شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در توحيد و نبوت

دانلود رایگان
شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در توحيد و نبوتشناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در توحيد و نبوت
مقدمه
طرح و تبيين مسأله؛
اختلاف آرای مسلمانان در مفاهیمی چون توحید، شرک، إیمان، بدعت و مانند آنها، ریشه در أصول و مبانی خاص آنان دارد. در این پایان نامه به تبیین و بررسی مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت خواهیم پرداخت و مباحثی در زمینه هستی شناسی، روش شناسی، معنا شناختی و ثمرات این مبانی در توحید و نبوت از منظر خوانندگان می گذرد .
سوالات اصلی و فرعی؛
سوال اصلی:
مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت، در هستی شناسی و روش شناسی، معنا شناختی چیست؟ این مبانی چه پیامد هایی در توحید و نبوت دارد؟
سوالات فرعی:
1- سلفیه چه فرقه ای است؟ و منشأ فکري و ريشه هاي تاريخي سلفي گري در اسلام چیست؟
2- گرايش هاي سلفي گری عربستان کدامند؟
3- دیدگاه سلفیه درباره هستی چیست؟
4- مبانی معرفت شناختی و منابع معتبر معرفت در نزد سلفیه چیست؟
5- دیدگاه سلفیه در معنا شناختی، به ویژه در تاویل متشابهات قرآن و حدیث چیست؟
ضرورت تحقیق؛
شالوده اصلی انسان اعتقاد وایمان اوست.[1]اصلی ترین موضوعات اعتقادی توحید، نبوت و معاد است. دراین میان نیز، توحید اصل و دو مورد فرع بر آن هستند .
همه اعتقادات مبتنی بر یک سری قواعد، اصول و مبانی خاص است، که از آنها به مبانی اعتقادی آن فرقه تعبیر می شود و مفاهیم مهمی چون توحید، نبوت و معاد برآنها پایه ریزی می گردد.
سلفیه عربستان، در عصر حاضر یکی از مشهورترین و با نفوذ ترین فرقه های اهل سنت است. اندیشه ها و تفسیر های خاص این فرقه در اصول اعتقادات، به ویژه توحید و شرک، منشأ تمام إتهام زنی ها أعم از: تحقیر، تکفیر، انتساب شرک، هدم بقاع متبرکه و در مرتبه ای بالاتر ترور، کشتار، جنگ و بر اندازی در کشورهای اسلامی است.
این برداشت خاص از مهمترین اصول اعتقادی، مبتنی بر مبانی خاص این فرقه است. در این رساله سعی شده به طور کامل، مبانی سلفیه در زمینه های مختلفِ هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناسی و معنی شناسی، با عرضه بر مبانی شیعه إمامیه، مورد تطبیق و بررسی قرار بگیرد.
فرضیه؛
إنکار مجردات، نفی حجیت عقل، تصویر نا صحیح از توحید عبودی، تنقیص ذات الهی در مباحث مربوط به ذات و صفات، تنقیص مقام نبوت، نفی حیات برزخی، نفی ارتباط مردگان با دنیا و موارد دیگر، از ثمرات مبانی سلفیه در توحید و نبوت است. از این رو، اینان با تکیه بر این مبانی به إتهام زنی به مسلمانان پرداخته، اهل قبله را کافر و مشرکتر از مشرکان زمان بعثت می دانند.
پیشینه بحث از موضوع؛
بحث و نقد پیرامون معتقدات هر مکتبی به دو صورت متصور است:
آ: بررسی مسائل اعتقادی و نقد آنها در ابواب خاص؛
ب: بررسی مبانی اعتقادی و متعاقب آن، بررسی مسائل اعتقادی بر اساس آن مبانی.
در رابطه با اعتقادات سلفیه، بیشتر تالیفات چه در راستای تبلیغ و چه در نقد متمرکز بر روش اول است. این تالیفات بسیار زیاد بوده، که به عمده آنها در فصل های آینده اشاره می شود.
اما در این بین، متفکران برجسته ای هم از روش دوم در نقد این تفکرات استفاده کرده اند، که می توان از معاصرین به تالیفاتی چون کتاب جناب دکتر علی اله بداشتی، با نام بررسی و نقد آرای سلفیه در باره توحید اشاره کرد. استاد محترم در چند فصل، به بررسی تفصیلی أهم مبانی این فرقه در بحث توحید پرداخته اند.
در همین راستا، کتاب دیگری از استاد فرمانیان، با نام بررسی مبانی سلفیه به چاپ رسیده است. این کتاب در اصل، رساله دکترای ایشان بود، که تحت راهنمایی استاتید محترم آقایان دکتر بهشتی ، دکتر علی اله بداشتی و دکتر احمد عابدی به پایان رسید.
و اما کتاب سوم، اثر استاد سید مهدی علیزاده موسوی است. ایشان در کتاب سلفی گری و وهابیت (مبانی)، به بحث علمی با گزینش روش دوم پرداخته است.
در منابع عربی، آثار خاصی در این زمینه با روش دوم به چشم نمی خورد، هر چند که برخی نام ها مثل قواعد المنهج السلفی، رهزن است؛ چرا که فقط بخش کمی از این کتب به مبانی اختصاص داده شده است.
در این پایان نامه سعی بر این است، که با استفاده از روش دوم در راستای إرتقای بحث، گامی جدیدتر بر داشته شود و مبانی سلفیه عربستان به خاص مورد بررسی قرار گیرد ، و من الله المستعان و الله هو المعین.

[1]- قال الامام الصادق عليه السلام: لو أن العباد وصفوا الحق، و عملوا به، و لم يعقد قلوبهم على انه الحق، ما انتفعوا.
اگر بندگان در باره حق داد سخن دهند و به آن عمل نيز بكنند، ليكن در قلب خود معتقد به حق بودن آن نباشند، از آن سودى نخواهند برد. برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلدی ، ص 249، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
فهرست مطالب
فصل اول1
1-1. منشأ فکري و ريشه هاي تاريخي سلفي گري در اسلام2
1-1-1. جریان جدائی ثقلین. 3
1-1-2. جریان منع حدیث. 7
1-1-3. جعل حدیث. 14
1-1-4. ظهور بعضی از خواصدر این جریان. 18
1-2. ريشه هاي سلفي گری و نقد آن 31
1-3. معرفي رجال علمي سلفيه عربستان و آثار39
1-4. سلفيه در لغت و اصطلاح40
1-5. موقعيت ژئوفيزيکي کشور عربستان49
فصل دوم54
2-1. بررسي مباني هستي شناختي56
2-1-1. مراتب هستی از منظر سلفیه . 60
2-1-2. جایگاه محسوسات و غیب در تفکر هستی شناختی سلفیه . 67
2-2. بررسي مباني معرفت شناسي و روش شناسي67
2-2-1. تاکيد بر ظواهر قرآن و سنت. 70
2-2-2. حجیت قول صحابي و فهم سلف صالح . 83
الف : نقد از طریق آيات قرآن ‏ 84
ب : نقد از طریق روايات‏ 84
ج : نقد از طریق سيره صحابه‏ 85
د : نقد از طریق اعتراف صحابه به قصور علم خود 86
ه : نقد از طریق عدم آشنايى آنها با احكام‏ 87
و : نقد از طریق تفرّق صحابه‏ 88
ز : نقد از طریق اختلاف صحابه در فهم از سنت‏89
ح : نمونه‏هايى از اجتهاد در مقابل نص‏ 90
2-2-3. حجيت اجماع . 91
2-2-4. حجيت خبر واحد در اعتقادات . 96
2-2-5. اثبات و قبول فطرت در اثبات ذات و توحيد . 100
2-2-6. توقيفي بودن اسماء و صفات . 104
2-2-7. نفي يا نهي از تعقل و تدبر در اصول دين و انکار حسن و قبح عقلي 109
الف : موارد ملازمات‏ 111
ب : موارد تنقيح مناط 111
ج : موارد حسن و قبح‏ 112
د : حسن و قبح عقلى از ديدگاه قرآن كريم‏ 113
ه : ثمرات حسن و قبح عقلى‏ 115
و : عقل نظرى و عقل عملى‏ 116
ز : تبيين قاعده حسن و قبح عقلى‏116
ح : ادله قائلين به حسن و قبح عقلى‏ 117
ت : ميزان استفاده از عقل نزد سلفى‏ها 118
ی : عدم استقلال عقل در فهم حقايق‏ 118
ک : تقديم روايت صحيح بر عقل‏ 119
ل : وهابيان و تقديم نقل صحابه بر عقل‏ 119
م : ادله وهابيان در تقديم نقل بر عقل‏ و پاسخ به آن ها122
2-2-8. سلفیه و انحصار استدلال به ادله قرآنى و روايى‏ . 130
2-2-9. دیدگاه سلفیه در تلقی وحی . 134
الف : نقد اول : تأمين هدف بعثت با عصمت از سهو وخطا 135
ب : نقد دوم : اصلح‏بودن عصمت از سهو و خطا 135
ج : نقد سوم : لزوم يكى از دو محذور 136
د : نقد چهارم : لزوم دور و تسلسل‏ 136
2-2-10. نفي ارتباط تکويني اموات یا نفی حیات برزخی . 138
الف : نقد اول : تركيب انسان از روح و جسم‏ 140
ب : نقد دوم : استمرار حيات بعد از انتقال از دنيا 141
ج : نقد سوم : وجود ارتباط بين حيات برزخى وحيات مادى‏ 143
ه : نقد چهارم : جواز صدا زدن اموات‏ 145
2-3. بررسي مباني معنا شناختي 149
2-3-1. نفي تاويل لغوي (مجاز و استعاره) در قرآن . 149
2-3-2. نفي تشبيه گرائي ، نفي تعطيل و تشابه مفاهيم صفات . 155
فصل سوم156
3-1. بررسي اجمالي ثمرات مبانی سلفیه در توحيد 157
3-1-1. تكفير غير سلفیه‏ . 164
3-1-2. بدعت دانستن تبرك و استشفاء به آثار اولياى خدا . 169
3-1-3. روا ندانستن زيارت قبور پيامبر صلی الله علیه و آله و اهل بيت (عليهم السلام) 170
3-1-4. روا ندانستن شفاعت‏خواهى، توسل و استغاثه به پيامبر صلی الله علیه و آله و اهل بيت (عليهم السلام). 173
3-1-5. شرك پنداشتن سوگند به غير خدا . 177
3-2. بررسي اجمالي ثمرات مبانی سلفیه عربستان در نبوت 180
3-2-1. نفى تقدس از پيامبران‏ . 182
3-2-2. نسبت شرك به مادر پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله . 184


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناخت سلفیه عربستان


سلفیه عربستان


مباني فکری


توحيد و نبوت


مباني فکری سلفیه توحيد و نبوت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه