شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

دانلود رایگان
شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)
۱-۱- مقدمه
مكتب انسان ساز اسلام با آگاهی کامل از نيازهاي مادي و معنوي انسان و دارا بودن تعالیم آسمانی هماهنگ با فطرت و عقل آدمي در حوزه ي اخلاق تاثیر گذار و باعث ايجاد تحول در انسان می گردد.اگر عناصر معرفتي و عبادي در دين نتوانند در حوزه ي اخلاقي تأثير بگذارند به كمال خود دست نيافته اند.موضوع اخلاق در تعالیم اسلامی از چنان اهميتي برخوردار است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم هدف از بعثت خود را كامل كردن كرامت هاي اخلاقي معرفی نموده و فرمودند:إنِِي بُعِثتُ لِاَُتمِمَ مَكارِمَ الأخلاقِ،همانا من براي كامل كردن كرامت هاي اخلاقي مبعوث شدم(مجلسي،۱۴۱۳، ۱۶:۲۱۰).این نگاه مكتب اسلام در همه ي زمينه ها از جمله احكام و شريعت نيز پا برجاست.خدا مي فرمايد :و نماز را به پا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد(عنكبوت،۴۵).همچنين برخي از صفات انساني،نقش بازدارنده دارند،بدين معني كه حافظ وضعيت مطلوب در نفس هستند و آن را از افراط و تفريط در غرايز بازمي دارند و بدين ترتيب زمينه ساز فضيلت هاي اخلاقي متعددي هستند(رشاد:۱۳۸۰،۴:۱۵۲).
۱-۲- بيان مسأله
برخورداری از نعمت عقل به عنوان برترین موهبت الهی و بهره مندی از آن در سایه آموزه هاي وحياني باعث رسیدن انسان به والاترین ترين مقام وجودي ممكنات عالم می گردد.عقل با دارا بودن مؤلفه بازدارندگي در ابعاد مهار هيجان،مهار انديشه و رفتار(رفيعي هنر،۱۳۹۱)باعث می گردد تا انسان با کنترل رفتارخویشاز جمله تأخیر و بازدارندگی داوطلبانه امیال نفسانی،در جهت نیل به کمال مطلوب گام برداشته و در شمار متقین قرار گیرد.
مهارت هايي كه براي چالش و تغيير رفتارها و مهار پاسخ هاي هيجاني شديد لازم است،در يك چارچوب خود كنترلي(ضبط النفس،self_control)جاي مي گيرد(شكوهي يكتا و همكاران،۱۳۸۸).خود كنترلي مراقبتي دروني است كه بر اساس آن وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي گردد بي آنكه نظارت و يا كنترل خارجي در بين بوده باشد (پیروز و دیگران،۱۳۸۳).به عبارت دیگر هرگاه عامل كنترل كننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد،به صورتي كه شخص با اختيار و آگاهي به ارزيابي و اصلاح عملكرد خود در قالب استانداردهاي مشخص ودر جهت اهداف مطلوب بپردازد،خود كنترلي تحقق يافته است(سجادي،۱۳۸۵).
بر اساس آموزه های دينيانسان موظف است قبل از هركس خودش به اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد تا بتواند بر اساس شاخص هاي ديني رفتار خود را كنترل و اصلاح نمايد.
خود كنترلي فرآيندی است که شامل طراحي،ايجاد و حفظ مجموعه رفتاری است (هويدا،آقابابايي،۱۳۸۸)و راهبردهای آن شامل خرده فرآيندهايي چون خود هدفگذاري(تعيين اهداف فردي)،خود ارزيابي(انطباق اهداف فردي با عملكرد)و خودمديريتي كه فرآيندي در اصلاح رفتار خود از طريق اداره سيستماتيك محرك ها، فرآيندهاي شناختي و نتايج اقتضايي است(رضاييان،۱۳۷۲:۶۴).
باتوجه به آن كه خودكنترلي داراﯼﺳﻪرﮐﻦاﺻﻠﯽﺗﻌﻴﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯾﯽازﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺷﻴﻮﻩاﯼﺑﺮاﯼاﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼﻋﻤﻠﮑﺮدوﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ است،از منظر اسلام آنچه معیار سنجش برای کنترل محسوب می شود،انطباق عملکرد با موازین شرع و آموزه های الهی است و به همین دلیل است که تضمين کننده مقاصدی می باشد که انسان را به سوی کمال الهی می رساند،اما در ديدگاه هاي ديگر،چنين تضميني وجود ندارد،زیرا معيار سنجش و رشد فرآيند خودكنترلي از سوی فرد بر اساس هنجار جامعه و الگوهاي آن قرار گرفته(غفاري ورضوي،۱۳۹۱)واين مهم،نقطه افتراق مكتب تربيت ديني با ديگر مكاتب تربيتي در نگاه به جهان و انسان محسوب می شود(مشايخي،۱۳۸۱).
با توجه به آنچه گفته شد،مشخص می شود که اساس خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است.خود کنترلی دارای مؤلفه های شناختی،هیجانی و رفتاری بوده و سبب تسهیل رشد اخلاق و وجدان اخلاقی می شود و بازتاب رشد خویشتن است.فردی که بتواند رفتارش را کنترل کند،باید این نکته که "عامل علی" یک رفتار است،درک نماید و متوجه باشد که رفتار و پی آمد آن،حاصل عملی است که او تا حدی می تواند برآن کنترل داشته باشد(جان بزرگی،۱۳۸۷:۵۸).اگر انسان خود را بشناسد و بداند كه يك موجود انتخاب شده از طرف ذي صلاحيت ترين مقام هستي است(بقره،۳۰)،تسليم ميل ها و جاذبه ها كه نوعي پيوند و كشش ميان انسان و يك كانون خارجي است كه انسان را به سوي خود مي كشاند،نمي شود(مطهري،۱۳۷۳:۲۶).
خود كنترلي با واژه هایي همچون خويشتن داري[1]،اراده[2](خداپناهي،۱۳۷۶:۷۷)،خود داري[3]،خود بازداري[4]،خودگرداني[5]،اداره خود،مديريت خود[6]،كف نفس،خود نظمي،خود مهارگري[7]، چيرگي بر خود[8]،خود تأديبي،تسلط بر نفس[9]،خود تنظيمي[10]،خود وارسي [11]،خود سازمان يابي[12]،و در علوم اسلامي با اخلاق با خويشتن داري،خويشتن باني،خودپايي،خود نگهداري،اراده،تزكيه نفس،مالكيت نفس،تقوا(مطهري،۱۳۶۸:۱۷)،صبر(بر نعمت،طاعت،معصيت و مصيبت)،ورع،خود تربيتي و خود اصلاحي اشتراك معنايي دارد(آذربايجاني،دیلمی،۱۳۸۵ :۲۲۳).همچنین کنترل تکانه(توانایی مقاومت در برابر انگیزه های آنی است)(قدیری،۱۳۸۹)،توان بازداری(به تعویق انداختن یا فراموش کردن خواسته هایی که با ارزش ها و هنجارهای فردی و اجتماعی سازگاری ندارد)(شجاعی،۱۳۸۸:۴۴)،خود بازبینی(دیدن رفتار خود)،خود ارزیابی(رفتار خوب یا بد)و خود تقویتی(برای رفتار مثبت))آذربايجاني و دیلمی،۱۳۸۵)و خود تربیتی(مشارطه،مسارعه،مراقبه،محاسبه،معاتبه)(زارع،۱۳۸۴)از دیگر واژگانی است که با خودکنترلی ارتباط و تقارب معنایی دارد.
خود كنترلي در سيره پيشوايان دين عليهم السلام و بالاخص در بیانات امام رضا علیه السلام دارای اهمیت به سزایی است و باابعاد شناختی که مجموعه ای از اعتقادها،افکار،نگرش ها،انتظارها و رویدادهای ذهنی است ارتباط دارد،همچنین با بعد عاطفی کهتجربهذهنی و حالتعاطفی است،پیوند می خورد و با بعد رفتاری که فعالیت هايی است که می توان مستقیماًآنهارامشاهده کرد ارتباط دارد.
امامرضاعليهالسلامحساب كشيدن از خود را سبب سود و منفعتانسانميشمارد(مجلسي،۱۴۰۳،۷۸:۳۸۲).همچنین آن حضرت در بیان خویشتن داری و کنترل نفس از ارتکاب گناه می فرماید:لاوَرَعَ أنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحارِمِ اللهِ والکَف ِّعَنْ أذَی المُؤمِنِینَ واغْتِیابِهِم هیچ پرهیزی سودمندترازدوری ازگناهان وخودداری ازآزارمؤمنان وغیبت کردن ازآن ها نیست(همان،‏۶۶:۴۰۰).
امام رضاعلیه السلامدر تبیین نقش نگاه در کاهش توان بازداری و خویشتنداری می فرماید:حُرِّمَ النَّظَرُإِلَى شُعُورِالنِّسَاءِالْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَإِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِلِمَافِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَمَايَدْعُوالتَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِوَالدُّخُول ِفِيمَالَايَحِلُّ وَلَايَجْمُل‏ نگاه کردن به موی زنان شوهردار و دیگر زنان،حرام است ؛ چون که تحریک کننده مردان است،و تحریک،موجب فساد و ورود در چیزهایی می گردد که حلال و زیبا نیست (صدوق،۹۷:۲،۱۳۷۸).
به نظر می رسد با توجه به کشش انسان به سوی نیکی ها و در نهایت،میل او به رضا و قرب الهی،توانایی مهارت خود کنترلی در برابر زشتی ها و گناهان، به طور فطری در نهاد انسان از سوی خداوند به ودیعت گذاشته شده باشد تا انسان با تقوای الهی و بهره گیری از قوای تعقل و دوری از هر آن چه انسان را به سمت پلیدی ها سوق می دهد،خود را کنترل نموده و در مسیر قرب الهی پیش رود.
با توجه به اهمیت نقش معصومین علیهم السلام به عنوان برترین مربیان انسان،اين پژوهش برآن است كه دريابد مؤلفه هاي خود كنترلي در سيره رضويعليه السلامچيست؟ و تحلیل آن چگونه است؟

۱-۳- هدف هاي تحقيق
۱-۳-۱- هدف اصلي
شناساسی و تحلیل مؤلفه هاي خودكنترلي در كلام رضوي عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن
۱-۳-۲- هدف هاي فرعي
۱-۲-۳-۱- شناسایی مؤلفه هاي شناختی خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن
۲-۲-۳-۱- تعیین مؤلفه هاي عاطفی خودكنترلي در کلام امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن
-۳-۲-۳-۱ مشخص نمودن مؤلفه های رفتاری خودكنترلي در احادیث امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن
۴-۲-۳-۱- تحلیل مؤلفه هاي شناختی،عاطفی و رفتاری خودكنترلي از جهت تقدم و تأخر در روایات امام رضا علیه السلام
1- self restraint
2- will
3- self restraint
4- self restraining
5- self administration
6- self management
1-self control
2- self governing
3- self governing
4- self autoregulation
5- self checking
6- self organization
فصل اول :کلیات طرح
۱-۱ مقدمه .......................... 2
۲-۱ بیان مسئله......................... 3
۳-۱ هدف های تحقیق............. 8
1-3-1 هدف اصلي....................... 8
3-1-2 هدف هاي فرعي............... 8
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقيق.. 9
1-4-1 اهميت نظري...................... 9
1-4-2 اهميت عملي...................... 9
۵-۱ سوال هاي تحقیق............... 10
1-5-1 سوال اصلي......................... 10
1-5-2 سوال هاي فرعي................. 10
۶-۱ تعاريف مفهومي وعملياتي تحقيق....................... 11
1-6-1 تعريف مفهومي خودكنترلي. 11
1-6-2 تعريف عملياتي خودكنترلي 11
1-6-3 تعريف مفهومي مولفه هاي خودكنترلي................ 11
1-6-4 تعريف مفهومي مولفه ي شناختي........................ 12
1-6-5 تعريف مفهومي مولفه ي عاطفي.......................... 12
1-6-6 تعريف مفهومي مولفه ي رفتاري.......................... 12
۷-۱ نوآوري در تحقيق............. 13
فصل دوم :مطالعات نظری
۱-۲ مقدمه............................... 16
۲-۲ واژه شناسی خود کنترلی.. 17
۳-۲ واژگان مترادف و مرتبط با خودكنترلي.............. 20
۴-۲ مباني روانشناسي خودكنترلي............................. 21
۵-۲ جايگاه خودكنترلي درعلم مديريت................... 24
۶-۲ اهميت خودكنترلي........... 28
۱-۶-۲ پشتوانه هاي مطرح در افعال اخلاقی.............. 29
۱-۱-۶-۲ منفعت طلبی............... 29
۲-۱-۶-۲ عقل............................. 30
۳-۱-۶-۲ شخصیت..................... 31
۴-۱-۶-۲ رضایت الهی................ 32
۷-۲ اصول تربیتی خودکنترلی.. 33
۱-۷-۲ اصل خدامحوری........... 34
۲-۷-۲ اصل تعبد مداری........... 34
۳-۷-۲ اصل عدم کناره گیری از زندگی..................... 35
۴-۷-۲ اصل توجه به فرد.......... 35
۵-۷-۲ اصل عمل گرایی........... 36
۶-۷-۲ اصل اخلاق مداری....... 36
۷-۷-۲ اصل اعتدال گرایی........ 37
۸-۷-۲ اصل نظارت مداری........ 38
۹-۷-۲ اصل آخرت گرایی.......... 38
۱۰-۷-۲ اصل آرمان گرایی.......... 39
2-7-11 اصل خوف و رجا........ 39
۸-۲ قلمرو خودكنترلي........... 40
۹-۲ مباني اسلامي خودكنترلي............................... 43
۱۰-۲ واژگان مرتبط با کنترل نفس در قرآن و روایات.............................. 49
۱-۱۰-۲ كاربرد تقوی در قرآن و روایات..................... 50
۱-۱-۱۰-۲ کاربرد قرآنی تقوی...... 50
۲-۱-۱۰-۲ کاربرد تقوی در روايات................................ 52
۲-۱۰-۲ کاربرد صبر در قرآن و روایات..................... 53
۱-۲-۱۰-۲ کاربرد قرآنی صبر......... 54
۲-۲-۱۰-۲ کاربرد صبر در روايات. 55
۳-۲-۱۰-۲ پایه های روان شناختی و مولفه های کسب صبروشکیبایی............ 56
۱۱-۲ موانع خودكنترلي.............. 60
۱۲-۲ ويژگي هاي افراد خودكنترل.............................. 62
۱۳-۲ نتايج خودكنترلي............... 63
۱۴-۲ پيشینه تحقیق................... 64
۱-۱۴-۲ پيشينه داخلي................. 64
۲-۱۴-۲ پيشينه خارجي.............. 66
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
۱-۳ مقدمه............................... 68
۲-۳ روش تحقیق ................... 68
۳-۳ نوع تحقیق...................... 69
۴-۳ جامعه تحقيق.................. 69
۵-۳ نمونه تحقیق................... 69
۶-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات............................... 70
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها............................. 71
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
۱-۴ مقدمه............................ . 73
۲-۴ بررسی سوال های پژوهش............................... 73
۱-۲-۴ بررسی سوال اول پژوهش ............................. 73
۲-۲-۴ بررسی سوال دوم پژوهش.............................. 85
۳-۲-۴ بررسی سوال سوم پژوهش............................. 96
۴-۲-۴ بررسی سوال چهارم پژوهش....................... 117
‍‍۵-۲-۴ بررسی سوال اصلی پژوهش.......................... 118
فصل پنجم :بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات
۱-۵ مقدمه.............. ............... 122
۲-۵ مروری بر نتایج پژوهش. 123
5-2-1 نتيجه سوال اول............... 123
5-2-2 نتيجه سوال دوم............... 124
5-2-3 نتيجه سوال سوم............... 125
5-2-4 نتيجه سوال چهارم............ 126
5-3 بحث 127
۴-۵ محدودیت های تحقیق...... 129
۵-۵ پیشنهادات...................... 130
فهرست منابع ومآخذ ..................... 131


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مولفه های خودکنترلی


خودکنترلی


خودکنترلی در روایات امام رضا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام

خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است و
معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازین شرع و آموزه های الهی است. هدف از پژوهش ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام ...

7 ا کتبر 2017 ... شما دوست عزیز می توانید فایل شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام
رضا(علیه السلام) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه ... - File

22 سپتامبر 2017 ... برچسب : word,شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه
السلام),الاهیات,دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc,پاورپوینت, ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا - حامی فایل

4 مه 2016 ... هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه های خود کنترلی در کلام امام رضا علیه
السلام و تعیین میزان توجه به آن ها است. روش تحقیق توصیفی ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا ... - دیجی لود

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی
برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شناسایی و ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه ... - tsei.ir

25 مارس 2017 ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)۱-۱- مقدمه‌
مكتب انسان ساز اسلام با آگاهی کامل از نيازهاي مادي و معنوي انسان و دارا ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

18 آوريل 2017 ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ۱-۱- مقدمه‌
مکتب انسان ساز اسلام با آگاهی کامل از نیازهای مادی و معنوی انسان و دارا ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات ... - الهیات فقه فلسفه

27 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه
السلام) یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : خود.

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام ...

27 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه
السلام) یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : اهميت.

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام ...

27 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه
السلام) یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : - مقدمه‌ مكتب.

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام ...

27 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه
السلام) یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : كاربرد صبر در.

پایان نامه شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا ...

27 ژوئن 2016 ... دانشگاه شاهد. دانشکده علوم انسانی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
. گرایش : علوم قرآن و حدیث. عنوان : شناسایی و تحلیل مولفه های ...

دانلود شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا رایگان ...

1 ا کتبر 2016 ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا تلگرام شماره موبایل ip
مدیر کانال سیستم دکتر کراری آهنگ آنلاین مزاحم تلفنی ایرانسل ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام

خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری هست و
معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازین شرع و آموزه های الهی هست.

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام ... - Downloadfa

28 مارس 2017 ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ۱-۱- مقدمه‌
مکتب انسان ساز اسلام با آگاهی کامل از نیازهای مادی و معنوی انسان و دارا ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا - ماردین فایل

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه های خود كنترلي در كلام امام رضا عليه ...
تحلیلی (تحلیل محتوا) و واحد تحلیل، مضمون روایت و جامعه پژوهش روایات امام رضا
عليه ...

پایان نامه شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا ...

27 ژوئن 2016 ... دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : علوم قرآن و حدیث عنوان : شناسایی و تحلیل مولفه های.

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا ... - علم یار

5 ژوئن 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع ارشد الهیات، فقه و فلسفه. گرایش : علوم قرآن و حدیث. عنوان :
شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه ...

مولفه های شناختی | دانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل شناسایی و تحلیل مولفه های
خودکنترلی در روایات امام رضا که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه ...

ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن word - Most Sell File

18 سپتامبر 2017 ... به موجب آیات قرآن کریم ظلم تحت تأثیر عواملی همچون پیروی از هوا ، ظن و گمان ...
شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام).

مولفه های خودکنترلی – ارجان مطلب

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) شناسایی و
تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ۱-۱- مقدمه‌ مكتب انسان ساز
...

باسمه تعالی الف(مشخصات فردي: نام و نام خانوادگی: ثريا ... - دانشگاه شاهد

آدرس محل كار :گروه علوم قران و حديث دانشكده علوم انسانی دانشگاه شاهد،تهران ....
شناسايی وتحليل. مولفه هاي. سبك زندگی اسالمی در روايات. امام رضا عليه السالم ...
شناسايی. وتحليل مؤلفه. هاي خودكنترلی در روايات امام رضا. عليه السالم. )آماده دفاع در
بهمن. 11.

SID.ir | تحليل محتواي مفهوم سرمايه اجتماعي دراحاديث امام رضا (ع)

هدف مقاله بررسي درجه اهميت ابعاد و مولفه هاي مفهوم سرمايه اجتماعي در احاديث حضرت امام
رضا (ع) است. روش تحقيق، تحليل محتواي کيفي، توصيفي و استنباطي است.

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه خود کنترلی (فصل دوم) - تیتیل فایل

29 آگوست 2017 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود کنترلی (فصل دوم) ..... گرایش : علوم قرآن و حدیث.
عنوان : شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات

گسب چیست؟ The Governmental Accounting Standards Board ...

6 فوریه 2017 ... ... 75 – اقدام پژوهی خط نوشتاری · بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري
نيروي انساني · شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام ...

آسیب شناسی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام پیش‌ بینی ...
شناسایی مفهوم حیا وابعاد آن درقرآن وحدیث ومقایسه ی آن با مفهوم شرم درروانشناسی.

دانشجویی - فورکیا

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ۱-۱- مقدمه‌
مكتب انسان ساز اسلام با آگاهی کامل از نيازهاي مادي و معنوي انسان و دارا بودن تعالیم ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣ - دانشگاه جامع امام حسین

:از. اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي. داﻧﺸﮑﺪه. ﻫﺎي. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ...

های اعتقادی مؤثر بر سالمت از منظر قرآن کریم شناختی مؤلفه تحلیل روان

های اعتقادی بر بهداشت و سالمت افراد وجود دارد که انجام پژوهش. های تازه برای پاسخ و ...
شناختی مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا، عالوه بر .... انسان استفاده کرده است،
بررسی و تحلیل محتوای آیات قرآنی. در مطالعه حاضر ...... خودکنترلی و خویشتن. داری.

مروری بر مقاله‌های مدیریت اسلامی ‌و مدل‌های آن - پژوهش های نهج البلاغه

احمدزاده سیدمصطفی، سوره عصر ،منشور بهره وری قرآن کریم،فصلنامه پژوهش های قرآنی،
شماره ... ترک زاده جعفر، شناسایی و تحلیل چالش های توسعه مدیریت اسلامی یک الگوی
.... لزگی، مولفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه،فصلنامه بصیرت و
... قدسی مهدیه، خودکنترلی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، ...

Relationship between religiosity راﺑﻄﻪ دﻳﻨﺪاري و ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ... - دانشگاه تهران

ي ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﮔﺮاﺳﻤﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران. 1993(. ). ﺗﺤﻠﻴ. ﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮي. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ دﻳﻨﺪاري و ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟ. ﻲ ﻓﺮد ﺑـﺎ
.... ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در وي ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . از ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي دﻳﻨﺪاري، ﺑﺎور. دﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ. )
01/0.

اهداف:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسي ميزان آشنايي معلمان علوم ...

2 مه 2016 ... دانلود رایگان نمونه پایان نامه با فرمت ورد : بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق ....
پایان نامه شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام ...

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

1- در قرآن کریم در آیات زیادی موضوع نظارت و کنترل همگانی تحت عنوان امر به معروف و
.... انسان بر عملكرد خويشتن يا به عبارت ديگر،مسئله «خود كنترلي» مطرح مي شود. ...
به منظور سازماندهي طرح ريزي و تحليل سازمان و برنامه هاي اجرايي مربوط به آن است. .....
به بيان مولفه هاي شکل گيري فرهنگ نظارت و کنترل در هريک از اين گروه ها خواهيم ...

چكيده - دانشگاه سمنان

با ایجاد سازمانها به سازمانهای دانش محورمی توان مولفه های سرمایه اجتماعی سازمانی را در
.... محققین تا کنون چندین شاخص را برای سرمایه اجتماعی شناسایی کردهاند اما در این
...... که نشاندهنده تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی است تجزیه و تحلیل می شود.
...... ما در این مقاله در صدد بیان این هستیم که با معرفی فکری و عملی دین اسلام در جهت
...

راهکارهای مبارزه با فساد اداری براساس ارزش های اسلامی

28 آوريل 2015 ... این پژوهش می کوشد راهکارهای مبارزه با فساد اداری را بر اساس ارزش های اسلامی ... به
بیان دیگر، با مطالعه در نظام ارزشی اسلام، راهکارهای عملی و اجرایی را برای .... و نظام
اداری مشخص کنیم و راهکارها را معطوف به آنها شناسایی و ارائه نماییم. ... خود کنترلی و
نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه های اصیل اسلامی ..... نقد و تحلیل.

ادیان شناسی – پکیج دات آی آر

27 مارس 2017 ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) شناسایی و
تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)۱-۱- ...

فصلنامه مديريت اسلامي، - Magiran

27 سپتامبر 2016 ... شناسايي و توصيف مولفه هاي سازمانهاي جهادي سيد محمد حسين هاشمي ... بررسي عوامل
موثر بر فرهنگ خودكنترلي با رويكرد اسلامي در يك دانشگاه نظامي

اصول مدیریت – فروش پرفروش ترین فایل ها

پايان نامه اصول تربيت از ديدگاه نهج البلاغه ورد و با قابليت ويرايشتعداد صفحات .
.... شناسايي و تحليل مولفه هاي خودکنترلي در روايات امام رضاعليه السلام گرفتن .

پایان نامه مدلسازی و تحلیل سازهای دم هواپیمای مسافربری

مدلسازی و تحلیل سازهای دم هواپیما یکی از مهمترین مراحل طراحی هواپیمای مسافربری ....
پایان نامه شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

الاهیات – برگه 3 – مجتمع مجازی بازاریابی و فروش فایل و سامانه اشتغال ...

21 سپتامبر 2017 ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ... هدف از
پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفههای خودکنترلی در کلام امام رضا ...

نقش آموزه های اسالمی در پیشگیری از شکل گیری شخصیت مجرمانه با ...

تعالیم و آموزه های اسالمی خود کنترلی و تقوی را دارویی برای همه دردها و ابتالئات بشرر
،حتی .... تحلیل عقلری ، نیرز بره اینجرا منتهری مری شرود کره مرا ابتردا نسربت بره
... مولفه های سه گانه نگرش ایمانی ، از میان آیات و روایات اسالمی نیز به خوبی قابل
استفاده است. 8 ...... است که بانگرش پیشگیرانه درآموزه های اسالم قابل شناسایی
اسرت.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ، ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻗﺮﺍﺭ .... ﺗﻮﻟﺪﻱ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻛﻬﻒ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ... ﺭﻭﺵ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﺘﻮﻥ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ...... ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺍﻥ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ .... ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳــﺮﻱ، ﺧــﻮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻟــﻲ، ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ.

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی با نوآوری سازمانی در ...

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام ... شناسایی
مفهوم حیا وابعاد آن درقرآن وحدیث ومقایسه ی آن با مفهوم شرم درروانشناسی ... بررسی
جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات ... و انواع نسبت های
مالی با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شرکت های سرمایه
گذاری ...

مقایسه باورهای فراشناختی و کارکرد های اجرایی در بیماران وسواس فکری ...

مقایسه باورهای فراشناختی و کارکرد های اجرایی در بیماران وسواس فکری- عملی با
بینش ... شناسایی و تحلیل ابعاد و مولفه های خودباوری در روایات امام علی علیه السلام

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه - پایان نامه های حقوق ...

... پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات رشته تفسیر قرآن: الگویی شایسته از مقاصد، .....
نامه ارشد: شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ...

پایان نامه های رشته الهیات - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

17 ژانويه 2017 ... جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - پایان نامه های رشته الهیات - بزودی تمامی رشته ها در
... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا

تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر هویت ملی در ایران

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام پیش‌ بینی
اضطراب ... بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات

چکیده مقدمه - فصلنامه روان شناسی تربیتی

تحلیل داده. ها با استفاده از روش هم. بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون. چند مرحله. ای
صورت .... روایات، معنای اصطالح دینی را عبارت از مجموعه. ی عقاید، .... بخشیدن به
استعدادهای بالقوه خویشتن( و استقالل )خودفرمانی و خودکنترلی در. تفکر و عمل ....
شناسایی محتوای هیجان ..... میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی )پیش بین( و مولفه های
آن با.

تحلیل محتوای دعای عرفه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی محورهای دعای عرفه امام حسین علیه السلام به تحلیل
محتوای این دعا ... یافته های پژوهش نشان می دهد که محورهای دعای عرفه شامل خداشناسی ،
انسان شناسی، ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه
السلام

بررسی اشکال روایی در متون منظوم شاعران قرن چهارم تا ششم هجری قمری

چکیده ندارد. تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی. نمایه ها: ... شناسایی و
تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام پیش‌ بینی اضطراب ...

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه – دانلود رایگان پایان ...

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه ..... دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی و
تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) · دانلود پایان نامه ارشد: ...

ادامه مقالات پذیرفته شده - فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)

نخبه یا غیرنخبه: مقایسه مولفه های ذهن آگاهی در ورزشکاران ایرانی - پذیرفته شده در
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ... بررسی ، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی
کارکنان و ... تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی براساس تئوری هوش های
چندگانه ..... پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی
در ...

بررسی ظرفیت حافظه فعال و خلاقیت دانش‌آموزان دختر ورزشکار و برتر ...

اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های اختلال توجه و
تمرکز و بهبود ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه
السلام

ي ﺳﻮادآﻣﻮزي ﻫﺎي دوره ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ د - سازمان نهضت سوادآموزی

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ .... ﻫﺎي
درﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ي. « ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ... ﻫﺎي درﺳﻲ. ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻛﺘﺎب .... ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ. ،
ﺗﻨﺎﺳﺐ. ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ. ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﻋﻼﻳﻖ و رﻋﺎﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن. ،رﻋﺎﻳﺖ ......
ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ. و. ﺧﻮدراﻫﺒﺮي. ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮورش روﺣﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
درﺳﻲ ...

تحلیل نقش انسان‌شناسی در اخلاق حرفه‌ای

25 ا کتبر 2014 ... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ... ﻫـﺎي. ﻓﻠـﺴﻔﯽ،. ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و دﯾﻨـﯽ و ﺑـ. ﻪ. وﯾـﮋه ﻧﮕـﺎه اﺳـﻼم ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
اﻧـﺴﺎن و. اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ... و ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ، درﺳــﺘﮑﺎري، ﺧــﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ. 6، ..... ﺿـﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﮐﺮاﻣـﺖ. « ذاﺗـﯽ ..... component of professional ethics of managers in.

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش اول)

ض‍رب‌ گ‍راف‌ ه‍ا و ب‍ررس‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ات‍ري‍س‌ ه‍اي‌ س‍ازه‌ص‍اي‌ در ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍خ‍ت‍ي‌
و ن‍رم‍ي‌ ..... ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ب‍ر از م‍ن‍ظر اس‍لام‌ ج‍ه‍ت‌ ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ...... ب‍ررس‍ي‌
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ خ‍ود ك‍ن‍ت‍رل‍ي‌ و اض‍طراب‌ ح‍ال‍ت‍ي‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍س‍اب‍ق‍ه‌ در ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ پ‍ي‍ن‍ت‌
ب‍ال‌

فصل اول: کليات تحقيق - مشاهده جزئیات - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

لزوم استفاده از روش هاي مدرن در امور ثبت اسناد و املاك مورد تأكيد است. ...... در اين کار
تحقيقی به منظور تجزيه و تحليل داده های جمع آوری شده، یافته های آماری ..... اهميت ثبت
و مسائل مربوط به آن در جمهوری اسلامی ایران تا حدي است كه در قرآن به آن اشاره شده و ... که
در بهره برداری بهتر از ظرفیت های ثبت باید مولفه و مشخصه های آنرا شناسایی نمود.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ اﻋﻀﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﻫﺎ - نشریه پژوهش در نظام ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ. داده. ﻫﺎي. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ. آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. از آزﻣـﻮن. ﻮﮐ. ﻟﻤـﻮﮔﺮ. وف اﺳـﻤ. ﯿﺮﻧﻮف ﺟﻬـﺖ. اﻃﻤﯿﻨﺎن
از ﻧﺮﻣﺎل .... ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﯽ. اﻋﻀﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤ. ﯿﺴﯿ. ﻮن. آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘ. ﯿ. ﻘﺎت. ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرا. ي. اﺳﻼﻣ
. ﯽ. از ﺧﻂ. ﻣﺸ. ﯽ. ﻫﺎ. ي ...... ﺻﻼﺣﯿﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﺎن و ﻣﻤﯿﺰان ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻤﯿﺰي ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻈـﺎم داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ را
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ..... ﻫﺎ را ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫـﺎي. اﺻﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣـﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ. اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋ
.

برآورد مولفه هاي نيروهاي آئروالاستيك بر سازه هاي بلند | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... برآورد مولفه هاي نيروهاي آئروالاستيك بر سازه هاي بلند ... تعداد محدودي فرمول بندي
تحليل بمنظور محاسبه مولفه هاي نيروهاي ناشي از باد وجود دارد.

تاثیر بخش بندی در چندرسانه ای ها بر یادگیری ، یادداری و انگیزش ...

این پژوهش از نظر ماهیت، موضوع ، اهداف و فرضیه های اون در زمره ی تحقیق کاربردی
برنامه داردو ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام

کتاب چکیده مقالات دومین کنگره پیشگامان پیشرفت (PDF)

معرفی مولفه های اصلی بروز چالش و همچنین پیش نیازهای کلیدی پیشرفت یک جامعه از
...... محوری ترین عامل انسانی پیشرفت کشور، می بایست تحلیل و مداقه جدی در رابطه
با .... شیوه کارآمد برای آگاهی بخشی و شناسایی این هنجارها، رس .... آیات سبب گشته
است تا بحث از حجاب در آیات و روایات اسالمی به امر پوشش و ...... خود کنترلی فکر،.

چشم و هم چشمي از نگاه قرآن

چشم پركني و برتري جويي هدفي است كه در اين نوع رفتار مي توان شناسايي كرد. ...
بنابراين مولفه هاي اساسي چشم هم چشمي را مي بايست در تظاهر، رقابت، احساس خودكم ...
بشر دارد و بازخواني آن نشان مي دهد كه اين رفتار به سبب تحليل نادرست از موقعيت
خود ...

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه – درج بک لینک و دائمی ...

پایان نامه های دانلودی رشته فقه ، الهیات و فلسفه ..... پایان نامه کارشناسی ارشد
شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) · دانلود پایان
نامه ...

Open J-Gate - تحقیقات مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون با به کار ...
هوش هیجانی و پنج مولفه آن( خود آگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، همدلی و مهارت اجتماعی)
...

بررسی روانشناختی تأثير آموزه های دينی بر رفتارآزادگان ايرانی

6 آگوست 2011 ... ياد ماندنی داشت. از اين منظر، بررسی روحیات و ويژگی های روانشناختی ... تنظیم و پس
از تحلیل آنها مورد تأيید قرار گرفت. فرضیه های .... صبوری، شکيبایی و
خودکنترلی: ... عضويت در موسسه خیريه و خواندن آيات، روايات و داستان های مرتبط، ....
در تبیین يافته های فوق می توان گفت، استناد به آموزه های اسالمی و مولفه هايی.

اسفند ۱۳۹۴ - « ایران سرافراز »

با تکیه بر این تشابهات 6 مولفه ضروری برای ایجاد و توسعه یک فرهنگ سازمانی ...
هدف این مقاله شناسایی مشخصه های فرهنگ سازمانی می باشد که برای حمایت و .....
فراتحلیل با استفاده از تحلیل های آماری یک مجموعه بزرگی از نتایج در مطالعات فردی
، می .... مشرف جوادی معتقد است در مدیریت اسلام (اسلامی)، ابتدا محور رابطه با خدا و
حرکت به ...

مدیریت در اسلام - مرکز اطلاع رسانی غدیر

اجرا و بازنگری · فصل سوم : مولفه های اساسی در تصمیم گیری · 1. مشورت · 1 - 1. ....
معاتبه · 2. آثار و فواید خود کنترلی ... بنابراین انگیزش یکی از پایه های اصلی
رفتار است که بدون آن، عملکرد افراد شکل نمی گیرد. .... در اسلام انگیزه های پاک و الهی
، اگر چه به امل هم منتهی نشود، موجب پاداش است. 3. ... را بر اساس نگرش مادی تحلیل می
کنند.

بررسی عوامل مرتبط با توانمند سازی و راهکارهای مناسب در اتحادیه های ...

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن ﺗﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ...
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ..... ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ، واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺷﺪن ...... از اﯾﻦ آﯾﺎت و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ و رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ...... دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﺎوت.

68 نامه های دفاع شده رشته زبان و ادبیات فارسی در سال پایان 68 های دفاع ...

19 ژوئن 2016 ... و تحلیل ادبیات کودک و نوجوان در روزگار معاصر. فريدون طهماسبی ..... تجلی اساطبر و
روايات تاريخی ...... احسان شهو. شناسايی و تعیین میزان اهمیت عوامل انحراف بودجه از
ديدگاه مديران در ...... بررسی رابطه میان مولفه های مديريت دانش با افزايش نوآوری و.
يادگیری در .... های شخصیتی با خودکنترلی در بین دبیران مرد مقطع.

اثربخشی مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب گلاسر( واقعیت‌درمانی ...

تحلیل وضعیت بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت های منتخب علم و
فن آوری ... شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا علیه السلام

پیشگیری انتظامی از جرم

پیشنهاد : ضمن ترویج فرهنگ خودکنترلی در سازمان و رعایت اصل شایسته سالاری در
... در همین راستا نهادهاي نظارتي بايد تلاش كنند تا پس از شناسايي دقيق مشكلات و ...
با توزیع پرسشنامه بین 150 نفر از کارکنان مرزبانی ناجا و تجزیه و تحلیل داده های
جمع ... نظارت و كنترل اسلامى در دستگاه هاى دولتى (با استناد بر آيات و روايات اسلامى)
» ...

issue xml - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکنترلی و جهتگیری مذهبی با
نگرش به روابط قبل از ازدواج ... دادهها نیز از طریق آزمون همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه تحلیل شد. .... در اسلام برای پیشگیری از افسردگی بر صبر
تاکید زیادی شده است. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی افسردگی بر اساس صبر و
مولفه های آن بود.

امضای برنامه های آندروید - میهن فایل

2 مه 2017 ... اندروید از sign key (امضای الکترونیکی) برای شناسایی توسعه دهنده … ... شناسایی و
تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) ...

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

مقایسه رابطه مولفه های سلامت روانشناختی بیماران ام اس و همتایان عادی آن ... شناسایی
نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی امکانات و تجهیزات فیزیکی ... رابطه
بین سبک های فرزند پروری والدین و میزان خودکنترلی فرزندان دختر مقطع ... تحلیل
فلسفه شادی و غم با استفاد ازآموزه های نهج البلاغه و کاربرد آن در سبک زندگی اسلامی.

نمايندگي ولي فقيه/ عنوان مقاله : تبیین الگوی مدیریت جهادی با رویکرد ...

در این راستا مدیران جهاد با ویژگی های خاصی به راهبری برنامه ها وفعالیت ها مشغول
بودند ... سه شاخگی:ساختار- رفتار-زمینه موردبررسی، مطالعه وتجزیه وتحلیل قرارداد.
... مولفه ها وشاخص های مناسب برای ویژگیهای ساختاری-رفتاری وزمینه ای طراحی می شود
. .... که در این رابطه شناسایی راه حل ها بر پایه نظرات کارشناسی جهاد گران با میانگین
...

از نظر آیات و روایات ویژگی های جامعه آرمانی از دیدگاه اسلام - قطره

6 سپتامبر 2013 ... در دولت و حاکمیت مورد نظر اسلام اهل اسلام عزیز و منافقان ذلیل هستند و مسلمانان ...
بلکه جامعه مهدوی است که مولفه های آن در روایات معصومین به صورت کامل است. / ف ...
ابراهیم محمدی قراسویی شناسایی مؤلفه ها و شاخص های سیاسی مؤثر بر مدیریت ... سید
مجتبی حسین نژاد تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه ...

لینک دانلود - معاونت پژوهش حوزه علمیه

تحلیل زیبایی شناختی تصویر های هنری در قرآن )مطالعه موردی سوره فصلت(.
سیدحسین سیدی- .... مولفه های دانش پژوهی، آموزه های دینی، شاخص های دانش، جایگاه دانش.
کلیدواژه ها: ...... خودکنترلی، عوامل مستقیم و غیر مستقیم، ضعف نفس.کلیدواژه ها: 6.
...... کلیدواژه ها: 4. شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسك های مربوط به اوراق بهادار
اجاره.

های اسالم ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه

ساخت و اعتباریابی مقیاس عف. و و گذشت بر اساس آموزه. های اسالم. پژوهش. نا. مه روان ...
دانشیار گروه تفسیر، دانشگاه قرآن و حدیث ... principal component analysis with.

اصل مقاله (534 K) - بهبود مدیریت

های اخالقی در این تحقیق، به رویكرد اخالق اسالمی، توجه ویژه شده. است. بنابراین ... چه
گفته شد، این مقاله در پی آن است که با تحلیل و بررس ... دراین قسمت به مبانی نظری
مدیریت دانش )مفاهیم، الگوها، فرآیند تبدیل دانش و مولفه. های آن( ... یجاد فرآیندهای الزم
برای شناسایی و .... ی موضوع و برخی منابع اسالمی)آیات و احادیث( ... خود کنترلی. امام.

مقالات رایگان چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی ...

1 آگوست 2017 ... رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین و میزان خودکنترلی فرزندان دختر مقطع ...
روش و محتوای مناسب برای آموزش فلسفه و تفکر به کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام
... مقایسه رابطه مولفه های سلامت روانشناختی بیماران ام اس و همتایان عادی آن ... هدف
پژوهش حاضر عبارتست از شناسایی رابطه رضایت زناشویی شاغل و خانه دار ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf