله اصلی تحقیق
- مبانی انسان شناسی نظام فرهنگی اسلام از دیدگاه قرآن کریم کدام­اند؟
مسئله های فرعی تحقیق
- مفهوم شناسی واژگان مربوط به مبانی انسان شناسی فرهنگی ، چگونه است؟
- مبانی انسان شناسی عام قرآنی کدامند؟
- اصول و شاخصه های انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟
فرضیه­ های تحقیق فرضیه اصلی
- آموزه های اسلامی و در کانون آن آموزه های قرآنی مبتنی بر یک نظام و الگوی جامع و کامل در حوزه های مختلف انسانی (فردی و اجتماعی) است که شاخصه های فرهنگی آن در ذیل عنوان انسان شناسی فرهنگی بحث می شود.
فرضیه­ های فرعی
- انسان شناسی به مجموعة شناخت های علمی، فلسفی و کلامی اطلاق می شود که به انسان به عنوان موجودی دو ساحتی، مختار و با طبیعت و سرشتی الهی و در عین حال موجودی اجتماعی و نیازمند به آن، می نگرد و انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم اصول و شاخصه­های انسانیِ اجتماعی در حوزة فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم می­باشد.
- در ذیل مبحث مبانی عام انسان شناسی طرح مباحثی که ما را به دستیابی به اصول نظام فرهنگی اسلام رهنمون ضروری به نظر می­آید. به همین دلیل در مواجهه با انسان با ویژگی های مختص خود و دنیای پیرامون او جهان بینی و هستی شناسی اسلامی – قرآنی به عنوان اصل و مبدأ وجودی انسانی و سپس بیان فلسفة آفرینش جهان و فلسفة آفرینش انسان به عنوان غایت این فرآیند و همچنین بررسی و شناخت ابعاد وجودی انسان به منظور شناخت نیروهای بالقوة انسانی و سر انجام بیان لوازمات سیر حرکتی انسان و بررسی روابط انسانی قابل ملاحظه است.
- مبانی انسان شناسی فرهنگی در آموزه های قرآنی و اسلامی می تواند به اصول فرهنگ ساز که وجود آنها مجموع باعث به وقوع پیوستن جامعه فرهنگی قرآنی میشود بپردازد. از جملة این اصول عبارتند از: عدالت، آزادی و مساوات، تعاون ، انظباط اجتماعی و... است.
شینه موضوع تحقیق تحقیق و پژوهش در انسان و ابعاد وجودی وی از دیر باز مورد توجه بوده است و همه ادیان و مکاتب هریک به گونه­ای به این مسئله پرداخته­اند پیشگامان این عرصه اولیاء الله و پیامبران بوده اند و سپس انسان شناسان، عالمان، فیلسوفان و عارفان نیز تلاش­هایی را در این عرصه انجام داداند. انسان­شناسی به شکل رسمی در دهه 1860 شکل گرفت و تا پایان قرن به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح گردید هرچند قبلاً تایلر و مرگان تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده بودند.
امروزه انسانشناسی با علوم گوناگونی چون زیست شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، علوم سیاسی، جغرافیا، اقتصاد،تاریخ، ادبیات و فرهنگ و هنر در ارتباط است و با رشد این علوم زمینه تحقیق و تفحص در این راستا فراهم آمده است.
انسان شناسی فرهنگی علمی جدید است که اولین تلاشها در زمینة آن در غرب به صورت مردم نگاری و قوم نگاری انجام گرفته است. منابعی که در این رابطه تدوین شده اند غالباً جنبه میدانی و تجربی دارند و شایسته است که این علم از منظر قرآن باز بررسی شود.
اهداف تحقیق هدف اصلی
- بیان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم
اهداف فرعی
- بررسی مفهوم شناسی واژگان مربوط به مبانی انسان شناسی فرهنگی
- تبیین مبانی انسان شناسی عام از دیدگاه قرآن کریم.
- بررسی اصول و شاخصه­های انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم
اهمیت و ضرورت­ تحقیق انسان همواره در اندیشه رشد، تعالی، پیشرفت و کمال بوده و برای رسیدن به این مهم در تکاپوی تنظیم برنامه ای جامع و کامل بوده است. تجربه تاریخی بشربت به خوبی نشان داده که این تلاشها به دلیل عدم شناخت کافی از ابعاد وجودی انسان و صفات او در برخورد با جامعه و سپس تبیین آنها در آداب و رسوم، گرایش­ها، عادات، بینش­ها رفتارها و ...، هیچگاه به طور کامل به نتیجه نرسیده است.
از طرفی، جامعۀ بشری بعد از تحمل تجربه های تلخ تاریخی خود، حال در عصر کنونی به چالش و بن بستی جدی در قبال آن برخورد نموده است. بنابراین از یک طرف،با توجه به نوپایی موضوع در میان مسلمانان و کمبود منابع در این عرصه و همچنین با توجه به این که ایدۀ اسلامی آن، به گونه ای جامع نگر و تفصیلی، تاکنون تشریح و تبیین نشده، تحقیق در این موضوع و تشریح ابعاد آن، با تکیه بر آموزه های منبع اصیل شریعت؛ یعنی قرآن کریم، ضروری به نظر می رسد.
مقدمه تحقیق 1
کلیات تحقیق 2
بیان مسئله 3
مسئلههای تحقیق 4
فرضیههای تحقیق 4
یشینه موضوع تحقیق 5
اهداف تحقیق 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
جنبههای نوآوری 6
سازمان دهی پژوهش 6
فصل اول: مفهوم شناسی 7
1-1. مفاهیم بنیادین 8
1-1-1. انسانشناسی 8
1-1-1-1. انسانشناسی در اندیشة غرب 9
1-1-1-2. انسانشناسی در اسلام و مسلمانان (ایران دوره اسلامی) 11
1-1-1-3. انسانشناسی در ادبیات قرآنی 12
1-1-2. فرهنگ 13
1-1-2-1. مفهوم لغوی فرهنگ 13
1-1-2-2. مفهوم اصطلاحی فرهنگ 15
1-1-2-3. تبیین ارکان تعریف 17
1-1-3. مبانی 22
1-2. مفاهیم عملیاتی 23
1-2-1. هدایت 23
1-2-1-1. کاربرد لغوی و اصطلاحی 23
1-2-1-2. کاربرد قرآنی 24
1-2-1-3. تعریف برگزیده 27
1-2-2. رشد 28
1-2-2-1. کاربرد لغوی 28
1-2-2-2. کاربرد قرآنی 29
1-2-2-3. کاربرد اصطلاحی 29
1-2-2-4. تعریف برگزیده 30
1-2-3. پیشرفت 31
1-2-4. توسعه 32
1-2-5. الگو 33
1-3. منظور از عنوان پژوهش (مبانی انسانشناسی فرهنگی از دیدگاه آموزههای قرآن کریم) 36
1-4. جایگاه انسانشناسی در آموزههای قرآنی 37
فصل دوم: مبانی انسانشناسی عام قرآنی در پردازش الگوی مطلوب 41
2-1. فلسفه آفرینش 42
2-1-1. فلسفه آفرینش جهان 42
2-1-1-1. آیات مشعر به اصل هدفمندی خلقت 42
2-1-1-2. آیات مشعر بر چیستی هدف خلقت 44
2-1-2. فلسفه آفرینش انسان 46
2-1-2-1. آیات دال بر عبث نبودن خلقت انسان 46
2-1-2-2. آیات بیانگر هدف خلقت انسان 47
2-2. ابعاد وجودی انسان 52
2-2-1. روح 52
2-2-2. طبیعت و فطرت انسان 54
2-2-3. اختیار 56
2-3. روابط انسانی در عرصة وجود 61
2-3-1. رابطة انسان با خود 61
2-3-2. رابطه انسان با همنوع 63
2-3-3. رابطة انسان با خدا 65
2-3-4. رابطه انسان با محیط 67
فصل سوم: مبانی انسانشناختی نظام فرهنگی اسلام 70
3-1. مبانی نظری نظام فرهنگی اسلام 71
3-1-1. جهانبینی قرآنی 71
3-1-1-1. تعریف جهانبینی 72
3-1-1-2. ویژگیهای جهانبینی قرآنی 72
3-1-2. مبانی نظری انسان شناسی قرآنی 73
3-1-2-1. مبانی خداشناخت 74
3-1-2-2. مبانی انسانشناخت 76
3-1-2-3. مبانی جهان شناخت 77
3-1-2-4. مبانی جامعه شناخت 82
3-1-2-4-1. رابطة انسان و جامعه 82
3-1-2-4-2. رابطة انسان و فرهنگ (انسان در بستر فرهنگ) 86
3-2. مبانی خاص انسانشناسی نظام فرهنگی اسلام 90
3-2-1. اصل عدالت اجتماعی 90
3-2-1-1. اهمیت عدالت اجتماعی 90
3-2-1-2. تعریف عدالت اجتماعی 91
3-2-1-3. عدالت از دیدگاه قرآن 92
3-2-1-3-1. عدالت در سخن گفتن 93
3-2-1-3-2. عدالت در وزن کردن 94
3-2-1-3-3. عدالت در حکم 94
3-2-1-3-4. عدالت در اصلاح میان متخاصمین 94
3-2-1-3-5. عدالت در شهادت 95
3-2-1-4. ابعاد عدالت اجتماعی 95
3-2-1-4-1 نظام اجتماعی و عدالت ساختاری 95
3-2-1-4-2. نظام اجتماعی و عدالت رفتاری 96
3-2-1-5. اصل عدالت مبنای نظام فرهنگی اسلام 97
3-2-2. اصل آزادی 97
3-2-2-1. آزادی به عنوان کمال وسیلهای در نظام فرهنگی اسلام 98
3-2-2-2. اقسام آزادی 101
3-2-2-2-1. آزادی معنوی 101
3-2-2-2-2. آزادی اجتماعی 101
3-2-3. اصل وحدت 102
3-2-3-1. اقسام وحدتیافتگی 102
3-2-3-1-1. وحدت یافتگی قلبی 102
3-2-3-1-2. وحدت یافتگی عقلی 103
3-2-3-1-3. وحدت یافتگی عملی 104
3-2-3-2. توجه به محوریت رشد در وحدت یافتگی عملی 105
3-2-3-3. رهبری، بلوغ یافتگی وحدت در جامعه 105
3-2-3-4. وحدت، اصل حرکت دهنده فرآیند حرکت فرهنگی جامعه به سمت نظام مطلوب قرآنی 105
3-2-4. اصل ولایت 106
3-2-4-1. ولایت اصل رهبری کنندة نظام فرهنگی اسلام به سمت رشد و کمال اجتماعی 106
3-2-4-2. قرآن کریم و متصدیان رهبری در جامعه 107
3-2-4-2-1. خداوند متعال 107
3-2-4-2-2. انبیای الهی 108
3-2-4-2-3. اهل بیت و اولیای الهی 108
3-2-4-2-4. نزدیک ترین افراد به اهل بیت و اولیای الهی 109
3-2-5. اصل رشد و کمال (قرب الهی) 109
3-2-6. اصل انضباط اجتماعی 110
3-2-7. اصل هویت اسلامی 111
نتایج و دستاوردها 113
نظام پیشنهادی پژوهش 115
منابع و مآخذ 116
الملخص 123
Abstract 125


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی


مبانی انسان شناسی فرهنگی


انسان شناسی فرهنگی


از دیدگاه قرآن کریم


انسان شناسی فرهنگی قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام - …

چکیده. ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می‌توان یکی از مباحث مهم در ترسیم ...

انسان سالم از دیدگاه روان شناسی - آکا

انسان سالم از دیدگاه روان شناسی شناخت انسان سالم و به دست دادن ملاکی منطقی و علمی در ...

بخش اول/ روان‌شناسی شخصیت سالم از منظر قرآن

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد

غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم(مقاله انتخابی)

ممنون وسپاس گزار ومفید مارا از سردرگمی نجات دادید استاد واقعا دست مریزاد مهربان عالم ...

معنای زندگی از دیدگاه فلسفه غرب چیست؟ - گنجینه …

«معنای زندگی» یکی از مهم­ترین موضوعات فلسفی در دوران جدید است. مسائل اصلی که ذیل ...

قانون مندی جامعه و تاریخ (مبانی فلسفه تاریخ در قرآن)

دانشمندان از دیرباز به مسئله قانون مندی جامعه و پدیده های اجتماعی توجه داشته و دیدگاه ...

آمیزش جنسی در انسان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آمیزش جنسی در انسان یا سکس و یا خفت‌وخیز معمولاً به ورود اندام تناسلی مرد در اندام ...

‌نقدی‌ بر دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی ...

‌نقدی‌ بر دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی‌ چکیده‌ تئوری‌ «توسعه ...

در قرآن کریم به ... - savenature.blogfa.com

حــــــــــــــــــــــــــامی محیط زیست - محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم - حفظ محیط ...

جنسیت و فضای شهری | انسان شناسی و فرهنگ

انسانشناسی، علمی‌ترین رشته علوم انسانی و انسانی‌ترین رشته در علوم است.

مرکز جهانی انسان شناسی - مبانی انسان شناسی

... مبانی انسان شناسی ... ماهيت انسان از ديدگاه قرآن ... انسان شناسی از دیدگاه ...

مبانی انسانشناسی قرآنی الگوی اسلامی-ایرانی …

یکی از مبانی انسانشناسی در آموزه ... کامل از دیدگاه قرآن با توجه ... ی فرهنگی و ...

مبانی انسان شناسی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با مبانی ...

مبانی انسان شناسی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با مبانی اومانیسم در غرب ...

دانلود کتاب انسان شناسی - ketabnak.com

کتاب "انسان شناسی" ، مباحث علمی و ... شناختی از دیدگاه ... انسان در قرآن با ...

نظریه های انسان شناسی | فرهنگ شناسی

مکاتب انسانشناسی فرهنگی با ... بیش از روش و دیدگاه ... از انسانشناسی ...

مقایسة مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از دیدگاه

بررسی مبانی انسان ... به دو جریان بزرگ فکری و فرهنگی در ... انسانشناسی از دیدگاه ...

انسان کامل از دیدگاه قرآن و اهل بیت

کمال انسان از دیدگاه قرآن. ... مبانی انسان شناسی در قرآن، موسسه‌ی فرهنگی دانش و ...

جنبه های منفی طبیعت انسان در قرآن - انجمن مذهبی ، فرهنگی

09.02.2013 · انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی ... از دیدگاه قرآن انسان دارای ... مبانی انسان شناسی در ...

مذهبی فرهنگی - ‌مبانی‌ نظری‌ ساختار مالكیت‌ از دیدگاهقرآن

مبانی‌ نظری‌ ساختار مالكیت‌ از دیدگاهقرآن ... ؛ یعنی‌ انسان‌ پس‌ از ... فرهنگی ...

مبانی تربیت از دیدگاه قرآن - aftabir.com

کتاب مبانی تربیت از دیدگاه قرآن ... فصل دوم به مبانی انسان ... شناسی تربیت از منظر قرآن ...

مبانی و اهداف قرآنی "استکبارستیزی" و شعار "مرگ …

مگر مبارزه‌ی با استکبار، تعطیل‌پذیر است؟ مبارزه‌ی با استکبار، مبارزه‌ی با نظام ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، …

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

قرآن کریم (ترجمه ابوالفضل بهرام پور) - همراه با شرح …

1150 ترجمه از قرآن به زبان فارسی انجام شده است: دغدغه مترجمان از مقایسه ترجمه ها کشف می ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

فاکتورهاي کليدي که مستقيماً روي دامنه کلي فعاليتهاي نظامي تأثير دارد از قبيل ...