بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

دانلود رایگان
بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنتبررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
مقدمه
هر جرمي به تناسب خود داراي مجازاتي است مجازات قتل همواره به عنوان يك عامل تسلي دهنده بازماندگان مقتول مدنظربوده است.
مجازات قتل، قصاص ودرمرحله خفيف تر آن، تبديل قصاص به ديه مي باشد كه اولياءدم اجراي آن را نسبت به قاتل خواستار ميباشند.
در بحت قصاص نفس اولياء دم معمولا نقش تعيين كننده اي در مورد مجازات قاتل دارند وباعفو ولي دم، قاتل زندگي خويش را ادامه داده وباعدم بخشش او زندگيش خاتمه پيدا ميكند.
معمولا علقه و رابطه اي كه ميان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتك حريم جاني فرزندان از جانب والدين ايشان مي شود لكن مواردي است كه به ندرت اتفاق مي افتد كه مرتكب قتل، از اولياءدم (پدرومادر) است، يعني حيات فرزند را كساني از او سلب مي كنند كه خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولي قانوني او محسوب مي شوند بنابراين بر طبق فقه اماميه وفقه عامه ونيز حقوق ايران كه برگرفته از فقه اماميه مي باشد حكم قصاص در مورد ايشان مانند سايرين نبوده ومورد دقت ومداقه است.
قانون مجازات اسلامي در ماده 220 مقرر مي دارد: پدر يا جد پدري كه فرزند خودرا بكشد قصاص
نمي شود وبه پرداخت ديه به ورثه مقتول وتعزير محكوم خواهد شد
طبق اين قانون پدر از حكم قصاص نفص مبرا شده وبه پرداخت ديه وتعزير محكوم مي شود كه مجازات تعزير از 3 تا 10سال حبس مي باشد.
- بيان مساله
با توجه به اینکه جرم فرزند کشی از دیدگاه اسلام به شدت نکوهش شده و خداوند متعال مردم را از کشتن فرزندان خویش منع کرده است حال چه به واسطه فقر وتنگدستی و یا عوامل دیگر ولی این مسئله با توجه به عدم قصاص برای پدر و جد پدری مقتول مغایرت دارد بطوری که گاهی اوقات سرزنش افکار عمومی از عدم مجازات پدر و جد پدری درصورت قتل فرزند خویش باعث می شود انسان به فکر فرو رود که آیا این فرمان عدم مجازات پدر و جد پدری مقتول درقرآن آمده است یا خیر و هم چنین اینکه آیا اهل سنت نیز به این دستور قرآن عمل می کنند یا خیر؟
- اهميت وضرورت انجام تحقيق
اهمیت و ضرورت این مسئله زمانی روشن می شود که درحال حاضر با توجه به فشارهای سازمان های
بین المللی درخصوص دفاع از حقوق بشر وافکار عمومی آیا براستی عدم مجازات یک قاتل به صرف اینکه پدریا جدپدری مقتول است از لحاظ شرعی و عرفی و وجدانی صحیح است و اگر صحیح می باشد چرا مادر طفل در صورت قتل فرزند خویش باید قصاص گردد.
- مرور ادبيات وسوابق تحقيق
درخصوص جرم فرزند کشی درحقوق ایران بطور پراکنده مقاله هائی از طرف بعضی اساتید دانشگاه و وکلای محترم انتشار یافته ولی درخصوص بررسی تطبیق این جرم با توجه به فقه امامیه و اهل سنت هنوز مطلبی که به تفصیل بیان شده باشد پیدا نشده است و تحقیق مفصلی در این مورد انجام نشده است.
- جنبه جديد ونوآوري تحقيق
در فقه امامیه مجازات خاص این جرم بیان شده است ولی این مطالب که آیا این مجازات مورد قبول فقه اهل سنت نیز می باشد یا خیر؟ و نیز اینکه آیا ایشان با توجه به دستور قرآن مبنی برعدم مجازات پدر و جد پدری مقتول وی را از مجازات معاف می کنند یا خیر؟
_ اهداف تحقيق
1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.
2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.
3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت
4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.
- سوالات تحقيق
1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟
2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟
3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟
4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟
- فرضيه هاي تحقيق
1-منظور از والد در فقه امامیه واهل سنت شامل مادر نمي شود.
2- حکم عدم قصاص شامل پدر طبیعی و غیر شرعی هم می شود زیرا این فرزند از پدر غیر شرعی خویش ارث می برد پس پدر ازحق عدم قصاص هم برخوردار است.
3- عدم قصاص ناشی از رابطه ابوت آنها بر فرزندان می باشند.
4- مراجع تقلید نمی توانند اجرای قصاص پدر و جدپدری درخصوص قتل فرزند را منطبق با شرع اعلام کنند.
-روش تحقيق
تجزيه و تحليل مبتني بر روش كتابخانه اي و فيش برداري است.

عنوان .........................................صفحه
چکیده1
مقدمه. 2
- بيان مساله. 2
- اهميت وضرورت انجام تحقيق.. 2
- مرور ادبيات وسوابق تحقيق.. 3
- جنبه جديد ونوآوري تحقيق.. 3
_ اهداف تحقيق.. 3
- سوالات تحقيق.. 3
- فرضيه هاي تحقيق.. 3
-روش تحقيق.. 4
فصل اول - کلیات... 5
1-1- تعريف وا‍ ژه ها5
1-1-1-مجازات... 5
1-1-2-فرزند. 6
1-1-3- قتل.. 6
1-1-4- حقوق ايران. 6
1-1-5- فقه اماميه. 7
1-1-6- فقه عامه. 7
1-2- تاريخچه فرزند كشي ومجازات آن. 7
1-2-1- دوران جاهليت قبل از اسلام. 7
1-2-2- دوران بعد از اسلام. 8
1-2-3- دوران قبل از انقلاب... 9
1-2-4 – دوران بعد از انقلاب... 9
1-3- مباني جرم فرزند كشي.. 9
1-3-1- حرمت خون انسان. 10
1-3-2-کرامت انسان. 14
1-3-3- اعتقادات دینی واسلامی.. 18
فصل دوم – مجازات فرزند کشی در حقوق ایران. 20
2-1- بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران. 20
2-1-1- تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران. 23
2-1-2- اقسام فرزند کشی.. 24
2-1-2-1- فرزند کشی عمدی.. 24
2-1-2-2-فرزند کشی غیر عمدی.. 25
2-1-3-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی.. 25
2-1-4-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی.. 25
2-1-4-1-عنصرقانونی......................................................25
2-1-4-2-عنصرمادی ...............................................26
2-1-4-3-عنصرروانی..................................................26
2-1-5-عنصر مادی جرم فرزند کشی..................................................26
2-1-5-1- وجود فرزند زنده26
2-1-5- 2-فعل پدر. 27
2-1-6-عنصر روانی جرم فرزند کشی.. 29
2-1-6-1-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل )29
2-1-6-2 - قصد فعل.. 33
2-1-6- 3 - قصد شخص معين.. 34
2-1-6-4 - قصد نتيجه. 35
2-1-7- عنصر قانوني جرم فرزند كشي در حقوق ايران. 36
2-2- بررسی مجازات فرزندکشی در حقوق ایران. 37
2-2-1-ديه. 37
2-2-2-تعزير. 38
2-2-3- مستندات قانونگذار در وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی.. 38
فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه. 41
3-1- فقه شافعي.. 41
3-2- فقه حنبلي.. 42
3-3- فقه حنفي.. 43
3-4- فقه مالكي.. 43
3-5- نتيجه گيري در جرم فرزندکشی از منظر فقه عامه. 44
فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه. 46
4-1-روایات... 46
4-1-1- صحیحه حمران. 46
4-1-2- صحیحه حلبی.. 47
4-1-3- صحیحه دوم حلبی.. 47
4-1-4- روایت فضیل بن یسار. 48
4-1-5- روایت علاء بن الفضیل.. 48
4-1-6- روایت ابوبصیر. 49
4-1-7- روایت اسحاق بن عمار. 49
4-1-8- روایت جابر. 49
4-1-9- صحیفه ظریف... 50
4-1-10- روایت أنس بن محمد. 50
4-2- بررسی روایات... 50
4-2-1- دسته بندی روایات... 51
4-2-2-بررسی الفاظ قاعده51
4-2-3- مجازات تعزیر در قتل فرزند. 51
4-2-4- مواردی که والد در صورت قتل فرزندش کشته می شود.51
4-2-4-1-در صورتی که والد، معتاد به قتل فرزندش باشد. 51
4-2-4-2-در صورتی که والد، محارب بوده ودر حین محاربه فرزندش را بکشد. 52
4-2-4-3-در صورتی که والد با فرزندش زنا کند. 52
4-2-4-4-در صورتی که والد فرزند رضاعی خود را به قتل رساند.52
4-2-5- استدلال اماميه برعدم قتل پدر به دليل كشتن فرزند. 53
4-2-5 -1-روايات و نصوص.... 53
4-2- 5-2-اجماع. 53
4-2-5-3- شهرت... 53
فصل پنجم –نقدی بر معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند. 56
5-1-موافقین معافیت پدراز قصاص در قتل فرزند. 56
5-1-1-دیدگاه موافقین شرط ابوت در عدم قصاص پدر. 56
5-1-1-1- المقنع في الفقه. 58
5-1-1-2- المقنعه في الاصول و الفروع. 58
5-1-1-3- الكافي في الفقه. 59
5-1-1-4- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي.. 59
5-1-1-5- فقه القرآن. 59
5-1-1-6- اللمعه الدمشقيه. 59
5-1-1- 7-الخلاف والمبسوط.. 59
5-1-1-8- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. 60
5-1-1- 9-جامع المدارك في شرح المختصر النافع. 60
5-1-1- 10-تحرير الوسيله. 60
5-1-1-11- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی.. 61
5-1-2- توجیه وضع قا نون معا فیت پدراز قصاص.... 62
5-1-3- نقد استدلالات موافقین شرط انتفای ابوت... 63
5-1-4- شروط لازم برای قصاص قاتل.. 64
5-1-4-1- شروط ثبوت قصاص.... 64
5-1-4-2- شروط اجرای قصاص.... 65
5-1-4-3- مفهوم شرط معافیت پدر از قصاص وتاثیر آن درحقوق ایران. 66
5-1-4-4- نظریه ای جدا از روایات ونقدی بر ماده 220 قانون مجازات اسلامی.. 68
5-2- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند. 70
5-2-1- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه )70
5-2-2-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر. 70
5-2-3- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه وکاربرد آن درحقوق ایران 72
5-2- 4-بررسی ارتكاب فرزند كشي با فعل غير مادي در فقه اماميه با فقه عامه. 74
5-2-5- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص باتوجه به قانون انتفاء ابوت... 75
5-2-6-پیشنهاد اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی.. 76
نتیجه گیری.. 78
منابع. 81
چکیده انگلیسی ............................................................82


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی تطبیقی فرزند کشی


فرزند کشی


حقوق ایران


فرزند کشی در حقوق ایران


فقه امامیه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه