معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن كريم - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن كريم

دانلود رایگان
معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن كريممعناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن كريم
مقدمه
موضوع تحقيق در اين پژوهش معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. در معناشناسي تاريخي روشن مي شود كه مبدأ و اصل اين واژه و مشتقاتش كدام مفهوم حسي بوده است، سپس به بررسي تطور معنايي اين واژه در دوره هاي جاهلي، قرآني و پس از قرآني پرداخته مي شود، در ضمن سير تاريخي معناي حسي و معنوي، كلي و جزئي، حقيقي و مجازي مشخص مي شود. در معناشناسي توصيفي وجوه معنايي واژه قرب و مشتقات آن، مترادف ها و متضادها و مجاورها و واژگان هم حوزه اش مورد بررسي قرار مي گيرد. در پايان اين پژوهش به آيه مودت كه حاوي بحثهاي اختلافي است، پرداخته مي شود.
انگيزه مؤلف اين تحقيق آن است كه در سايه دانش معناشناسي كه داراي شاخه هاي مختلفي است با تمركز روي معناشناسي تاريخي و توصيفي به بررسي دقيق آيات قرآن كريم بپردازد. پرداختن به دانش معناشناسي ضرورتي انكارناپذير در تفسير و فهم آيات قرآن است. هدف اين پژوهش آشنايي و به كارگيري روش معناشناسي در فهم معناي تاريخي و توصيفي واژگان قرآني واژه قرب به عنوان نمونه به منظور تفسير و فهم دقيق آيات مربوط به حوزه قرب در سايه معناي دقيق مفردات آن حوزه معنايي است. اهتمام معناشناسانه به واژگان قرآن رويكرد جديدي است كه مي تواند دستاوردهاي نويي به همراه داشته باشد. چنين اهتمام و اقبالي در گذشته صورت نمي گرفته است و از رهگذر بهره مندي از دانش معناشناسي در دوره معاصر مورد توجه قرار گرفته است. ترديدي نمي توان داشت كه يك واژه در طول تاريخ حيات خود بر معناي ثابتي نمي ماند و شناخت اين كه در دوره هاي مختلف و نيز در حوزه هاي گوناگون چه معناهايي به خود گرفته و به خصوص در عصر نزول به چه معناهايي به كار مي رفته است، مي تواند به فهم صحيح و دقيق آيات قرآن و كشف مراد واقعي خداوند از آيات كمك كند.
سئوال اصلي در اين تحقيق اين است كه واژه قرب و مشتقاتش چه تطورات و وجوه معنايي پيدا كرده و دارد؟ و از جمله سئوالات فرعي آن است كه اين واژه و مشتقاتش اصيل است يا دخيل؟ مبداء اشتقاقش چيست؟ واژه قرب چه مشتقاتي در قرآن دارد و هر مشتق به چه وجوهي از معاني آمده است؟
نتايجي كه از اين تحقيق حاصل شده است اين است كه اشتقاقهاي متعدد واژه قرب و مشتقاتش حاكي از اين است كه اين واژه اصيل است نه دخيل و مبدأ اشتقاق آن به احتمال زياد اسمي مثل قراب سيف يعني غلاف شمشير و يا پهلوي آدمي بوده است. و از جمله فرضيه هاي فرعي اين است كه معناي هر وجه اشتقاقي در ادوار مختلف تاريخي ابتدا به معاني حسي و سپس به معاني معنوي و جزئي و مجازي استعمال يافته است. ديگر اينكه معناي توصيفي واژه قرب و مشتقاتش حسب مورد استعمالش فرق مي كند. و يكي از آيات مهمي كه مورد بررسي قرار مي گيرد آيه مودت است كه نظرات متمايزي از جانب محققان شيعه و اهل سنت ارائه شده است و در اين تحقيق در سايه معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب به اين آيه مي پردازيم. گرچه معناي واژه قرب و مشتقاتش در كتب لغت آمده است؛ اما به روش معناشناسي تاريخي وتوصيفي مورد بررسي قرار نگرفته است، البته تحقيقهاي چندي در زمينه معناشناسي تاريخي و توصيفي در مورد واژه هاي اسلام و رب و ... صورت گرفته است. فصلهاي اين پژوهش عبارتند از: فصل اول كه به كليات اختصاص دارد، فصل دوم به معناشناسي تاريخي واژه قرب و مشتقات آن مي پردازد، فصل سوم و چهارم شامل مقايسه مفهوم قرب و قربان در دوره­ هاي عهدين، جاهليت و دوره قرآني است. فصل پنجم معناشناسي توصيفي اين واژه و فصل ششم به بررسي آيه مودت(آيه 23شوري) پرداخته است.
كليات
در اين فصل درباره موضوعات كلي مربوط به تحقيق سخن گفته مي شود؛ از قبيل: بيان موضوع، پيشينه، پيش فرضها، اهداف پژوهش، نوآوري و تعريف اصطلاحات.
1-1- بيان موضوع
موضوع تحقيق معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. پنهان نيست كه واژه قرب در اين تحقيق واژه اي كانوني تلقي مي شود و تمام واژگاني كه به نحوي با آن ارتباط دارد، بررسي مي گردد. واژگان مورد بررسي شامل مترادفها، متضادها و مجاورها است. مراد از مجاورها كليه واژگان كليدي است كه همراه واژه قرب به كار مي روند؛ و معناشناسي تاريخي واژه قرب اين است كه آن براي چه معنايي وضع شده و چه تطوراتي يافته. براي شناخت معناي تاريخي واژه قرب بررسي مي شود كه اين واژه اصيل است يا دخيل و معناي وضعي اش چيست؟ براي معناشناسي تاريخي سه دوره جاهلي، قرآني و بعد از قرآني بررسي مي شود. در تجزيه و تحليل روشن مي شود كه كدام معنا حسي و كدام معنا غير حسي است، نيز كدام معنا حقيقي و كدام معنا مجازي است... آنگاه معناي حسي و حقيقي بر معناي غير حسي و مجازي مقدم شمرده مي شود. و معناشناسي توصيفي معناي اصلي و هاله اي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. مقصود از معناي اصلي معنايي است كه در هر يك از استعمالات قرآني مراد خداي تعالي است و آن از رهگذر توجه به سياق، آيات متحد الموضوع، زمان و مكان نزول و مخاطبان قرآن شناسايي مي شود و منظور از معناي هاله اي تمامي ذهنيات و تصوراتي است كه مخاطبان قرآن يعني عرب حجاز در عصر نزول از آن واژه داشتند و اين از طريق بررسي حوزه معنايي قرب به دست مي آيد. حوزه معنايي قرب نيز عبارتند از مترادفها، متضادها و مجاورهاي آن در استعمالات قرآني.
1-2- سئوالات اصلي
الف- واژه قرب و مشتقات آن در ادوار مختلف تاريخي يعني دوره جاهلي، قرآني و پس از قرآني به چه معنايي به كار رفته اند و چه تطورات معنايي داشته اند؟
ب- واژه قرب و مشتقات آن چه وجوه معنايي و حوزه معناشناسي را تشكيل مي دهند؟
1-3- سئوالات فرعي
- واژه قرب و مشتقات آن اصيل است يا دخيل؟
- مبدأ اشتقاق و وجوه اشتقاقي واژه قرب و مشتقات آن كدام است؟
- در صورتي كه واژه قرب و مشتقاتش تطور معنايي يافته اند علل و عوامل آن چه بوده است؟
- چه مشتقاتي از قرب در قرآن به كار رفته است؟
- آياتي كه واژه قرب يا مشتقاتش به وجوه متعددي از معاني گرفته شده اند، كدامند و معناي مراد در آنها چيست و چه شواهدي آن معنا را تأييد مي كند؟
1-4- پيش فرضها
1-4-1- قرآن فصيح و بليغ است و به زبان مردم عصر نزول نازل شده است و براي فهم دقيق آيات بايد به فهم مردم آن عصر توجه كرد.
1-4-2- قرآن در دلاتش بر مقاصد خود مستقل است و لذا مي توان با تكيه بر قرائن كلامي مثل سياق و آيات متحد الموضوع و زمان و مكان نزول و مخاطبان قرآن به معناي واژگان آن دست يافت و هرمعنايي كه مخالف معناي مستفاد از اين قرائن باشد، مخالف قرآن و مردود است.
1-4-3- واژگان زبان عربي و قرآني بر اثر گذشت زمان تطور معنايي يافته است و لذا بايد الفاظ قرآن را به همان معنايي كه معهود عرب حجاز عصر نزول بوده است، گرفت.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
معناشناسي تاريخي و توصيفي


