بررسی تاثیر باکتریهاي سودوموناسفلورسنت محرك رشد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی تاثیر باکتریهاي سودوموناسفلورسنت محرك رشد گیاه بر عملکرد و صفات زراعی پنبه در دشت مغانبه منظور بررسی تأثیر باکتريهاي سودوموناس فلورسنت بر عملکرد وخصوصیات زراعی پنبه، این آزمایش در قالب
P. ،P. putida strain4،P. putida strain3 ،P. putida strain طرح بلوكهاي کامل تصادفی با 10 تیمار شامل باکتريهاي 2
مایه تلقیح ) P. putida strain9 ،P. putida strain8 ،P. fluorescens strain7 ،P. putida strain6 ،fluorescens strain5
و همچنین شاهد بدون تلقیح در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج P. ptutida strain تجاري شرکت فنآوري زیستی طبیعتگرا)، 10
تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که عملکرد محصول در چین اول و در صد زود رسی محصول بین تیمارها در سطح 1% معنی دار
3 کیلوگرم در کرت / 5 کیلو گرم در کرت و کمترین عملکرد مربوط به شاهد 7 / وبرابر 4 T بود. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 9
68 % دیر رس ترین تیمار بود. / 88 % زود رس ترین و شاهد با در صد زود رسی 6 / با در صد زود رسی 38 T بود. تیمار 4


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
باکتریهاي محركرشد


حاصلخیزي بیولوژیکی


زود رسی


سودوموناسفلورسنت


مایه تلقیح.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه