دانلود تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود رایگان تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

دانلود رایگان
دانلود تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عربنقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب شرح فایل چكيده
در دوره معاصر جهان عرب بويژه مقطع زماني سالهاي 1800 تا 1950 ميلادي يكي از واقعيتهاي غير قابل انكار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسيحي عرب در توليد، توزيع مفاهيم ومضامين و رواج برخي مكاتب ادبي و نيز انتقال فرهنگ غربي از اين راهها به جهان عرب است. كاوش در سه سطح عرصه ها و زمينه هاي فرهنگي از جمله نهادهاي فرهنگي، مجامع ادبي و نيز شناخت قالب ها و ساختارهاي ادبي نشان مي دهد: پديده سلطه گرايي غرب نسبت به شرق و بويژه كشورهاي عربي كه اولين حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعيتي انكار ناپذير است چنانچه از چالشهاي عميقي بويژه در جريان جنگهاي صليبي ميان كشورهاي اروپايي و مسلمانان حوزه مديترانه جريان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتي اين رويارويي به جاي آنكه شكل ديني و ايدئولوژيك داشته باشد حيثيتي توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوري عثماني به عنوان بهترين ساختار سياسي اجتماعي در ميان جوامع اسلامي- عربي كه در اثر دو عامل ضعف و سستي دروني ساختار اين امپراتوري و اقتدار اروپاييان حاصل آمد، ما حصل سالهاي طولاني مبارزه فرهنگي، نظامي و سياسي دول استعمارگر بوده است كه در حوزه فرهنگي، شناخت قالبهاي ادبي همچون شعر، نثر، داستان، نمايشنامه، موسيقي و سرانجام پي جويي مضامين و مقاصد نهفته در اين قالب ها بر پايه درك مكاتب و اسلوب ها و سبكهاي تبليغ شده از سوي غربيان يا حاميان داخلي آنها در كشورهاي عربي در دو قرن پاياني هزاره دوم ميلادي مي تواند در شناخت حوزه وسيع، عمق تاثير و نقش بسيار موثر عوامل واسط در انتقال، ترويج و يا اشاعه آموزه ها و ارزشهاي غربي در مجامع عربي سودمند باشد. در اين ميان هرچند در تاريخ معاصر عرب كم نيستند ادبا و نويسندگان مسيحي مسلك كه در رويارويي با فرهنگ غربي بر هويت عربي خود تاكيد كرده و به گونه اي وانمود كرده اند كه عرب مسيحي هستند و نه مسيحي عرب اما حتي در ميان اين عده نيز به هر حال مسيحيت بعد اساسي هويت آنان بوده است و بي تفاوتي و بي توجهي آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزشهاي اسلامي كه عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربي مي باشد، موجب شده است كه حتي اگر فرض كنيم رويكرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامي خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه گري بي تاثير نبوده اند. با اين همه اين سخن بدين معنا نيست كه در ميان ادباي مسيحي عرب افرادي كه با تلاش و كوشش خود به رشد و غناي فرهنگ جوامع عربي كمك كرده اند نادرند و باز اين سخن بدين معنا نيست كه ادباي مسلمان در انتقال فرهنگ غربي يا ترويج مكاتب، اسلوبها مضامين قالبها و ارزشهاي غربي در آثار ادبي خود هيچگونه نقشي نداشته اند و باز اين سخن منكر جنبه هاي مثبت و ارزشهاي تمدني و پيشرفتها و نوآوريها و دستاوردهاي ارزشمند فرهنگ غربي نيست. در هر حال ادباي مسيحي عرب با بهره گيري از موسسات فرهنگي آموزشي و رسانه اي در دوره معاصر كه عوامل نهضت ادبي قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربي از طريق اشاعه ادبيات عربي موثر بوده اند.
توزيع و گستره مكاتب و نحله هاي ادبي غربي در جوامع عربي از جمله عوامل موثر در ايجاد گفتمان هاي ادبي و فضا سازي براي توليد آثار ادبي در چارچوبه وارد شده از دنياي غرب بوده است. در اين پژوهش نشان داده شده است كه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب قابل توجه و بسيار گسترده بوده و اگرچه در موارد بسياري به عنوان تقويت كننده و ترويج دهنده و تسريع كننده انتقال فرهنگ غرب به دنياي عرب بوده اند اما از آن رو كه اولاً همه جنبه هاي فرهنگ غرب منفي نيست و ثانياً برخي از آنها بر هويت عربي خود تاكيد داشته اند نقش مثبت و منفي مسيحيان عرب را در ادبيات معاصر عربي در پي داشته است به علاوه مسيحيان عرب از آن رو كه شعر و داستان رواج و نفوذ فراواني در ميان خوانندگان و علاقه مندان جوامع عربي داشته است به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه توجهي ويژه به اين دو قالب داشته و مطالعه اثر مسيحيان عرب در بهره گيري از اين دو قالب ادبي نشان دهنده تاثير بارزتر و با حوزه و گستره وسيع تر شعر و داستان در چارچوب مورد پژوهش از سوي ادباي مسيحي عرب مي باشد.

فهرست عناوین:
طرح تحقيق 1
مقدمه 7
بخش اول : ريشه ها و زمينه هاي تاريخي نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربي 10
پيشگفتار 11
فصل اول : عوامل نهضت ادبي 15
پيشگامي مصر 16
وضع شام 18
 1. مدارس 24
  1. لبنان 24
  2. مصر 25
  3. ساير بلاد عربي 25
   2-روزنامه و مجلات 25
   2-1-مصر 25
   2-2- لبنان 26
   3-چاپ و چاپخانه 26
   4- كتابخانه 27
   5- انجمن هاي علمي و ادبي 27
   6- ارتباط و تماس مستقيم با غرب 27
   7- ترجمه داستان هاي غربي 32
   7-1- سير تحول داستان نويسي در مصر تا جنگ جهاني دوم 39
   7-2- نقد و بررسي سير تاريخي داستان نويسي در ادبيات نوين 53
   8- نمايشنامه 59
   9- سينما 60
   فصل دوم : شرق شناسي 61
 1. مفهوم شرق شناسي 62
  1. معناي لغوي استشراق 62
  2. معناي اصلاحي استشراق63
 1. پديده مشرق شناسي 64
 2. شرق شناسي 66
 3. شرق به عنوان غير 67
 4. نمونه هاي بارز صورت نمايشي شرق 69
 5. سياست و شرق شناسي 70
 6. يونان گرايي و مسيحيت به عنوان اجزاي بنيادين ميراث شرقي ها 70
 7. شرق شناسي وارونه 71
 8. بومي گرايي 72
  نقد و نظر73
  بخش دوم : مكاتب ادبي معاصر 77
  فصل اول : مكاتب ادبي غرب 78
 1. سير تحول تاريخي مكاتب ادبي غرب 79
 2. مكاتب ادبي مغرب زمين 83
  2-1- كلاسيك 85
  2-2- كلاسيك جديد 88
  2-3- رومانتيسم 91
  2-4- پارناسيسم 96
  2-5- رئاليسم 100
  2-6- رئاليسم سوسياليستي 102
  2-7- سوررئاليسم 102
  2-8- سمبوليسم 103
  2-9- اگزيستانسياليسم 106
  2-10- دادائيسم 110
  فصل دوم شعرعربي و مكاتب ادبي غرب 112
 1. شعر عربي قديم 113
  1. مكتب عمود الشعر 114
  2. مكتب نوپردازان 115
  3. مكاتب عربي قديم 116
   1-3-1 مكتب صنعت 116
   1-3-2- مكتب تصنيع 117
   1-3-3- مكتب تصنع 117
 1. شعر عربي معاصر118
  1. كلاسيك نوين در شعر عربي معاصر 119
  2. رومانتيسم در شعر عربي معاصر121
  3. رئاليسم در شعر عربي معاصر125
  4. سوررئاليسم در شعر عربي معاصر126
  5. سمبوليسم در شعر عربي معاصر127
  6. اگزيستانسياليسم در شعر عربي معاصر132
  7. پارناسيسم در شعر عربي معاصر134
  8. دادائيسم در شعر عربي معاصر135
   فصل سوم : گرايش به تامل در ادبيات عرب 136
 1. ريشه هاي گرايش به تامل در دوره معاصر 137
  1. احساس حقارت 137
  2. بحران ها 139
  3. تهاجم فرهنگي 141
  4. حس نوگرايي 142
   1-4-1- نزاع قديم و جديد 142
   نقد و نظر 144
   1-5- مهاجرتها144
 1. شعر تاملي و مكاتب ادبي غرب 147
  نقد و نظر 149
  1. آيا تامل به معني قطع رابطه با مسايل بيروني است ؟150
   بخش سوم : گرايش هاي نوين ادبيات عربي 152
   فصل اول : گرايش هاي نوين شعر عربي معاصر 153
 1. گرايش هاي نوين موضوعي 155
  1. حماسه 156
  2. نمايشنامه منظوم 158
  3. قصه 162
  4. اسطوره 163
 1. تحولات موسيقي و ساختار شعر عربي 167
  1. شعر منثور 168
  2. شعر آزاد169
  3. شعر مدور170
  4. قصيده كلي 172
  5. شعر درامي (نمايشي)173
   فصل دوم : گرايش هاي نوين نثر عربي معاصر174
 1. قصه در ادب عربي معاصر 178
 2. سيره نويسي 180
 3. نمايشنامه نويسي 181
  بخش چهارم : سيري در انديشه مسيحي عرب 183
  فصل اول: انديشه ادباي مسيحي عرب 184
 1. ادباي مهجر185
  1. جبران خليل جبران 185
   1. اسلوب ادبي جبران 185
   2. شرق و غرب از نظر جبران 191
   3. واقع گرايي جبران 195
  1. ميخائيل و نعيمه 196
   1. اسلوب ادبي نعيمه 196
   2. عوامل موثر بر افكار نعيمه 198
   3. شرق و غرب از نظر نعيمه 201
  2. ايليا ابوماضي 204
   1. شرق و غرب از نظر ابوماضي 204
  3. ديانت و رجال مذهبي در ادب مهجر205
  4. مقايسه باورهاي ديني مهجر 207
  5. زن در ادب مهجر 208
  6. عرف و سنت تحميلي ، ازدواج اجباري 208
   2-ساير ادبا 211
   2-1- نجيب عازوري 211
   2-2- شبلي شميل 213
   2-2-1- شعر شميل در ستايش حضرت محمد (ص) و قرآن215
   2-2-2-سخن شبلي شميل درباره امام علي بن ابي طالب (ع)216
   2-3-نسيب عريضه و سبك شعري تازه 216
   فصل دوم : تاثير ادباي مسيحي عرب بر جهان عرب 217
انديشه ها و جنبش هاي نوين سياسي اجتماعي 218
  1. راههاي نفوذ فلسفه روشنگري فرانسه و انديشه هاي انقلاب فرانسه
   در خاور عربي 222
  2. كوشش عملي ادبا 232
  3. كشورهاي عربي 235
  4. انجمن هاي روشنگري فرهنگي در سوريه 237
 1. داستان 242
  1. انگيزش منفي به دين وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش هاي ضد ديني 245
   2-1-1- خودكشي 250
   2-1-2- اعتراف 254
  2. اهتمام به غريزه ممنوعه جنسي و توصيف صحنه هاي تحريك آميز255
  3. استعمال گويش محلي و تضعيف زبان فصيح عربي 266
  4. واقع گرايي در داستان 268
 2. تاريخ 280
  نقدو نظر 280
 3. زبان شناسي 283
  فصل سوم : انديشه اديب مسلمان 286
طه حسين 288
آثار ادبي طه حسين 288
  1. نقد و نظر 299
   چكيده 301
   خلاصه البحث 303
   منابع 305
محتوای فایل دانلودی:
فایل دانلودی
تعداد صفحات: 305 صفحه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق


دانلود پروژه علوم اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله کامل درباره نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...

... نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب لینک پرداخت و دانلود ... دانلود ...

دانلود مقاله کامل درباره نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...

... نقش مسيحيان عرب در گسترش ... عرب در گسترش نفوذ ... کامل ,دانلود مقاله ; در ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب ...

... نقش مسيحيان عرب در گسترش ... دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ...

نفوذ فرهنگی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق

دانلود رایگان تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب -خرید ...

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

... عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب,دانلود پایان نامه نقش ... تحقیق از ...

تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي …

تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب 249 ص- ورد

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ... در قسمت دانلود ... نقش مسيحيان عرب در گسترش ...

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

... ,دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ... بررسي نقش مسيحيان در ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ... نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ... دانلود در قسمت دانلود ...

دانلود پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ

دانلود پروژه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب. Download project the role of Arab ...

نفوذ فرهنگی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق

دانلود رایگان تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب -خرید ...

دانلود پروژه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

... ,دانلود پروژه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ... این تحقیق و نیز بررسی نقش ...

تحقیق - نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

... نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي ... تحقیق. نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي ...

دانلود مقاله کامل درباره نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...

... عرب در گسترش نفوذ ... کامل ,دانلود مقاله ; در ... نقش مسيحيان عرب در گسترش ...

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ... دانلود پایان نامه نقش ...

دانلود مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

دانلود مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای ... راهنمای جستجوی تحقیق;

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

مقدمه این تحقیق ... در بخش اول زمینه…,دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ...

پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب,پایان نامه ...

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

... ,دانلود پایان نامه نقش ... ,دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ...

آموزش روابط جنسی - دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در ...

دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ ... دانلود پایان نامه نقش ... تحقیق ۱ ...

پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ

دانلود پایان نامه نقش مسيحيان عرب در گسترش ... عرب در گسترش نفوذ ... تحقیق از ...

دانلود پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ

قیمت: 8,000 تومان دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت ...

خرید ودانلود فایل تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...

دانلود رایگان تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب -خرید ...

نقش مسيحيان در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

نقش مسیحیان در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب. فهرست مطالب. طرح تحقیق. مقدمه. بخش ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ... نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ... دانلود پروژه و ...

دانلود مقاله کامل درباره گسترش اسلام در غرب

دانلود مقاله کامل درباره گسترش اسلام در ... ,دانلود مقاله کامل درباره گسترش اسلام در ...

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

Home فایل نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي ... نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...

تحقیق نحوه نفوذ و گسترش اسلام در اروپا » دانلود تحقیق ...

... مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق تحقیق ... نقش آن در ... دانلود نحوه نفوذ و گسترش ...

موانع ِ نوگرايي در شعر ِ عرب: سخنراني ي ِ ادونيس …

... دانلود تحقیق ... در شعر ِ عرب: ... نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...

HO328- نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

صفحه اصلی پروژه و تحقیق حقوق ، فقه ، علوم سیاسی ho328- نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ ...