بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانلود رایگان
بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادیبررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی
مقدمه
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذاربر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عواملتعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­گذاری موجب تسریع روند سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.
1-1 دولت و رشد اقتصادی
مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[3] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[4] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اندوگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات هاومخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصادبررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای، تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[5]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.
چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته­اند.
1-2 ضرورت انجام مطالعه
گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[6]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[7].
لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.
1-3 هدف مطالعه
در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بين ثبات سياست­هاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي مي­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياست­هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود مي­کنند.اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده،باید به تأثير غير­مستقيم نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين مي­کنند (مانند سرمايه­گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليت­هاي خود برنامه­ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت­هاي بلند­مدت کند، به ويژه پروژه­هايساختاري و پايه­اي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي مي­باشند. اين پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمايه­گذاري سنگين بوده و تنها در افق­هاي بلند­مدت سودآور مي­باشند. نا­اطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند­مدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نا­اطميناني سياست­هاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکوداقتصادی مي­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش­بيني بودن سياست­هاي اقتصادي است.
1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد
در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.
بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.
1 -Kuznets(1995)
2-Asteriou & Price(2000)pp2
3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990)
4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000).
مسعود نیلی(1387)،صفحه157 -5
گرجی و مدنی(1382)-1
2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999)
فصل اول : کلیات
مقدمه. 2
1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2
1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3
1-3 هدف مطالعه. 4
1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4
1-5 وظایف کلی دولت.. 5
1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6
1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6
1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7
1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. 8
1-7-1 نااطميناني سياست­هاي اقتصادي.. 8
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه. 10
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12
2-1-1 مکتب کلاسیک... 12
2-1-2 مکتب کینزی.. 12
2-1-3 مکتب پولیون. 13
2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید. 14
2-1-5 مکتب کینزین­های جدید. 14
2-2مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1الگوی هارود. 16
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18
2-2-2 الگوی دومار18
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک... 19
2-2-4 تئوری­های رشد درونزا23
الف- مدل رشدAK.. 24
ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26
فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی
مقدمه. 29
3-1 مطالعات خارجی.. 30
3-2مطالعات مربوط به ایران. 42
فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت
مقدمه. 48
4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49
4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49
4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51
4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53
4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها55
4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص... 55
فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد
مقدمه. 58
5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63
5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63
5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64
5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار66
5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز67
5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68
5-3 بررسی پایایی متغیرها68
5-4برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71
5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73
5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب.. 76
5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76
5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76
5-6-3 سرمایه انسانی.. 76
5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز76
5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77
5-7 پیشنهادات.. 77
فهرست منابع و مآخذ. 78
پیوست­ها :
پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها83
پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89
پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94
پیوست4: داده­های آماری.. 98


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تأثیر نااطمینانی


سیاست های اقتصادی دولت


رشد اقتصادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از

متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر ...

تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد …

چکیده. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به ...

اقتصادسنجی - appliedeconometrics.blogfa.com

معرفی. بسیاری از پدیده های اقتصادی ماهیتی پویا دارند و فرآیند تعدیل آنها در قالب مدل ...

معمای رابطه میان تورم و بیکاری

واکنش صادقی به خبر بازداشت شش تن از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - حامد صاحب‌هنر/ آیا …

گروه اقتصادی برهان/حامد صاحب‌هنر؛ تورم از جمله مهم ‌ ترین شاخص ‌ های کلان اقتصادی ...

پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران

حمید زمان‌زاده 1. مقدمه میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی، از ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to ...

الف - راه‌اندازی معاملات آتی ارز/ چراغی بر تاریکخانه …

در روزهایی که نوسان و افت‌و‌خیز بار دیگر به بازار ارز بازگشته، جای خالی بورس ارز بیش ...

تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی

... که تأثیر سیاستهای ... بررسی اثر نااطمینانی ... از بحران‌های اقتصادی ...

بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری و …

بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ... ارز و نااطمینانی حاصل از ... ؛ سیاستهای اقتصادی ...

بررسی تأثیر نااطمینانی تورمی بر شاخص کل سهام …

بررسی تأثیر نااطمینانی ... سیاستهای اقتصادی و ... نتایج حاصل از بررسی ...

بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: …

... این مقاله، تأثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر ... در خارج از ... های اقتصادی ...

مقالات علمی اقتصادی - بررسی تاثیر سیاستهای

بررسی تاثیر سیاستهای پولی ... نتایج حاصل از شبیه ... استفاده از مقالات علمی اقتصادی ...

رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران

تأثیر سیاست های پولی ... تورم و نااطمینانی حاصل از آن، از ... به بررسی تاثیر نا ...

بررسی تأثیر نوسان‌های دائمی و موقتی قیمت نفت …

بررسی تأثیر نوسان­های دائمی ... برای برآورد اثر نااطمینانی حاصل از ... حاصل از بررسی ...

پایان نامه رشد اقتصادی » پایان نامه دات کام | …

موضوعات پایان نامه های کارشناسی ...

بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش‌های ...

این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص­های ... سیاستهای اقتصادی ... بررسی های اقتصادی ...

سیاست مالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سه موضع اصلی از مواضع سیاست های ... های اقتصادی دارد; سیاست ... سیاست مالی را برای تاثیر ...

متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از

متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر ...

تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد …

چکیده. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به ...

اقتصادسنجی - appliedeconometrics.blogfa.com

معرفی. بسیاری از پدیده های اقتصادی ماهیتی پویا دارند و فرآیند تعدیل آنها در قالب مدل ...

معمای رابطه میان تورم و بیکاری

واکنش صادقی به خبر بازداشت شش تن از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - حامد صاحب‌هنر/ آیا …

گروه اقتصادی برهان/حامد صاحب‌هنر؛ تورم از جمله مهم ‌ ترین شاخص ‌ های کلان اقتصادی ...

پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران

حمید زمان‌زاده 1. مقدمه میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی، از ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to ...

الف - راه‌اندازی معاملات آتی ارز/ چراغی بر تاریکخانه …

در روزهایی که نوسان و افت‌و‌خیز بار دیگر به بازار ارز بازگشته، جای خالی بورس ارز بیش ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های