بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی-پيمايشي با ت

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و داراییعنوان تحقیق: بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 160
توضیحات
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی-پيمايشي با تاکید برهمبستگی وبراساس هدف ،ازنوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی شهر تهران می باشد ،نمونه ی پژوهش شامل 333 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ظبقه ای انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد(پرسشنامه سرمایه فکری بنتيس و پرسشنامه بهره وری هرسی بلانچارد وگلدسمیت) استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری 878/0 و برای پرسشنامه بهره وری 911/0 می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های سرمایه فکری ( سرمایه انسانی ، ساختاری و مشتری) بهره وری کارکنان از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت ومعناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
1-1- بيان مساله
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3- چهارچوب نظری تحقیق
1-4- مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقيق
1-6- فرضيه ها
1-7- تعریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1- سرمايه فكري
2-1-1- اقتصاد دانشی
جايگاه سرمايه فكري در میان جنبش های مختلف
تعاریف مختلف سرمایه فکری
انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمايه فكري
چرا یک چنين تغییر و گذاری[1]به سمت و به سوی داراییهاي نامشهود وجود دارد؟
منافع و مزایای اندازه گیری سرمايه فكري
دلایل اندازه گیری سرمايه فكري
اندازه گیری سرمايه فكري : مدل ها و روش های آن
حسابداری منابع انسانی
بررسی نقش حسابداری منابع انسانی در اقتصاد دانشی
ارزش افزوده اقتصادی
کارت امتیازی متوازن
سرمايه فكري
مدل تكنولوژي بروكر
مدل مدیریت استراتژیک شایستگی
ناظر داراييهاي نامشهود
گزارش دهي سرمايه فكري
مفروضات زیربنایی مدل گزارش دهی سرمايه فكري
محتوای گزارش دهی سرمايه فكري
مدیریت سرمايه فكري
فرق بین سرمايه فكري با مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها
فرق بین مدیریت نامشهودها و مدیریت دانش
تمایز مدیریت دانش و سرمايه فكري
اثربخشی مدیریت سرمايه فكري
انواع دیدها نسبت به دانش
ارائه مدلي برای مدیریت دارائی ها نامشهودتوسط سانچز[1] و همکارانش(2000)
بهره وری
تعريف و مفهوم بهره وري
روش هاي سنجش بهره وري
روش تابع توليد
روش داده-ستانده
روش شاخص
عوامل مؤثر بر رشد بهره ­وري کل عوامل توليدي
سرمايه انساني
ذخيره دانش
سرمايه اجتماعي
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو مسئله تحقیق
جامعه ی آماری
نمونه آماری
ابزار اندازه گيري تحقیق
اعتباروروایی ابزاراندازه گیری
روش تجزيه و تحليل داده ها
روش ها و آزمون­هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها
شاخص­های آماری توصیف کننده مؤلفه هاي سرمایه فکری
شاخص­های آماری توصیف کننده بهره وری
آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
بررسی فرضیات تحقیق
فصل پنجم
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
مقدمه
5-1- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق
5-1-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق
5-1-2- یافته های مربوط به فرضیه ی فرعی اول تحقیق
5-1-3- یافته های مربوط به فرضیه فرعی دوم تحقیق
5-1-4- یافته­های مربوط به فرضیه فرعی سوم
5-2-مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته
5-3- محدودیت های تحقیق
5-4-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش
منابع
پیوست ها
پرسش نامه بهره وری مدل اچیو
پیوست 2 خروجی نرم افزار


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سرمایه فکری


بهره وری کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در

... سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی دانلود پروپوزال بررسی ...

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری و ...

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری ... اجزای سرمایه های فکری در ...

تحقیق بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در ...

... بین سرمایه فکری و بهره ... فکری و بهره وری کارکنان در ... در مورد بررسی رابطه بین ...

تحقیق بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در ...

محتوای مرتبط: مقاله بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و افزایش عملکرد آن ها در اداره امور ...

بررسی رابطه عدالت سازمانی و سرمایه‌های اجتماعی کارکنان در ...

... بر ارتقای بهرهوری کارکنان ... «بررسی رابطه عدالت و ... سرمایه‌های فکری و ...

رابطه بین سرمایه فکری و بهره‌وریدر شرکت‌های دارویی

... فکری و بهره­وری در شرکت ... بررسی رابطه بین سرمایه فکری ... آلات، کارکنان و انرژی ...

سرمایه فکری در سازمان - aftabir.com

سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری ... سرمایه فکری در تدوین و ... سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه ...

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری ، سودآوری و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ... سرمایه های فکری در ... سرمایه انسانی و بهره وری و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سرمایه ...

بررسی رابطه بین سرمایه ... رابطه بین سرمایه فکری و ... وبا بهره وری کارکنان در ...

پایان نامه بررسی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در

دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و ...

پایان نامه بررسی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در

دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و ...

تبیین رابطۀ بین سرمایۀ فکری و بهرهوری نیروی …

... سرمایة فکری و بهره­وری ... در بررسی تأثیر سرمایة ... در رابطة بین سرمایة فکری ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و

... رابطه بین سرمایه فکری و ... فکری و بهره وری کارکنان در ... بررسی رابطه بین بهره وری ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در ... و سرمایه فکری ... بررسی رابطه بین سرمایه ...

تحقیق بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و ...

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و بهره وری ...

... بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و بهره وری کارکنان ... در این پژوهش رابطه ی بین ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره ...

دانلود پایان نامه هدف بررسی رابطه بین ... در امر بهره وری انسانی و ... سرمایه فکری ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين معنویت در کار با بهره ...

... و بهره وری بیان شد در آینده می­خواهیم به این پرشس جواب دهیم که آیا بین معنویت در کار و بهره ...

دانلود (بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در ...

دانلود (بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی)

بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان

بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ... فکری در ... بررسی خلاقیت و ... بین بهره وری و ...

INF - دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

... بررسی رابطه بین سرمایه ... بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب ... میزان بهره وری در ...

مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در ...

مقاله رشته مدیریت با موضوع رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و ...

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان

... زندگی کاری و بهرهوری کارکنان ... بررسی رابطه بین کیفیت ... در نظریه بهرهوری و کیفیت ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش دسته: روان شناسی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری ومیزان کارایی کارکنان

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت. بررسی رابطه بین سرمایه فکری ومیزان کارایی کارکنان ...

پایان نامه : تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ...

... بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان ... عملکرد و بهره وری ...

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی - …

بررسی رابطه بین ... و میزان بهرهوری آنان در ... صحیح کارکنان و بهره وری ...

مقاله و پایان نامه عوامل موثر در مدیریت سرمایه فکری ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه ... سرمایه فکری و بهره وری ... و بهره وری کارکنان در ...

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی چکیده ...

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و

... بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و عملکرد مالی در ... سرمایه های فکری در ...