کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

دانلود رایگان
کار تحقیقی حضانت و تعیین قیمکار تحقیقی حضانت و تعیین قیم
مقدمه :
حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا 2 سال و براي دختر تا 7 سال شايسته تر است.
مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود.
فرضیه های تحقیق :
منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟
چكيده:
مطابق قانون، حمايت از اطفال در ابعاد مالي و غيرمالي در سه محور ولايت، حضانت و قيمومت، مورد توجه قرار مي گيرد. ولّي قهري كه عبارت از پدر ، جدپدري و همچنين وصي منصوب از طرف ايشان است داراي اختيارات تام در امور مالي و غيرمالي صغير و طفل بالغ غيررشيد مي باشند. اين ختيارات و بي اختياري حضانت كننده در امور مالي صغير در عمل موجب بروز مشكلاتي براي مادر كه غالباً عهده دار سرپرستي طفل است، مي گردد. رويه هاي اداري و قضايي فراقانون نيز، دامنة اين مشكلات را توسعه مي دهد. در اين نوشتار سعي شده علاوه بر بررسي مشكلات، راه حل ها و پيشنهاداتي ارائه گردد.
واژگان كليدي:
ولي قهري، قيم، حضانت، ضم امين، اداره امور سرپرستي
فصل اول تعريف طفل و سیر تاریخی حضانت
در تعريف كودك و تعيين حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگي انسان ها به نوزادي، كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي و پيري تقسيم شده است؛ اما تعيين سنين نوزادي، كودكي و چگونگي تشخيص آن جاي بحث دارد. (مقاله احتياج به مقدمه اي مناسب دارد و محل اين تعريف تغيير كند)
گفتار اول - كودك از منظر اسلام
قرآن كريم شروع دوران طفوليت را ابتداي تولد مي داند. آنجا كه از دوران جنيني (مستور) كه سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودي مستقل مي يابد فانا خلقناكم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجكم طفلاً (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن كريم به نام هاي طفوليت يا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شيخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنيني با دميدن روح خداوندي در جسم انسان اوج مي گيرد نفخت فيه من روحي (حجر، 29). طفلي كه در گهواره است (نوزاد) و آن گاه كه بر روي پاهاي خويش مي ايستند، طفلي غيرمميز است و ضابطه تمييز طفل، عدم تشخيص تفاوت هاي جنسيتي زن و مرد است او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء (نور، 31) علامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي فرمايد منظور اطفالي است كه بر عورت هاي زنان غلبه نيافته اند يعني آن چه از امور زنان است كه مردان از تصريح به آن شرم دارند، اطفال زشتي آن را درك نمي كنند). اما طفل مميز بر اين تفاوت آگاه است و به همين جهت خداوند آيه استيذان را براي آنان نازل كرده و اهل ايمان را به حفظ خلوت خويش از اين اطفال سفارش نموده است (نور، 58).
بـلوغ مرز كودكـي و رشـد بوده و به معناي رسيدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسيدن به سن نكاح مي داند و ابتلو اليتمي حتي اذابلغو النحكاح (نساء، 6) آن گاه كه اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند بايد مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحويل اموال كودك بالغ شده را منوط به احراز رشد مي نمايد. در قرآن كريم واژه بلوغ گاه براي رشد جنسي و گاه براي رشد عقلي استفاده است و بلوغ جنسي و احتلام را مرز رشد جنسي قرار داده است. همچنين ديگر بلوغ جنسي را صرفاً اماره اي بر رشد اقتصادي قرار داده و احراز رشد عقلي صغيري كه به بلوغ جنسي رسيده است را شرط سپردن اداره اموال به وي قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است كه در هيچ يك از آيات، سن و مرزي براي بلوغ مشخص نشده و معيار سنجش آن حلم و رسيدن به سن نكاح است كه همگي اموري طبيعي مي باشد و در اشخاص، متفاوت است. روايات در موضوع سن بلوغ سه دسته هستند:
ـ عدم تعيين سن بلوغ؛ صرفاً به ذكر نشانه هاي آن اكتفا نموده و اكثراً حُلم (احتلام) را كه امري غيرتعبدي است دليل بلوغ دانسته اند (مرعشي، 1371، ص67). مانند صحيحه علي بن جعفر كه بلوغ را احتلام كودك و آشنايي وي به داد و ستد تعريف نموده است (حرعاملي، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روايات در اين بخش آورده شود)
ـ تعيين سن مشخصي به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از اين گونه روايات است كه سنين 9 سال و 13 سال را به ترتيب براي دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاك تحقق آن را حيض در دختر بيان نموده اند.). البته در روايات ديگر سن هاي متفاوتي ذكر شده است.
ـ رسيدن به سن معيني را دليل بلوغ قرار داده بدون اين كه نشانه هاي بلوغ را بيان كند. روايت ابوحمزه ثمالي از امام جعفر صادق (ع) كه سنين 13 ـ 14 سالگي را سن بلوغ معرفي كرده، هرچند آثار احتلام در كودك ظاهر نشده باشد در روايات دسته اول و دوم، سن در تعيين بلوغ موضوعيت ندارد و اشاره به سن خاصي به عنوان اماره اي نسبي در جهت شناخت غالب افراد جامعه است كه معمولاً در اين سن آثار ظاهري بلوغ پديدار مي شود. اما در روايات دسته سوم، سن در تشخيص بلوغ موضوعيت دارد به گونه اي كه آن را بايد اماره مطلق در تشخيص مكلف قرار داد. اما با تلفيق آيات و روايات به نظر مي رسد بلوغ سني، صرفاً اماره اي براي تحقق بلوغ جنسي و بلوغ طبيعي است. به عبارت ديگر براي تشخيص بلوغ نيازي به بيان شرع نيست؛ زيرا بلوغ از اموري طبيعي است كه در لغت و عرف مشخص مي باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعي نيست كه فقط از طريق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائي است كه به طبيعي بودن بلوغ معتقد مي باشد (چنانچه مشهور فقهاي اماميه 9 سال را در دختران به طور تعبدي اماره بلوغ دانسته اند، اما اعراض از اين نظر محل اشكال نخواهد بود؛ زيرا فقهائي كه به روايات 9 سال عمل كرده اند به اين خاطر بوده كه فكر مي كردند سن 9 سالگي اماره بلوغ است و پس از آن كه معلوم شد 9 سالگي اماره بلوغ نيست و گاهي دختران در 9 سالگي بالغ مي شوند، اعراض آنان از عمل به روايات موجب وهن نمي گردد پ . همچنين تحقق بلوغ به معناي خروج از مرحله كودكي نيست همچنان كه در آيه 6 از سوره نساء، رسيدن به حد نكاح را موجبي براي تحقق تعبدي رشد در فرد ندانسته بلكه آن را صرفاً موجبي براي به آزمون گذاردن قواي عقلاني قرار داده است.
گفتار دوم - كودك در قوانين موضوعه
با تصويب قانون مدني در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره اي براي رشد اشخاص در امور مدني قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنين مقرر داشته بود: هر كس كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تمام، رشد كسي ثابت شود، از تحت قيمومت خارج مي شود . همچنين قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 با تاكيد بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملي، محاكم عدليه، ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي را مكلف نمود در مورد كليه معاملات، عقود و ايقاعات كساني را كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده اند، اعم از ذكور و اناث، غيررشيد بشناسد مگر آن كه رشد آنها قبل از معامله مدعي العموم در محكمه ثابت شده باشد.
مقدمه .............3
چکیده ...........4
واژگان کلیدی ............. .........4
فصل اول تعريف طفل و سیر تاریخی حضانت ................5
گفتار اول - كودك از منظر اسلام ...........5
گفتار دوم - كودك در قوانين موضوعه......7
فصل دوم - راه هاي حمايت از طفل .....9
گفتار اول حضانت............ .....9
مبحث اول – نگهداری طفل ......................9 مبحث دوم تربیت طفل .......9
گفتار دوم - ماهيت حضانت....................10
گفتار سوم مدت حضانت ..12
گفتار چهارم – سقوط حضانت ....................14
مبحث اول )جنون؛..............14
مبحث دوم – ازدواج مادر.....14
مبحث سوم - عدم مواظبت از طفل.......14
فصل سوم - ولايت.............16
گفتار اول - اختيارات ولّي16
مبحث اول حجر .............18

مبحث دوم - عدم امانت در انجام امور صغير...............18
گفتار دوم - ولايت مادر...19
گفتار سوم شرایط ضم امین ..20
مبحث اول - كبر سن و بيماري ولّي.....20
مبحث دوم – غیبت یا حبس ولی قهری ------..-----21
فصل چهارم – قیومیت ------22
گفتار اول موارد نصب قیم.............................22
گفتار دوم وظایف و اختیارات قیم ................23
نتيجه-26
پیشنهادات --------31
منابع ------------32


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم


دانلود کار تحقیقی


حضانت و تعیین قیم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - فایل دونی

1 ا کتبر 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم. کار تحقیقی حضانت و تعیین قیممقدمه : حضانت
نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - دانلود فایل

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم. کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه : حضانت
نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | FLNT

26 آوريل 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه: حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه
ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم – آرا فایل دانلود

13 سپتامبر 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه : حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه
اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | سودانلود

10 جولای 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه: حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه
ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | زی زی فایل

17 ا کتبر 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم. مقدمه : حضانت نگهداري و تربيت طفل است به
گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - بانک مقالات و پروژه های آماده

9 سپتامبر 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم. کار تحقیقی حضانت و تعیین قیممقدمه : حضانت
نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - ELLPA

22 آگوست 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیممقدمه :حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه
اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | پی اس دی کارت

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیمکار تحقیقی حضانت و تعیین قیممقدمه :حضانت
نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | فروشگاه my4kia

3 ا کتبر 2017 ... اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و. اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(
اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم :: دانلود پرفروش ترین فایل ها ...

23 سپتامبر 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه : حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه
ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - دانشجویی - فورکیا

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم. مقدمه : حضانت نگهداري و تربيت طفل است به
گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - فروش فایل

6 جولای 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم. مقدمه : حضانت نگهداری و تربیت طفل است به
گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و ...

حضانت و تعیین قیم - علم یار

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن
است هنگام انتقال از ... دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : حضانت و تعیین قیم.

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم - آوا فایل

10 جولای 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه : حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه
اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و ...

قیمومیت و حضانت با کیست؟ – یاسا

11 سپتامبر 2017 ... پدر در حضانت فرزند خود اولویت دارد و پس از مرگ پدر حق حضانت به مادر داده می ...
وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود كه بستگی به ... و
دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
... کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور; وضع محلی که ...

تفاوت حضانت با قیمومیت - ثبت فردا

2 مه 2016 ... مشاوره مالی، مالیاتی و بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار · ارئه خدمات مالی و ... پس از
فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. ... و
مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، ... که
دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.

حقوق - حضانت در حقوق ایران

در این تحقیق سعی گردیده مسئله حضانت تشریح و ابعاد آن تاحدودی روشن شود لذا این
مقاله ... قانون مدنی کلمه حضانت به معنای اعم نگهداری و تربیت طفل به کار رفته است.
... کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم
یا .... و تعیین زمان و مکان ملاقات در صورت بروز اختلاف بین ابوین با دادگاه خواهد بود.

مقاله/بررسی حق حضانت در فقه امامیه، اهل سنت و قانون ایران

صفحه اول فصلنامه علمی تخصصی محفل شماره هفتم مقاله/بررسی حق حضانت در فقه
امامیه، .... است و مادر هیچگونه ولایتی ندارد مگر پدر، او را به عنوان وصی و قیم انتخاب
کند. ..... دوران حضانت، با بلوغ و رشد بهپایان میرسد و پس از آن تعیین سرپرست
بهعهده ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭﻟﻲ ﻭ ﻗﻴﻢ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ - گنج

ﻗﻴﻢ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. ﻳﻚ ....
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻌﻲ. ﻧﻤﻮﺩﻩ. ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ... ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺼﺮﺕ
ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﻭ ﻻﻳﺖ- ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻭ- ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺼﺪﻱ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ». 1F. .. ﻭﺍژﻩ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮ ...

سهم فرزندان بعد از مرگ پدر - تبیان

21 ا کتبر 2013 ... ... حقوق مدنی · حقوق خانواده · حقوق تجارت · حقوق جزا · حقوق کار · حقوق ثبت ... پس از
فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. ...
قیمومت اعلام آمادگی می‌کند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اهالی محلی، در مورد ... است
که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.

دانستنیهای قیم شدن

بعد فوت شوهر چه کسی قیم کودک می شود. ... پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی
کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. ... مرجع انتظامی پس از تحقیق از
اهالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی ... قانون
پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم
تعیین کند.

مقاله در مورد بررسي حضانت در قانون مدني ايران - مگ ایران | دانلود مقاله

بررسي حضانت در قانون مدني ايرانهدف پژوهش:تحقيق پيرامون حقوق اطفال به عنوان ...
ملزم به حضانت طفل است، اگر از انجام تكليف قانوين خود سرباز زند، به وسيله قيم يا
... عليه از اجراي حكم سرپيچي نمايد، به وسيله شخص ديگري كه دادگاه تعيين مي كند از
...

شرايط حضانت طفل پس از فوت پدر - عصرایران

18 دسامبر 2010 ... فارس: در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضانت طفل با مادر خواهد بود و كسي حق ... به
تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت ...
بوده و در چه مقطعي اشتغال به تحصيل دارند، برحسب عرف، تعيين مي‌شود. ... طريق
مقتضي در اين زمينه تحقيق مي‌كند و به مددكاران يا نيروي انتظامي دستور ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: قوانين حقوقي حضانت كودك

15 نوامبر 2007 ... با توجه به اهميت موضوع ، در مقاله زير به بررسي اين موضوع مي پردازيم . ... دادگاه به
تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين ...
تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ...

شوراهای حل اختلاف - حضانت کودکان

دادگاه با صدور قرار كارشناسي و ارجاع امر تحقيق به مددكاران و افراد مطلع و پزشكي
قانوني به بررسي موارد ذيل مي پردازد ... در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم
صلاحیت مادر در زمینه حضانت .... طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت
طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ..... ایات قرآنی در مورد صلح و سازش و روند کار
شوراها

سامانه کنسولی - مصوبات و آئین نامه ها

‌ماده 1 در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: ...
يگانه كه توسط شركت، تنها براي شناسايي هر مكان تعيين و به آن اختصاص داده مي‌شود.
.... علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي موظفند
از ..... ماده14ـ هرگاه پدر و يا مادر و يا قيم يا وصي دختر باكره، بدون عذر و علت موجه از دادن
...

والیت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق*1

... محجور، فقه، حقوق. تاریخ دریافت مقاله: 1392/4/5 تاریخ پذیرش مقاله:1392/5/2 1*
.... حضانـت طفـل کامـل شـود، بایـد طفـل بـه ولـی سـپرده گـردد. ب- والیت بر مال ....
قاضـی بـرای بهتـر اداره کـردن امـوال و حقـوق مالـی مولـی علیـه، قیـم تعییـن می کنـد.
قانـون.

تفاوت حضانت و قیومیت - صدای وکیل

دانستنی هائی در مورد تفاوت حضانت و قیومیت 16 الی 66567311-021 (مشاوره حقوقی
... کار · اسناد · شرکت و ادارات .... پس از تحقيق از اهالي محلي، در مورد صلاحيت و
شايستگي وي، نتيجه را به انضمام ... براي اطمينان از حفظ حقوق مولي‌عليه، قانون
پيش‌بيني کرده است که دادستان مي‌تواند اشخاصي را به عنوان ناظر بر عملکرد قيم
تعيين کند.

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در .....
نباشد، حضانت با قیم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده 1232 ق.

ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند

24 مه 2014 ... کار رفته است، معلوم مي شود حضانت در قانون مدني ایران »نگاهداري و .... تعیین قیم
نیز مطابق مادّه ی 1232 ق.م خویشان کودک با ..... تحقیق مجتبی.

قیمومیت - موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام

اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با خود دادگاه است.
... تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم، به عمل آورد.
... میزان اجرت بر اساس نوع کار قیم، مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت برای او حاصل می
... جرایم مشهود و غیر مشهود · جنون در آیین دادرسی کیفری · حق حضانت و ملاقات با طفل
...

آگاهی‌های حقوقی درباره حضانت فرزند - فرارو

14 ژوئن 2015 ... تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا جد پدری است. ...
مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که
حضانت و نگهداری آن به او ... مقاله از شما، چاپ آن در مجلات معتبر ISI از ما.

اختیارات و وظایف قیم - مدرسه حقوق

17 ژانويه 2014 ... دادستان نیز بعد از ملاحظه صورت دارایی و انجام تحقیقات لازم ، مبلغی را که ممکن ... در
صورتی که سهم محجور از اموال به جای مانده از متوفی قبل از تعیین قیم معین ... میزان
اجرت بر اساس نوع کار قیم ، مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت ..... چند نظریه مشورتی ·
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد حضانت مادر پس از فوت پدر.

حضانت و ملاقات طفل - گروه وکلای مهر

و نحوه تعیین ملاقات نباید بر خلاف مصلحت طفل باشد در غیر اینصورت دادگاه می ... در
این مقاله تلاش شد که با توضیح وجمع آوری مطالب مفید در مورد حضانت و ملاقات ...

حق حضانت طفل یا نگاه‌داری و تربیت کودک از منظر فقه و تربیت(1 ...

در کتاب حقوق مدنی جلد پنجم آمده است: «نگاه‌داری طفل عبارت است از به کار بردن
وسایل .... این دو حَکَم در کار زن و شوهر و علت اختلاف و سرپیچی از وظایف همسری آنان
تحقیق ... با یکدیگر توافق کرده، تربیت دیگری را در مورد حضانت تعیین کنند و
یا آنکه ... است و قابل واگذاری به غیر نیست و سلطنت بر متعلقات؛ حق قیم است و با
نظر و ...

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي - Ghavanin.com : Iran Law ...

البته بحث از كليه مسائل مربوط به ولايت قهري در اين مقاله مورد نظر نيست بلكه فقط
... مورد ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . .....
يا فرزند مشروعي بدنيا آمده و نسبي تحقق يافته كه آثار آن مانند ولايت و حضانت ادامه ...

احکام حقوقی محجورین

21 فوریه 2012 ... نماینده قانونی آنها ممکن است ولی یا قیم باشد که به جای آنها اعمال حقوقی و ... حجر و
محجور اصطلاحا به چه معنایی به کار رفته است؟ ... از طرف دادگاه به حکم قانون شخصی
به عنوان ولی یا قیم برای اداره امور مالی آنها یا کمک به اداره امور مالی آنها تعیین می‌شود.
..... ولایت و حضانت والدین نیز آنها را با حقوق و تکالیف خاصی روبرو ...

فارس منتشر کرد شرایط بازپس گیری حضانت از والدین کودک/ تفاوت ...

14 ژوئن 2015 ... نیم سکه, قیمت (ریال):, ۶,۶۰۱,۷۸۲, تغییر: -۱۰,۰۰۲(-۰.۱۵%), کمترین: ۶,۶۰۱, .... مرکز
تحقیقات صدا و سیما · بنیاد صبح قریب · نهاد کتابخانه های عمومی کشور .... تعیین
هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. ... اخلاقی
دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل ...

صدور دستور موقت حضانت طفل | دادراه

ماده ۳۲۰ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند ...
شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین
کند. ... ماده ۳ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و
...

مقالات حقوقی و کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی با موضوع ...

به همين جهت جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و
سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب
نشود.

مروری بر نهادهای حقوقی حمایت از کودک | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیش‌بینی نهادهای حقوقی ولایت، وصایت، قیمومت، حضانت به منظور پرورش و ... در اموال
صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

تفاوت حضانت با قیمومت در چیست؟ - مشاوره حقوقی و آشنایی با قوانین

1 مه 2017 ... حضانت ٬ درخواست حضانت ٬ سرپرستی توسط مادر ٬ شرایط حضانت ٬ مشاوره حقوقی ٬
قیم ، شرایط قیمومت ، آشنایی با قوانین ، قیمومت ، قیمومت مادر ، درخواست وکیل ،
وکالت. ... مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی،
... دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.

قوانین خانواده - ghanoonbaz

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان
بی‌سرپرست. ... ‌تبصره ۱ - قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار
سال کار ... ‌ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع
دعوی و احقاق حق .... مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم
تعیین خواهد کرد.

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | چرا دانلود

ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺣﺎل و. آﯾﻨﺪه او، و وﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد. ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ...

بررسی ماهیت حقوقی حضانت « حقوق فردا

26 فوریه 2012 ... که در این مقاله با بررسی قانون مدنی و حقوق ایران و نظریات حقوقدانان و فقهای ... که
حضانت را می توانند بر عهده بگیرند در قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است ... قیم وی
یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی که برای حضانت طفل ...

حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی - تحقیقات حقوقی آزاد

در این مقاله با توجه به ضوابط شرعی و قانون و آیین نامه اهدای جنین به بررسی ..... پدر
طفل باشد و برای کودک قیم تعیین شده باشد، زیرا در حضانت کودک، والدین بر

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | دانشجویان خشنود

8 مه 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه: حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه
ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و ...

سامانه کنسولی - قوانین - وزارت امور خارجه

‌ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيأت‌ها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در .....
‌تبصره 2 - ازدواج مادراني كه در ماده واحده ذكر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمي‌گردد. ....
‌ماده 37 - دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم
بداند ... ‌ماده 54 - عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع
به ...

قانون حمایت خانواده - روزنامه رسمی

11 آوريل 2013 ... ماده۶ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ... قبیل
حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد ...
دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند. ..... نحوه ملاقات
والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

زندگی خانوادگی ما - حضانت

مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده میشود. ... معرض خطر
باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به ..... باشد،
انجام تحقیقات لازم، حضانت فرزند به مادر تعلق می‌گیرد و از پدر سلب حضانت می‌شود.

حضانت در فقه - ویکی فقه

حضانت در فقهذخیره مقاله با فرمت پی دی اف ..... تعیین سن برای اولویت حضانت ....
آن‌ها قیم نصب می‌شود، کودکانی هستند که ولیّ خاص (پدر، جد پدری یا وصیِ آن دو) ندارند.

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم | کار دانشجویی

3 ژوئن 2017 ... کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم مقدمه: حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه
ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و ...

نصب قیم - - وکیل خانواده

19 ژوئن 2014 ... ... تمکین · حضانت · سلب حضانت · صدور قرار تامین خواسته مهریه · طلاق از طرف زوج ...
وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری ...
و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد
. ... ۱-کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور.

وکالت قیمومیت - شرکت طراحی وب ایران سایت > Home

6 ژوئن 2016 ... بنابر این کسانی که حضانت بر عهده ی آنان می باشد نه تنها امور مالی فرزندان بلکه
باید ... وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود كه بستگی به
اموری ... و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به
عمل آورد. ... کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ - ویکی‌نبشته

10 آوريل 2016 ... دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم
... ۷- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با ... هزینه
و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ... مادر صغیر
یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد.

ثبت احوال استان مازندران-حضانت - سازمان ثبت احوال کشور

بنابراین نظریه، مادر می‌تواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند، زیرا این کار ... از
ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او
قیم معین کرده باشد. ... با توجه به اهمیت موضوع ، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می
پردازیم . ... تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف
بین ...

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 ...

22 آوريل 2017 ... دانلود پروژه کار تحقیقی بررسی حقوقی اشتباه قاضی ومسولیت ناشی ازآن اشتباه
قاضی و نحوه ... دانلود کار تحقیقی با موضوع : حضانت 10 صفحه.

مسیر قانونی تعیین قیم | سایت حقوقی وکیل محمد مقصود

7 مه 2013 ... اگر دادستان از وجود شخصی که نیازمند تعیین قیم است، مطلع شود؛ باید ... بررسی و
تحقیق در خصوص از بین رفتن علت حجر بپردازد یا درخواست رفع ...

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم جستجو - پنجره

حضانت. حضانت به معنای ولایت و س رستی بر ک ن به منظور نگهداری، تربیت و
پرورش آنان از سوی انی که چنین حق و صلاحیتی را دارند می باشد. حضانت در درجه اول حق
و ...

حضانت د‌‌ر قانون جدید حمایت خانواد‌‌ه - دانشنامه حقوق

30 آوريل 2015 ... دانلود کتاب،مقاله،آزمون های حقوقی ، جزوه و نرم افزار هایی حقوقی » + مجموعه مقالات ... د‌‌ر
ماد‌‌ه ۴ این قانون «حضانت و ملاقات طفل» از جمله موضوعاتی است که د‌‌ر ... حضانت،
نگهد‌‌اری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها ... کود‌‌ک صغیر را
نمی‌توان بد‌‌ون رضایت ولی، قیم، ماد‌‌ر یا شخصی که حضانت و نگهد‌‌اری آنان به او ...

مسائل حقوقی

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تعیین
ورثه است؟ ... در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری
یا قیم .... در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم
منافي ...

زن در حقوق خانواده (ارث طلاق حضانت) - دانشنامه موضوعی قرآن

عنوان مقاله : زن در حقوق خانواده (ارث طلاق حضانت) ..... حکمت‌ تعیین‌ سهم‌ ارث‌ در نظر
اسلام، پابرجاست‌ زیرا در صورتی‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ حفظ‌ می‌شود که‌ از لحاظ‌ مالی،
...

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

»قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور بـه مـادران آنهـا« از ایـن افـراد حمایـت ...
که محور اصلی این مقاله بوده و در مباحث آتی بررسی شـده و تعـارض موجـود در آن بـا .....
محجوران، میبایست بر وظایف سازمانهای مذکور بعد از تعیین آنها به عنوان قیم، نظارت

مشاوره حقوقی شرایط قیومیت در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ - وکیل در تهران

25 جولای 2016 ... پدر در حضانت فرزند خود اولویت دارد و پس از مرگ پدر حق حضانت به مادر داده می شود و
هیچ کس ... وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی
به ... و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به
عمل آورد. ... کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور

ظرفيت حكومت اسلامي و ضرورت ولايت مادر/ ليلاسادات اسدي

حمايت از اطفال در ابعاد مالي و غيرمالي در سه محور ولايت، حضانت و قيمومت، مورد توجه
..... دادگاه در تعيين قيم به صلاحيت و قدرت وليّ در اداره اموال محجور توجه مي‌نمايد، اما .....
براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان؛ و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، ...

چه کسانی می‌توانند قیم بگیرند؟ - قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

4 مه 2016 ... مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود كه این اشخاص ... و دادستان
یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. ... مورد
توجه باشد: ۱- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور. ..... فرم
قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی) · فرم قضایی ...

قیومیت | موسسه حقوقی حامی داد خواه راد

ماده 54ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امورمحجور که راجع به دادگاه ...
ماده 58ـ هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده ‌تحقیق کند و آن شخص ...

پایان نامه بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران | تایم دانلود

ﻗﯿّﻢ. ﻗﯿﻢ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﻮﻣﯿّﺖ دارد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﯿﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻗﯿﻢ ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ دارد؟ ﻗﯿﻢ ﻓﺮد
ﻣﺤﺠﻮر ﭼﻪ ... ﮐﺎرﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺳﻘﻮط ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ. ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و
...

تطبیق قانون كشورها درباره حضانت - آفتاب

13 آگوست 2007 ... تطبیق قانون كشورها درباره حضانت. ... حضانت در قوانین انگلستان این‌گونه تعریف
شده است: حضانت رابطه‌ای است بین یك كودك (كه مولی ... قیم ممكن است به این طرق
تعیین شده باشد: الف) سند مهر و امضا ... دانلود مقاله افزودن به علاقمندیها.

بررسی قوانین مربوط به طلاق در احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ...

23 ژوئن 2012 ... در این تحقیق نخست به موضوع طلاق در دین مسیحیت و تاریخچه تدوین قوانین .... این
که زوجه در طول مدت زناشوئی اشتغال به کار داشته یا خیر و این که زوجین دارای ... واجد
صلاحیت بودن پدر در صورت تائید محکمه روحانی، حق حضانت فرزندان از مادر ... این ماده
در صورت عدم صلاحیت پدر و عدم زنده بودن مادر، در امر تعیین قیم برای ...

حقوق کودک - حضانت، نگهداری و تربیت اطفال

در عرف اجتماعی حضانت به معنای نگهداری و تربیت اطفال است که در قوانین همه
کشورهای جهان هم حق و هم تکلیف والدین است. نگاهداری طفل عبارت عبارت است از به کار
بردن ...

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد - مشاوره حقوقی حضانت فرزند

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد - مشاوره حقوقی حضانت فرزند - مشاوره ... صندوق
تأمین خسارتهای بدنی (4) مقررات کیفری بیمه (1) مباحث متفرقه (4) کار ..... درخواست
تعیین قیم (3) ... با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹
سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می تواند با هر ...

قانون ترتیب تعیین قیم - مجله اینترنتی قانون

13 مه 2016 ... قانون ترتیب تعیین قیم ... ماده ۵۸- هر گاه دادگاه لازم بداند از کسي که محجور معرفي
شده تحقيق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر ...

دانلود مقاله ملاقات طفل و حضانت

31 ا کتبر 2016 ... مقاله ای که پیش روی شماست با عنوان "ملاقات طفل و حضانت" با هدف .... ابوین حاکم
باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از از اقربا و یا به .... چنانچه دادگاه
براي يكي از والدين كه حضانت با او نيست حق ملاقات تعيين نمود و مكان و ...

ﺣﻖ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان

ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﺸﺘﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﻪﺑ. ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳ. ﺆ. ال.
ﻫﺎ. ﻣﯽ ..... ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋ .... ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﭘﺲ از ﻓﻮت واﻟـﺪﯾﻦ.

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد حضانت طفل

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد حضانت طفل موارد زیر در سایت ... از
امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و
امین ... از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که
...

حضانت فرزندان و بررسی ابعاد آن | بزرگترین مرجع حقوق داخلی و بین ...

قانون ایران نیز با اتکا بر فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت ... به
حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است که در این مقاله سعی بر آن
... ۱۱۷۲ قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای
طفل و ... و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً
مصلحت ...

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی نفقه - دانلود رایگان

دانلود کار تحقيقي بررسي حقوقي نفقه ( آماده پرينت با فرمت ورد ) دانلود کار
تحقيقي ... دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه
..... قیمت: 38,000 تومان. ... دانلود کارتحقیقی بررسی و مقایسه حضانت و ولایت -
ایران پروژه.

همه چیز درخصوص حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 91 ...

... مقاله و تحقیق · نمونه سوالات · نرم افزار حقوقی · فایل صوتی و تصویری آموزشی ...
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می ...
قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند .....
تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با ...