بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدید - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدید

دانلود رایگان
بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدیدچکیده:

ضرر از جمله مفاهیمی است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده­اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع البحرین با عبارت نقص در حق آمده است و از نظر حقوقی ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است آنچه که در پایان نامه حاضر بحث شده است، بررسی ماهیت ضرر و بررسی موارد مختلف و تطابق آن با مفهوم ضرر است. لذا خسارات مادی و معنوی به طور کلی بررسی شده است و سپس مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، خسارت مازاد بر دیه، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت

فهرست مطالب عنوان صفحه


مقدمه :1
1- بيان مساله تحقيق:2
2-ضرورت تحقيق:3
3-سوالات تحقيق:3
4-فرضيه هاي تحقيق:4
5-پيشينه تحقيق:4
6- ساختار تحقیق :4
فصل اول6
کلیات6
1. مفهوم و اوصاف ضرر7
1-1. معنای لغوی ضرر:8
1-2. معنای اصطلاحی ضرر:8
1-2-1. تفاوت ضرر و زیان و خسارت:10
1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه11
1-3-1. قطعي بودن11
1-3-2. مستقیم بودن :12
1-3-2-1. تسبیب12
1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب13
1-4. شرایط احراز رابطه سببیت14
2. اقسام ضرر17
2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن:17
2-1-1. ضرر مادی:17
2-1-1-1. ضرر مادی مالی:17
2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال:18
2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق:18
2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال:18
2-1-1-1-4. ضرر در حقوق متعلق به اموال:18
2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی:18
2-1-2. ضرر معنوی19
2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد19
2-1-2-2. لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد19
2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی:19
2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی:19
2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر:20
2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء:20
2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء:20
2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم:20
2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم:20
2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن:20
2-3-1. ضرر حال یا موجود:21
2-3-2. ضرر آینده:21
2-3-2-1. ضرر آینده ی ممکن الوقوع:21
2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع:21
2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع:22
2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع:22
2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده ی ممکن و غیر ممکن:22
3. عناصر ضرر23
3-1. کاهش دارایی:23
3-1-1. مفهوم:23
3-1-2. کیفیت و نوع تلف:24
3-1-2-1. تلف کل:25
2-1-2-2. تلف جزء:25
3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی26
3-2. نامشروع بودن فعل فاعل29
4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه31
4-1. تفویت منفعت31
4-1-1. تفویت چیست؟31
4-1-2. منفعت چیست؟33
4-1-2-1. منفعت در مقابل عین:33
4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول)33
4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا):33
4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی33
فصل دوم36
بررسی مصادیق جديد ضرر36
1. عدم النفع37
1-1. تعریف عدم النفع37
1-2. پیشینه ی قانونگذاری39
1-3. تقسیم "عدم النفع"45
1-3-1. منفعت محقق46
1-3-2. منفعت محتمل46
1-3-3. ماهیت "عدم النفع"47
1-3-3-1. "عدم النفع" از دیدگاه قانون مدون ایران50
1-3-3-2."عدم النفع" از دیدگاه علمای حقوق51
1-3-4. قابلیت مطالبه عدم النفع55
1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم النفع55
1-3-4-2. مطالبه عدم النفع در قوانین موضوعه56
1-4. فرصتهای از دست رفته57
1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی:60
1-4-2.از دست دادن امکان:61
1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین61
1-5."عدم النفع" و تفویت منفعت عین62
1-6. عدم النفع و منافع ممکن الحصول63
2. ضرر در محیط های الکترونیکی67
2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان69
2-1-1. تعریف حق معنوی69
2-1-2. ویژگیهای حق معنوی70
2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن70
2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان72
2-1-3.خسارات معنوی72
2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی73
2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی73
2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی74
2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی75
2-1-4. حق حرمت مؤلف75
2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه)77
2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف78
2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان79
2-1-5-1. انواع تجاوز به حقوق مادی79
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی80
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی81
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی81
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران82
3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی87
3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م.89
3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م93
3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه94
4. خسارت تاخیر تأدیه95
4-1. تبیین حکمی و موضوعی ماده 228ق.م.95
4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م.95
4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م.96
4-2. تبیین حکمی و موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن97
4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه98
4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه99
4-2-3. اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط100
4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م.102
4-2-3-2. تساوی مصادیق102
4-2-3-3. عموم ماده 515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م.103
4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م.105
4-2-3-4-1. تساوی105
4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق107
5. دیه109
5-1. ماهیت حقوقی دیه109
5-1-1. دیه مجازات تلقی می شود.111
5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد111
5-1-3. دیه ماهیت خسارت دارد111
5-2. نقد اصطلاح خسارت مازاد بر دیه 115
5-3. رویه قضایی116
6. جبران خسارت ناشی از دادرسی118
7. خسارت از خسارت119
تحلیل موضوع:120
نتیجه گیری:122
فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات:127

مقدمه : ضرر از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته اند. در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملاً معلوم و مشخص نیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی باشد. از جمله این مسائل حق مولف است که فرد با آفرینش ادبی و کتابت منویات ذهنی و منحصر به فرد خود، حقی نسبت به نقوش و مطالب خاص، پیدا می کند، لذا هرگونه استفاده غیر مجاز از آن مطالب، موجب، ایجاد ضرر معنوی، و ایجاد آلام روحی خواهد بود. به علاوه، در مورد دیه، به لحاظ خاصیت دوگانه و ماهیت ناشناخته آن، مشروعیت مطالبه ضررهای ایجاد شده و وارده به روح و روان افراد باقیمانده معلوم و مشخص نیست لیکن به نظر می رسد که با توجه به ماهیت و اصالت و فلسفه وجودی دیه، که جبران خسارت بدنی مجنی علیه است، بتوان علاوه بر خود مبلغ دیه، میزان معینی را هم به عنوان جبران آلام روحی، مطالبه نمود.
در باب خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، به لحاظ توصیه های اکید دینی، مبنی بر استحباب قرض و پاداش چندین صد برابر آن، مشروعیت مطالبه کاهش ارزش پول و گاهی خسارت تأخیر تأدیه، همیشه مورد سئوال بوده و به علاوه شوق کسب سود معنوی، مردم را به قبول ضرر مادی، ترغیب می نموده است، در حالی که اسلام حرمت مال مسلم همانند حرمت خون او دانسته و تشویق به همگامی و تشریک مساعی در مسائل اجتماعی، هیچگاه به معنای تحمل ضرر نیست.
در این راستا، در پی یافتن پاسخ سؤالاتی هستیم، از جمله:
- ضرر چیست و ماهیت آن چیست؟
- عناصر تشکیل دهنده ضرر کدام است؟
- آیا ماهیت ضرر از دیدگاه فقهی با ماهیت آن از دیدگاه حقوق متفاوت است؟
- محدوده تعریف ضرر کدام است و چه مواردی را می توان در آن حیطه قرار داد؟
- مصادیق ضرر کدامند؟
ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مسئولیت مدنی است، اختلافات زیادی بین علماء و دانشمندان حقوق در رابطه با ضرر وجود دارد، در این پایان نامه، هدف اصلی، پرداختن به ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید است. لذا چندین فرضیه در شکل گیری پایان نامه حاضر نقش داشته است. از جمله انواع مختلف نوآوری در رشته های گوناگون، حتی در حوزه ادبیات، ترجمه و...، حقی برای آفریننده آن ایجاد می کند، که تعرض به آن و ایجاد هر گونه نقص معنوی یا مادی، موجب ضرر است و باید جبران شود.
امتیازات معنوی حق بوده و هرگونه نقص در آن ضرر محسوب می شود. با یک بررسی اجمالی می توان به این نتیجه رسید که امکان جبران ضرر معنوی در حقوق اسلام وجود دارد. کاهش و افزایش ارزش پول در کشور (تورم) ضرر محسوب می شود.
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و ارتباط گسترده افراد بعضی از صاحب نظران معتقدند که سود یک فرد مستوجب تضرر دیگری است، لذا همین فرضیه اصلی ترین دلیل و گردآوری پایان نامه حاضر است. بعلاوه علی رغم اهمیت فوق الذکر با تحقیق جامع و مانعی در این زمینه مواجه نشدیم، غیر از چندین پایان نامه در حد کارشناسی ارشد که پایان نامه آقای بهروز علیزاده با موضوع عدم النفع و مطالعه تطبیقی آن با ضرر، را می توان مثال زد.
پایان نامه حاضر در دو فصل کلی بررسی شده است: فصل اول به بررسی کلیات و تعاریف مختلف ارائه شده از ضرر پرداخته است فصل دوم بررسی مصادیق جدید ضرر، در مورد ماهیت ضرر مقایسه موارد مشابه با مفهوم ضرر و مفاهیم خاص دیگر مثل دیه پرداخته است.

1- بيان مساله تحقيق: ضرر يكي از مباحث حوزه حقوق مدني است كه قدمت آن به اندازه شكل گيري فقه اسلامي مي باشد، ليكن اغلب فقها به ذكر يك تعريف ساده از ضرر بسنده نموده اند و به دليل عدم گستردگي مفهوم ضرر و عدم آشنايي عامه مردم با اموال معنوي، حقوق ناظر بر تاليف، اختراع و علايم تجاري، تا آنجا كه بررسي كرديم، هيچ صاحب نظري وارد قلمرو ضرر در اين مقوله نشده است.
لذا يكي از خلاء هاي حقوق كنوني، پرداختن به اين موضوع و تطابق مفاهيم جديد با تعاريف قديم بوده است، به بيان ديگر، هدف اصلي، بررسي ماهيت ضرر با رويكرد مسائل جديد بوده است. اينكه نوآوريهاي افراد در جنبه هاي مختلف چه امتيازي يا حقي را براي آنان ايجاد مي كند كه ورود به حريم يا هتك مرزهاي آن، براي صاحب آن نوآوري، حق مطالبه يا اعتراض ايجاد كند به علاوه شخصيت و تماميت روحي افراد تا چه حد در حقوق ما اهميت دارد، كه اگر فردي با هتك حرمت يا ناسزاگويي توهين، نشر اكاذيب يا هر عمل ديگري باعث انكسار اين حرمت گردد، بايد جبران ضرر نمايد.
قانون موضوعه ايران در ماده يك قانون مسئوليت مدني، به صراحت ورود هر نوع ضرري را قابل جبرن مي داند و بين ضرر مادي يا معنوي و يا هر ضرر ديگري، نه تفاوتي قايل است و نه شدت و ضعفي، ليكن هدف اصلي پايان نامه حاضر اين است كه با تكيه بر مجوز قاطع ماده يك قانون مسئوليت مدني و اصل لاضرر و قاعده اتلاف، انواع مختلف ضرر را بشناسد و صدد جبران آن، طرق مختلف و محتمل آن را معرفي نمايد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر


ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

فرهنگ کار با تأکید بر فرهنگ کار سازمانی - ديگران

فرهنگ کار با تأکید بر فرهنگ کار سازمانی. چکیده: فرهنگ در میان صاحب‌نظران همواره به عنوان ...

بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر فرهنگ وارشاد …

بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ومعاونین

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش می ...

زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)

زن‌ و مرد در انجام‌ کارهای‌ نیک، آزاد و از پاداش‌ کار خویش، به‌ یکسان، بهره‌ می‌جویند ...

آرائ وحدت رویه کیفری - darolvokala.ir

ارای کیفری رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از جمله ...

شبهه ای در بحث نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد | …

> شبهه ای در بحث نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد | بنای دخالت در انتخابات را ندارم

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - همه …

مبحث دوم: مراجع صالح جهت رسيدگي بر خلاف ترتيب مقرر در قانون مصوب 65 كه رسيدگي به تمام پرونده ...

آیا در زمان حكومت اسلامی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)، …

با عرض سلام و تشکر از توجه شما استناد به مساله امر به معروف و نهی از منکر یک امر حدسی نیست ...

آیا در زمان حكومت اسلامی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)، …

با عرض سلام و تشکر از توجه شما استناد به مساله امر به معروف و نهی از منکر یک امر حدسی نیست ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

راهنمای حقوقی حقوق بیمه نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱ . تعریف عقد بیمه:

آذر 1389 - راه زندگی

تعریف اخلاق وضرورت آن درزندگی انسان · تعریف اخلاق اخلاق بر وزن افعال كلمه ...

در راه مدرس - afrough.mihanblog.com

آی سینما: در جشنواره فیلم فجر امسال، مضمون مرگ در تعداد قابل توجهی از فیلم ها دیده می‌شد ...

زبان شناسی | پژوهشهای ایرانی

زبان هندو ایرانی. نویسنده : نیکولاس وید، روزنامه : ایندین اکسپرس، تاریخ: 17 اسفند1393

بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | …

مصوب جلسه مورخ 27/6/75 شورای کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد " اهداف و ظایف شورای ...

دلیل زشت شمردن صیغه چیست؟ | شهر سوال

با عرض سلام اولا تردیدی نیست که ازدواج دائم نسبت به ازدواج موقت اولویت و مزیت هایی دارد.

ره ولاء - rahevela.blogfa.com

عبدالهادی الخواجه؛ نماد مبارزه در بحرین “عبدالهادی الخواجه” را اکنون با اعتصاب غذایش در ...

جستار - اقتصاد مقاومتی - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی مقاومت اقتصادی /تحریم اقتصادی

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

فرهنگ کار با تأکید بر فرهنگ کار سازمانی - ديگران

فرهنگ کار با تأکید بر فرهنگ کار سازمانی. چکیده: فرهنگ در میان صاحب‌نظران همواره به عنوان ...

بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر فرهنگ وارشاد …

بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ومعاونین

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش می ...

زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)

زن‌ و مرد در انجام‌ کارهای‌ نیک، آزاد و از پاداش‌ کار خویش، به‌ یکسان، بهره‌ می‌جویند ...

آرائ وحدت رویه کیفری - darolvokala.ir

ارای کیفری رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از جمله ...

شبهه ای در بحث نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد | …

> شبهه ای در بحث نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد | بنای دخالت در انتخابات را ندارم

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - همه …

مبحث دوم: مراجع صالح جهت رسيدگي بر خلاف ترتيب مقرر در قانون مصوب 65 كه رسيدگي به تمام پرونده ...

آیا در زمان حكومت اسلامی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)، …

با عرض سلام و تشکر از توجه شما استناد به مساله امر به معروف و نهی از منکر یک امر حدسی نیست ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf