دانلود مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات(IT) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات(IT)مقدمه IT براي اداره كردن تبادلات، اطلاعات و دانش مورد نياز براي شروع و ادامه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي لازم و ضروري است. اين فعاليتها تمامي نهادهايي كه بطور يكپارچه با يكديگر فعاليت مي كنند را در بر مي گيرد براي اينكه موفق باشند. در بسياري از سازمانها، IT براي پشتيباني، حفظ و نگهداري و رشد تجارت، اساسي است.
زمانيكه بسياري از سازمانها تشخيص دادند و درك كردند مزاياي بالقوه اي را كه تكنولوژي مي تواند داشته باشد، يكي از سازمانهاي موفق، ريسك هاي موبوط به اجراي تكنولوژي هاي جديد را شناسايي و مديريت كرد. در اين ميان چالشهاي سازمان عبارتند از :
تطابق استراتژي IT با استراتژي تجارت.
تنظيم و ايجاد استراتژي و اهداف در داخل سازمان
ايجاد ساختارهاي سازماني كه اجرا و پياده سازي اهداف و استراتژي را تسهيل مي كند.
تكيه بر يك چارچوب كنترل IT براي ارزيابي عملكرد IT تاييد و بكار برده شود.
وجود معيارهاي اندازه گيري به موقع و موثر نشان مي دهد كه بدليل وجود نگرانيهاي مديريت ارشد، لايه هاي نظارت و مديرت يك سازمان لازم است توسعه داده نشود. بنابراين، هيئت مديره و مديريت اجرايي بايد مديرت را كه قبلا در سراسر سازمان براي IT از طريق يك چارچوب مديريتي موثر IT اجرا نشده، توسعه دهند كه اين چارچوب، تعيين استراتژي سازمان ارزيابي عملكرد، مديريت ريسك، انتقال ارزش
(كسب اعتبار سازمان از طريق اجرا و مديريت IT) و مديريت منابع را در برمي گيرد. مديريت IT و بكارگيري موثر يك چارچوب مديريت IT، مسئوليت هيئت مديره و مديران اجرايي مي باشد. مديريت IT يك پخش جدايي ناپذير مديريت سازمان است و شامل ساختارهاي سازماني و رهبري و فرايندها مي باشد براي اينكه اطمينان حاصل نمايد از اينكه IT سازمان استراتژي هاي و اهداف سازمان را پشتيباني مي كند و توسعه مي دهد. يك چارچوب مديريت IT مثل COBIT مي تواند عنصر مهمي براي اطمينان يافتن از مديريت و كنترل مناسب تمامي اطلاعات و سيستم هايي كه اطلاعات را ايجاد، ذخيره، كنترل و بازيابي مي كند.
اهداف مديريت IT
اهداف كلي فعاليتهاي مديريت IT درك مباحث IT و اهميت استراتژيك IT براي اطمينان يافتن از اينكه سازمان مي تواند عملياتش را حفظ كند و ادامه دهد و مي تواند استراتژي هاي مورد نياز براي توسعه فعاليت هايش درآينده را اجرا نمايد. فعاليتهاي مديريت IT در جهت اطمينان يافتن از اينكه به انتظارات و پيش بيني هاي در نظر گرفته شده براي IT نائل شده است، عملكرد IT ارزيابي شده است، منابع آن مديريت شده است و ريسك هاي آن كاهش يافته است، انجام مي گيرد.
چه كساني در مديريت IT درگير هستند؟
مديريت IT در لايه هاي مختلفي اتفاق مي افتد. سرپرستان تيم گزارشاتي را به مديران مي دهند و دستورالعمل هايي از آنها دريافت مي كنند، مديران گزارشات را به مديران اجرايي مي دهند و مديران اجرايي گزارشات لازمه را به هيئت مديره مي دهند. گزارش دهي شامل توصيف تمام فعاليت هايي است كه علائمي از انحراف از اهداف مشخص شده را نشان مي دهد. هر سطحي، وقتيكه اين انحراف را گزارش مي دهد اين گزارشات مي بايست شامل پيشنهاداتي براي اقدام براي رفع انحرافات نيز باشد.كه مي بايست اين پيشنهادات توسط بالايي مديريتي تاييد گردد. اثر بخشي اين شيوه لايه اي به تنظيم و ايجاد موفق اهداف و استراتژي در سازمان وابسته است.
ذي نفعان، همچنين نقشي را در مديريت IT بازي مي كنند. در قلب مسئوليتهاي مديريت شامل تنظيم استراتژي- اداره كردن ريسك ها، تخصيص منابع، انتقال ارزش و ارزيابي عملكرد، ذي نفعان ارزشمند هستند كه سازمان و استراتژي IT را حركت و انتقال دهند. حفظ تجارت رايج و رشد مدلهاي تجاري جديد از انتظارات ذي نفعان مي باشد كه با مديريت كافي زيرساخت هاي IT سازمان مي توانند بدست آيد.
فرآيند مديريت IT
فرايند مديريت IT با تنظيم اهداف براي IT سازمان و ايجاد مسير اوليه آغاز مي گردد. سپس يك حلقه پيوسته ايجاد شده است. عملكرد ارزيابي نشده و با اهداف مقايسه شده است، در نتيجه تعيين مجدد فعاليتها در جائيكه لازم باشد و تغيير اهداف در جائيكه مناسب باشد، انجام مي گردد. از آنجاييكه تعيين اهداف اصولاً مسئوليت هيئت مديره است و عملكرد توسط مديريت ارزيابي مي گردد، بديهي است كه عملكرد مي بايست هماهنگ با اهدافي كه قابل دستيابي هستند توسعه داده شود و اين عملكرد ارزيابي گردد براي اينكه اهداف را به درستي ارائه نمايد.
برا اساس دستورالعمل دريافت شده، فعاليت IT نياز دارد كه روي تحقق بخشيدن مزايا، با افزايش اتوماسيون و اثر بخش تر شدن سازمان و كاهش هزينه ها و كارامدتر شدن سازمان و كنترل ريسك ها (امنيت، قابليت اطمينان و مطلوبيت)، تمركز كند. چاچوب مديريت IT بصورت زير مي تواند كامل شود.
هدف از ايجاد مديريت IT
هدف از ايجاد مديريت IT هدايت تلاشهاي IT است براي اطمينان يافتن از اينكه عملكرد IT مي تواند به اهداف زير دست يابد:
IT هماهنگ با سازمان باشد و مزاياي وعده داده شده تحقق يابد.
IT سازمان را براي استفاده كردن از فرصت ها و حداكثر نمودن مزايا، توانا سازد.
منابع IT به طور مناسب بكار گرفته شود.
ريسك هاي مرتبط با IT بطور مناسب كنترل شود.
مطالب فوق مروري بر مديريت IT بود كه براي آشنايي خواننده با موضوع طرح شده است. در اين پروژه ابتدا وضعيت سازمانهاي IT را بررسي مي كنيم و سپس بطور عميق تر مفاهيم مديريت IT مطرح شده است. در فصل بعد مطالب مطالعات موردي در اين زمينه براي درك بهتر مطالب ذكر شده و بعد نحوه اجرا و پياده سازي مديريت IT توضيح داده شده است و در آخر هم چگونگي مميزي مديريت IT به تفصيل بيان شده است.
وضعيت سازمان IT در قرن 21
حركت به سمت فرايندگرايي
وقتيكه ما حركت مي كنيم به سمت هزار سال بعد، ديد مديريت شركت روي فرايندها و قابليت هاي اصلي شركت متمركز مي شود. فناوري اطلاعات يك عامل توانايي مهم براي اين ابتكارات مي باشد. براي مثال، محرك رايج اجرا و پياده سازي راه حل هاي ERP معمولاً تمايل به استاندارد كردن و يكپارچه سازي فرايندهاي سازماني مي باشد.
دانش و آموزش سازماني معمولاً در ابتكارات جديد شامل IT جديد در شكل گيري اينترنت، ابزار گروهي، ابزارهاي داده كاوي و سيستم هاي پشتيباني عملكرد، سهيم هستند. و تجارت الكترونيك نمونه اي بر مبناي IT مي باشد كه الگوهاي تجاري جديدي را ايجاد مي كند. [1]
سازمانهايي كه مي كوشند كه تمركز روي مشتري داشته باشند بيشتر فرايندگرا هستند آن ها ممكن است شكل هاي ساختاري مختلف مثل عملياتي، ماتريسي و يكپارچه را در نظر بگيرند و ممكن است كه به مكانيزم هاي مختلف مديريتي براي انجام دادن فعاليت ها به خاطر پاسخگويي سريعتر به خواسته هاي مشتري، تكيه كنند. اطلاعات و فناوري اطلاعات، براي توانمند كردن فرايندهاي بين بخشي، اهميت دارد، اما نقش واحد IT در پشتيباني شركت هاي فرايند گرا واضح نيست. ما مي دانيم كه سازمان هاي IT فعلي شكل هاي مختلف ساختاري شان را شامل متمركز، غير متمركز، فدرال (متحد) و مركب نشان داده اند. ما همچنين مي دانيم مديران IT مكانيزم هايي را براي ايجاد سرمايه هاي و داراش استراتژيك IT و قابليت هاي اصلي IT با ما سهيم شدند در مورد اينكه چطور آنها در حال تغيير و رشد سازمان هايشان هستند به روشهايي كه به آنها اجازه مي دهد ياد بگيرند كه چگونه شركت هاي فرايند گرا را پشتيباني نمايند.
در اين گزارش تحقيقاتي ما يك ديد كلي در مورد اينكه سازمان IT فردا چگونه خواهد بود، را بر اساس چشم انداز و ديدگاه 12 نفر از خبررسانانمان ارائه نموده ايم. ما با شرح تعدادي از انحرافات مهم سازماني شروع كرده ايم و سپس چهار فرايند اصلي IT و شش اصول IT را كه براي نقش جديد IT لازم و ضروري است را نشان داده ايم.
1 1 شركا و روش ها
ما مطالعاتمان را با تهيه ليست كوتاهي از شركت هايي شروع كرديم كه مديران ارشد آنها را مي شناختيم كه در حال تلاش براي توسعه يك سازمان فرايند گراتر بودند. در بين تمامي آن شركت ها فقط يكي از آنها سيستم ERP را اجرا كرده بود و بقيه در جريان فرايند پياده سازي سيستم ERP بودند. تمام 12 شركت دراري سهم يكساني هستند شعبه اصلي شركت هاي توليدي در آمريكا مي باشد. در صنايع زير در حال رقابت هستند:
مصرف كننده و مراتب بهداشتي 4
فرايند شيميايي 4
تكنولوژي 4
ساير موارد 1
9 نفر از خبررسانمان CIO هاي شركت بودند و سه نفر از آنها كساني بودند كه گزارشات CIOهاي شركت مي كردند، دوتا از مصاحبه ها بوسيله دو نفر از بازرسان از طريق سايت انتقال داده شد و ده تاي ديگر از طريق تلفن توسط دو تن از محققين انتقال داده شد. يك صفحه شامل سوالاتي عمومي از علايق هر شريك مبتلا تهيه شده بود. اين برگه الگوي ثابتي از سوالات را براي تمامي شركا ايجاد مي كند. هر مصاحبه تقريباً به مدت يك ساعت طول كشيد.
گزارشات تهيه شده بصورت زير سازماندهي شده اند. اول سه تا از الزامات سازماني براينقش جديد ITدر سازمان هاي فرايندگرا در نمونه مان، بطور خلاصه شرح داده ايم. سپس ما يافته هاي جمع آوري شده براي فرايندهاي اصلي IT و اصول IT را ارائه كرده ايم كه ما فكر مي كنيم تشكيلات و ساختار IT در شركت هاي فرايندگرا مشخص خواهد شد. سپس ما در مورد برخي چالش ها براي تغيير و تكامل در اين نوع جديد سازمان IT همراه با برخي اقدامات براي دست يافتن به آنها، بحث مي كنيم ما برداشت هايمان را به آنچه كه در مورد سازمان IT فردا آموخته ايم نزديك مي كنيم.
2 1 الزامات سازماني براي نقش جديد IT
همانطوركه انتظار مي رفت، 12 شركت فرايند گرا در مطالعاتمان همگي با محيط هاي تجاري رقابتي و ديناميك مواجه شدند، با تعمدات تجاري براي افزايش ميزان پاسخگويي به مشتري همزمان با دستيافتن به وضعيتي كه از نظر هزينه اي كارامدتر باشد. آنچه كه مورد توجه قرار گرفت فشاري بود كه براي ايجاد راه حل هاي بهبود وجود داشت كه محصولاتي از واحدهاي تجاري چندگانه و وجود شكل پايداري براي مشترياآن ها در منجر مي شود. سه تا از الزامات سازماني براي ثبت محرك هاي مهم تر براي نقش جديد IT به شرح زير مي باشد.
I1. افزايش يكپارچگي و استاندارد كردن فرايندها:
يكپارچه سازي موثر فرايند بين بخشي، براي كاهش مدت زمان انجام فرايند و افزايش ميزان پاسخگويي به مشتريان بسيار مورد توجه قرار گرفته است. تمامي شركت ها در نمونه مان روي مجموعه كوچكي از فرايندهاي بين بخشي تمركز داشتند. اگر چه اين فرايندها در بين شركت ها متفاوت بودند، برخي از انواع اين فرايند عبارتند از: (a در دست گرفتن بازار (b خدمت دهي به مشتري (c مديريت مواد اوليه (d توسعه محصول (e تامين تقاضاي مشتري و (f مديريت درآمد. بسياري از شركت ها در نمونه مان اختلافات و تمايزات جغرافيايي و عملياتي را تاييد نكردند كه بخشي از تاريخچه ساختاري شان بودند براي تمركز روي آنچه كه يك شركت ميان كرده فقط يك نفر با مشتري روبرو مي شود و فقط يك نگره به مشتري وجود دارد. انجام سفارش و جستجوي منابع مواد اوليه متداول ترين فرايندهاي بخشي بودند. اهميت استراتژيك اين فرايندها، اهميت IT را به عنوان يك عامل توانمند سار يكپارچه افزايش داده بود. بطور متداول، فرايندهاي استاندارد انتظار مي رفت كه بازسازيهاي سريعتر تجاري را قادر سازد.
I2. افزايش جهاني شدن (عموميت):
اگر چه تمام 12 شركت حضور جهاني در بسياري ارسال ها داشتند، آن ها مي كوشيدند كه در فرايندهايشان جهاني عام تر باشند. آن فرايندهايي كه آن ها مي خواستند انجام دهند تا جهاني عام كنند، تا حدودي مدل فرايند جهاني و عامي بود، كه شركت آن را دنبال مي كرد و تا حدودي هم بهبودهاي منطقه اي بود كه در سراسر نمونه متحمل تغييراتي شد. براي مثال انجام سفارش يك فرايند جهاني و عام در نظر گرفته شد در حاليكه شركت هاي مصرف كننده و برخي ديگر جايگاه محلي خود را براي فعاليت هاي بازاريابي و فروش شان حفظ كردند.
T3. بازسازي و تغييرات كلي تجارت:
بهم پيوستن چند شركت و فراگيري مي تواند تغييرات چشمگيري را به مدل تجاري شركت تحميل كند و حداقل نيمي از نمونه هاي ما اخيرا اين ضربات ناگهاني را تجربه كردند. بسياري از شركت ها اهداف رشد و تكامل داشتند كه تنها با تركيب و فراگيري فعاليت ها مي توانست بدست آيد. در شركت هاي ديگر، تغيير شرايط بازار و فرصت هاي IT جديد منجر هماهنگ سازي مجدد سازماني شده بود. كليه 12 شركت روشهايي را براي سازگاري پيدا كردن سريع با تغييرات تجاري شان جستجو مي كردند.
چندين سال قبل، مديران اجرايي IT روي سه فرايند اصلي IT براي دستيابي به هماهنگي با تجارت تمركز مي كردند شامل: برنامه ريزي، انتقال و عمليات. اين سه الزامات سازماني جديد، تفكر مجدد نقشش IT را در جايي كه پيشتيازان IT نقش فعال تري را در شناسايي فرصت هاي استراتژيك IT در سطح سازماني بازي مي كنند، تسريع مي كند. تمامي CIOها انتظار دارند كه روشهاي شناسايي سريعتر فرصت ها، راه حل هايي براي كارامد بودن هزينه ها، بكارگيري تخصصهاي داخلي و خارجي سازمان IT داخلي را بكار گيرند. بسياري تطابها و سازگاريها از طريق پياده سازيهاي ERP به عنوان عامل مهمي در فرايند گرايي سازمان ديده شد. اگر چه چندين ادعا وجود داشت كه وجود اين موقيت بدون نرم افزار ERP غير ممكن خواهد بود. در بخشهاي زير ما 4 فرايند IT و 6 اصول IT را كه براي پشتيباني سازمان فرايندگرا مهم هستند شرح داده ايم.
3 1 فرايندهاي IT
تحليل و آناليز ما 4 فرايند اصلي براي سازمانهاي IT فردا را مشخص كرده است.
P1: توانايي ايجاد تغييرات سازماني:
قابليت هاي متداول فناوري اطلاعات، بخصوص تكنولوژي هاي وب و بسته هاي نرم افزاري در حال ايجاد چالش هاي رقابتي هستند كه سازمانها مورد آزمايش قرار مي دهد كه كدام يك در توانايي هايشان براي پياده سازي فرايندهاي تجاري IT كند عمل مي كنند. مديران اجرايي اي كه ما با آنها مصاحبه نموديم احساس مي كردند آنچه كه براي واحد IT اهميت دارد فعال بودن در شناسايي اين است كه تكنولوژيهاي خاص چطور مي توانند بطور استراتژيك براي تجارت مهم باشند. برخي از مواردي كه در گذشته مورد توجه قرار گرفته اين است كه سازمانهاي IT مايل بودند كه منتظر بمانند براي امور تجاري چه كاربردهاي IT به عنوان يك عامل ايجاد كننده راه حل در نظر گرفته شده است. همانگونه كه يك CIO شرح داده است: CIO بايد به شركت كمك كند تا تشخيص دهد چه اتفاقي در حال رخ دادن است .
صحبت ديگر سازمان و تشكيلات IT تجارت ما را به سمت جلو هدايت مي كند .
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود استدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات


پایان نامه_ درباره IT


کامپیوتر


اهداف مديريت IT


فرآيند مديريت IT


وضعيت سازمان IT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات ...

-دانلود پایان نامه- درباره it تکنولوژی تبادل اطلاعات. ... متن کامل را می توانید دانلود ...

مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات it - جستجو - وسریا

مقاله تکنولوژی تبادل ... مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات it ... 12/دانلود مقاله تکنولوژی ...

دانلود تحقیق غرفه های نمایشگاهی که به تبادل اطلاعات

دانلود تحقیق غرفه های نمایشگاهی که به تبادل اطلاعات و تکنولوژی می ... دانلود تحقیق ...

دانلود مقاله کاربرد و تأثیر فناوری اطلاعات(IT) در …

دانلود مقاله ... اطلاعات(it) را یک تکنولوژی ... مؤثری در تبادل اطلاعات و ...

دانستنیهای فناوری اطلاعات IT - مقاله تبادل لینک

... نرم افزار و سخت افزار و شبکه و فناوری اطلاعات it ای تی باترفندها و ... مقاله تبادل ...

دانلود مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات(IT) :: hejarpushe

دانلود مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات(it) ... دانلود مقاله تکنولوژی تبادل اطلاعات(it)

تکنولوژی اطلاعات IT - aftabir.com

امروزه تکنولوژی اطلاعات تقریبا ... تقسیم و تبادل اطلاعات. ... چاپ دانلود مقاله ...

دانلود مقاله ترجمه شده تکنولوژی اطلاعات و نقش های …

دانلود مقاله ترجمه شده تکنولوژی اطلاعات و نقش های متغیر آن در رشد اقتصادی و بهره وری ...

مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

... + کیفیت اطلاعات. تبادل ... مدل دلون و مکلین مقایسه سیستمهای اطلاعات. دانلود اصل مقاله ...

مجموعه مقالات فناوری اطلاعات(IT)

دانلود مقاله تکنولوژی btx ... به همه دوستانی که می خوان بدونن که رشته فناوری اطلاعات ...

مقاله فناوری اطلاعات Pdf - depaper.net

... (تکنولوژی اطلاعات) ... اطلاعات دانلود مقاله ... و تبادل سریع اطلاعات ...

مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

... + کیفیت اطلاعات. تبادل ... مدل دلون و مکلین مقایسه سیستمهای اطلاعات. دانلود اصل مقاله ...

تکنولوژی اطلاعات IT - aftabir.com

امروزه تکنولوژی اطلاعات تقریبا ... تقسیم و تبادل اطلاعات. ... چاپ دانلود مقاله ...

دانستنیهای فناوری اطلاعات IT - مقاله تبادل لینک

... نرم افزار و سخت افزار و شبکه و فناوری اطلاعات it ای تی باترفندها و ... مقاله تبادل ...

مقالات ISI مدیریت تکنولوژی : 101 مقاله انگلیسی + …

مدیریت تکنولوژی تخصصی میان ... اطلاعات: ... فایل ترجمه مقاله خود را دانلود ...

مجموعه مقالات فناوری اطلاعات(IT)

دانلود مقاله تکنولوژی btx ... به همه دوستانی که می خوان بدونن که رشته فناوری اطلاعات ...

دانلود مقاله کاربرد و تأثیر فناوری اطلاعات(IT) در …

دانلود انلاین مقاله پس ... اطلاعات(it) را یک تکنولوژی ... در تبادل اطلاعات و ...

نقش تکنولوژی اطلاعات در روابط استراتژیکی خریدار …

... نامه نقش تکنولوژی اطلاعات در ... از تبادل تجاری ... ISI مدیریت ب دانلود مقاله isi ...

رشته کامپیوتر(نرم افزار ، سخت افزار و فناوری اطلاعات ...

... it تکنولوژی تبادل اطلاعات. ... اطلاعاتدانلود ... با موضوع مقاله تکنولوژی گوگل ...

دانلود مقاله فناوری اطلاعات - یارا فایل

دانلود مقاله درباره ... اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله فناوری اطلاعات دانلود با ...

مقاله فناوري اطلاعات در كشاورزي - لینک فایل های …

... .5تعریف تکنولوژی اطلاعات ... تبادل و انتقال اطلاعات را ... مقاله دانلود مقاله ...

مقاله فناوری اطلاعات Pdf - epapers.ir

... (تکنولوژی اطلاعات) ... اطلاعات دانلود مقاله ... و تبادل سریع اطلاعات ...

دانلود مقاله فناوری اطلاعات - یارا فایل

دانلود مقاله درباره ... اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله فناوری اطلاعات دانلود با ...

دانلود مقاله کاربرد و تأثیر فناوری اطلاعات(IT) در …

دانلود انلاین مقاله پس ... اطلاعات(it) را یک تکنولوژی ... در تبادل اطلاعات و ...

دانلود مقاله های رشته فناوری اطلاعات

مقاله ای از رشته فناوری اطلاعات it ... و تبادل نطر ... دانلود مقاله ...

دانلود پاورپوینت جدید و کامل درباره فناوری اطلاعات و ...

... پاورپوینت فناوری اطلاعات و تکنولوژِی آی تی it,دانلود ... دانلود مقاله وتحقیق ،شیر ...

دانلود مقاله : جدا از تکنولوژی: درک عدم …

مقاله isi انگلیسی ... دانلود مقاله isi ... های بزرگ در صنعت تکنولوژی اطلاعات و ...

دانلود مقاله فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟

دانلود مقاله isi رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر فناوری اطلاعات و ... ,دانلود مقاله ...

دنیای فناوری اطلاعات *طاها * - دانلود مقاله کاربرد اثر ...

دنیای فناوری اطلاعات ... کسانی که مایل به تبادل لینک ... دانلود نرم افزار ...

مقالات کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات

بانک جامع مقالات کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات. ... این مقاله تلاش کرده ... دانلود اپلیکیشن ...