واژه قرب


واژه قرب در قرآن كريم


معناشناسي واژه قرب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | عنوان فارسي: معناشناسي واژه ذکر در قرآن کريم ...

... معناشناسي واژه ذکر در ... و دقت در مقتضاي آيات قرآن کريم ... توصيفي ، آشكار شدن ...

قرب در قرآن » پایان نامه دات کام | Payaname.com

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ... در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید ...

معناشناسى واژه جاهليت در قرآن

معناشناسى واژه جاهليت در ... درباره معناى واژه جاهليت در قرآن كريم ... تاريخى و ...

- درآمدي بر دانش مفردات قرآن كريم

چندمعنايي در قرآن كريم ... کلمات قرآن معناشناسي ... لغوی یک واژه و با تکیه بر ...

معناشناسي و نشانه شناسی در در قرآن کريم | …

اين واژه در قرآن کريم ... خدا و انسان در قرآن ... ها به نوعي معناشناسي تاريخي ...

- كتاب " اعجاز در قرآن كريم" از پیشگویی های قرآن می …

كتاب " اعجاز در قرآن كريم ... قرآن مثلا در گزينش واژه ... تاريخى قرآن و ...

تحقیق تاریخچه عکاسی تبلیغاتی » دانلود تحقیق ، …

... تایپ کنید و در هنگام تایپ به ... معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن كريم.

نشریه حسنا: فصلنامه تخصصي تفسير علوم قرآن و

... قرآن و حديث: 1395 ... فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم ...

نشریه پژوهش هاي قرآن و حديث:مرکز منطقه ای اطلاع …

... پژوهش هاي قرآن و ... در پایگاه های اطلاعاتی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...

کتاب حل تمرین مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی …

کتاب حل تمرین مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی دارای دوازده فصل و 24 درس ... عضویت در ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)