دانلود پایان نامه بررسی هویّت دینی دانشجویان و - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود ایگان پایان نامه بررسی هویّت دینی دانشجویان و رابطه ی آن با برخی عوامل اجتماعی

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه بررسی هویّت دینی دانشجویان و رابطه ی آن با برخی عوامل اجتماعیدانلود پایان نامه بررسی هویّت دینی دانشجویان و رابطه ی آن با برخی عوامل اجتماعی شرح فایل چکیده:
مسئله¬ی هویّت جوانان، با توجّه به این¬که درصد بالایی از جمعیّت را تشکیل می¬دهند؛ و هم¬چنین، این نکته که سرنوشت آینده¬ی کشور را همین جوانان رقم خواهند زد، اهمیّت بالایی دارد. هویّت دینی نیز به عنوان یکی از لایه¬های مهمّ هویّت، همواره راهنمای مسیر زندگی افراد دین¬دار بوده است. این نوع هویّت، از دیرباز نقشی پر رنگ در زندگی افراد داشته و به نظر می¬رسد با عوامل اجتماعی زیادی مرتبط باشد. این پژوهش در پی آن بود تا به بررسی رابطه¬ی هویّت دینی دانشجویان دانشگاه یاسوج با برخی عوامل اجتماعی از جمله شبکه¬های اجتماعی اینترنتی، سرمایه¬ی اجتماعی و هویّت ملّی بپردازد. روش تحقیق، پیمایش، و حجم نمونه¬ بر اساس فرمول لین (1976)، 400 نفر محاسبه، که با روش نمونه¬گیری تصادفی از نوع طبقه¬ای¬ چند¬مرحله¬ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسش¬نامه¬ای 93 سؤالی، ترکیبی محقّق¬ساخته و دیگران-ساخته بوده که پس از تأیید اعتبار آن با استفاده از اعتبار سازه و هم¬چنین اعتبار صوری، با استفاده از ارزیابی صاحب¬نظران؛ پایایی پرسشنامه¬ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (هویّت ملّی=888/0، سرمایه¬ی اجتماعی=953/0، و هویّت دینی=939/0)، محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد رابطه¬ی معناداری بین هویّت دینی دانشجویان دانشگاه یاسوج و هویّت ملّی و هم¬چنین سرمایه¬ی اجتماعی آن¬ها وجود داشته، ولی هیچ رابطه¬ی معناداری بین هویّت دینی دانشجویان دانشگاه یاسوج و میزان استفاده¬ی آن¬ها از شبکه¬های اجتماعی اینترنتی، و هم¬چنین، پایگاه اجتماعی-اقتصادی آن¬ها وجود نداشته است. هم¬چنین، نتایج نشان داد تفاوتی معنادار در هویّت دینی دانشجویان دانشگاه یاسوج، با توجّه به وضعیّت عضویّت آن¬ها در شبکه¬های اجتماعی اینترنتی، نوع استفاده¬ی آن¬ها از شبکه¬های اجتماعی اینترنتی، جنسیّت، و گروه تحصیلی آن¬ها وجود داشته؛ ولی هیچ تفاوت معناداری در هویّت دینی دانشجویان دانشگاه یاسوج با توجّه به قومیّت، مقطع تحصیلی، و محلّ سکونت آن¬ها وجود نداشته است. در نهایت، مجموع متغیرهای پژوهش توانستند 36 درصد از درصد از عوامل تأثیرگذار بر هویّت دینی دانشجویان دانشگاه¬ یاسوج را تبیین کنند. محتوای فایل دانلودی فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1:مقدمه.....................................................................................................................................................................................................1
1-2: بیان مسئله...........................................................................................................................................................................................3
1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................................................................5
1-4: اهداف پژوهش.....................................................................................................................................................................................8
1-4-1: هدف کلی........................................................................................................................................................................................8
1-4-2: اهداف جزئی...................................................................................................................................................................................8
1-5: کاربرد نتایج.........................................................................................................................................................................................9
فصل دوم
2-1: پیشینه¬ی تحقیق.............................................................................................................................................................................10
2-1-1-:مقدمه...........................................................................................................................................................................................10
2-1-2: پژوهش¬های داخلی....................................................................................................................................................................10
2-1-3: پژوهش¬های خارجی...................................................................................................................................................................13
2-1-4: جمع¬بندی پیشینه......................................................................................................................................................................16
2-2: مبانی نظری پژوهش.......................................................................................................................................................................17
2-2-1: مقدمه:...........................................................................................................................................................................................17
2-2-2: هویّت.............................................................................................................................................................................................17
2-2-1: نگاه تاریخی به هویّت................................................................................................................................................................20
2-2-2-2: انواع هویّت..............................................................................................................................................................................21
2-2-2-3: هویّت دینی و ابعاد آن.........................................................................................................................................................22
2-2-2-4: هویّت ملّی و ابعاد آن............................................................................................................................................................24
2-2-2-5: نظریه¬پردازان هویّت..............................................................................................................................................................26
2-2-2-5-1: امیل دورکیم.....................................................................................................................................................................26
2-2-2-5-2: جرج هربرت مید..............................................................................................................................................................26
2-2-2-5-3: چارلز هورتن کولی...........................................................................................................................................................27
2-2-2-5-4: پیتر بورک..........................................................................................................................................................................28
2-2-2-5-5: آنتونی گیدنز......................................................................................................................................................................29
2-2-2-5-6: پیر بوردیو...........................................................................................................................................................................30
2-2-2-5-7: تاجفل و ترنر.....................................................................................................................................................................31
2-2-2-5-8: ریچارد جنکینز.................................................................................................................................................................33
2-2-2-5-9: کاستلز................................................................................................................................................................................34
2-2-2-5-10: رابرتسون.........................................................................................................................................................................35
2-2-6: جمع¬بندی نظریه¬های هویّت.....................................................................................................................................................35
2-3: سرمایه¬ی اجتماعی..........................................................................................................................................................................38
2-3-1: نظریه¬های سرمایه¬ی اجتماعی.................................................................................................................................................38
2-3-4-1: سرمایه¬ی اجتماعی در دیدگاه بوردیو................................................................................................................................38
2-3-4-2: سرمایه¬ی اجتماعی در دیدگاه کلمن.................................................................................................................................39
2-3-4-3: سرمایه¬ی اجتماعی در دیدگاه پاتنام.................................................................................................................................41
2-3-4-4: سرمایه¬ی اجتماعی در دیدگاه فوکویاما............................................................................................................................43
2-3-4-5: سرمایه¬ی اجتماعی در دیدگاه لین....................................................................................................................................45
2-3-5: جمع¬بندی نظریه¬های سرمایه¬ی اجتماعی.............................................................................................................................46
2-4: نظریه¬های ارتباطات.........................................................................................................................................48
2-4-1: نظریه¬ی گلوله¬ای یا سوزن تزریقی..........................................................................................................................................49
2-4-2: نظریه¬ی استفاده و خشنودی .......................................................................................................................49
2-4-3: نظریه¬ی برجسته-سازی...................................................................................................................................51
2-4-4: نظریه¬ی مارپیچ سکوت....................................................................................................................................52
2-4-5: نظریه¬ی کاشت............................................................................................................................................52
2-4-6: رویکرد گزینش¬گری ...................................................................................................................................54
2-4-7: نظریه¬ی وابستگی........................................................................................................................................55
2-4-8: نظریه¬ی سیستم...........................................................................................................................................................................56
2-5: جمع¬بندی نظریه¬های ارتباطی......................................................................................................................................................56
2-6: چارچوب نظری.................................................................................................................................................................................58
2-7: مدل تحلیلی پژوهش......................................................................................................................................................................63
2-8: فرضیه¬های پژوهش..........................................................................................................................................................................64
فصل سوم
3-1: مقدمه.................................................................................................................................................................................................65
3-2: روش پژوهش....................................................................................................................................................................................65
3-3: جامعه¬ی آماری.................................................................................................................................................................................65
3-4: واحد آماری.......................................................................................................................................................................................67
3-5: حجم نمونه........................................................................................................................................................................................67
3-6: نحوه¬ی نمونه¬گیری...........................................................................................................................................................................69
3-7: ابزار پژوهش......................................................................................................................................................................................70
3-8: تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها............................................................................................................................................71
3-8-1: تعاریف مفهومی متغیر¬های پژوهش........................................................................................................................................71
3-8-1-1: تعریف مفهومی متغیر وابسته.............................................................................................................................................71
3-8-1-2: تعریف مفهومی متغیرهای مستقل....................................................................................................................................71
3-8-2: تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.........................................................................................................................................72
3-8-2-1: تعریف عملیاتی متغیر وابسته.............................................................................................................................................72
3-8-2-2: تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل...................................................................................................................................75
3-9: اعتبار و روایی...................................................................................................................................................................................81
3-9-1: اعتبار.............................................................................................................................................................................................81
3-9-2: پایایی............................................................................................................................................................................................85
3-10: روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها..............................................................................................................................................86
3-11: نرم افزار مورد استفاده در تحقیق..............................................................................................................................................86
فصل چهارم
4-1: مقدمه.................................................................................................................................................................................................87
4-2: یافته¬های توصیفی............................................................................................................................................................................87
4-2-1: متغیرهای مستقل و متغیر وابسته..........................................................................................................................................87
4-2-1-1: جنسیت پاسخ¬گویان..............................................................................................................................................................87
4-2-1-2: قومیّت پاسخ¬گویان................................................................................................................................................................88
4-2-1-3: مقطع تحصیلی پاسخ¬گویان.................................................................................................................................................88
4-2-1-4: گروه تحصیلی پاسخ¬گویان...................................................................................................................................................89
4-2-1-5: پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخ¬گویان...............................................................................................................................89
4-2-1-6: محلّ سکونت پاسخ¬گویان.....................................................................................................................................................89
4-2-1-7: وضعیّت عضویّت پاسخ¬گویان در شبکه¬های اجتماعی اینترنتی....................................................................................90
4-2-1-8: میزان استفاده¬ی پاسخ¬گویان از شبکه¬های اجتماعی اینترنت......................................................................................90
4-2-1-9: نوع استفاده¬ی پاسخ¬گویان از شبکه¬های اجتماعی اینترنتی (اولویّت نخست)...........................................................90
4-2-1-10: میزان هویّت ملّی پاسخ¬گویان..........................................................................................................................................91
4-2-1-11: میزان سرمایه¬ی اجتماعی پاسخ¬گویان...........................................................................................................................92
4-2-1-12: میزان هویّت دینی پاسخ¬گویان........................................................................................................................................92
4-3-یافته¬های استنباطی.........................................................................................................................................................................93
فصل پنجم
5-1: خلاصه¬ی پژوهش.........................................................................................................................................................................103
5-2: بحث و نتیجه¬گیری......................................................................................................................................................................107
5-3: راهکارها و پیشنهادها...................................................................................................................................................................113
5-3-1: پیشنهادهای پژوهشی.............................................................................................................................................................113
5-3-2: پیشنهادهای اجرایی................................................................................................................................................................114
5-4: محدودیت¬های تحقیق.................................................................................................................................................................115
منابع...........................................................................................................................................................................................................116
پیوست¬ها................................................................................................................................................................................................... راهنمای استفاده با توجه به کامل بودن و همچنین word بودن به راحتی قابل استفاده می باشد.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شبکه های اجتماعی


دانلود پایان نامه


دانلود پایان نامه علوم اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های …

دانلود پایان نامه بررسی ... و هویت دینی ... در بین دانشجویان رشته­ها و دوره ...

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی با موضوع خانواده و

... دانلود پایان نامه ارشد ... و بررسی پرسش نامه ها 12 ... هویت و بحران هویت دانلود ...

تسیس داک | دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، …

... و همچنین دانلود پایان نامه ... پایان نامه بررسی شدت و ... فرهنگ دینی دانشجویان ...

پایان نامه روانشناسی - بررسی نقش دین و باورهای دینی

پایان نامه ... بررسی نقش دین و باورهای دینی در رشد و هویت ... بررسی نقش دین و باورهای ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

ارائه نمونه پایان نامه ، پروژه و تحقیق در زمینه روانشناسی ، علوم اجتماعی و علوم تربیتی ...

دانلود پایان نامه در مورد بررسی عوامل موثر بر شکل …

دانلود پایان نامه در مورد بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

موضوع پایان نامه علوم اجتماعی - پذیرش و چاپ مقاله …

... انجام پایان نامه تبلیغ و ... گیری هویت و ... اجتماعی دانشجویان. بررسی موانع ...

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله

پایان نامه بررسی نقش ... بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی ... اجتماعی دانشجویان و دستیابی به ...

بزرگترین کتابخانه الکترونیکی دانشجویان - بررسی

دانلود پایان نامه. ... پایان نامه بررسی عوامل موثر ... بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی ...

دانلود پایان نامه - پایان نامه

129 بررسی عزت نفس دانشجویان خود ... دینی و سلامت ... و پایان نامه ها و مقالات ...

دانلود پایان نامه - پایان نامه

129 بررسی عزت نفس دانشجویان خود ... دینی و سلامت ... و پایان نامه ها و مقالات ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

لیست پروژه و پایان نامه ... دانشجویان و میزان ... نامه دینی دو نسل ( بررسی نمونه ...

پایان نامه، پروپوزال، انجام پایان نامه، دانلود پایان نامه

شما دانشجویان محترم ... نامه ها و دانلود پایان نامه و ... هدف این پایان نامه بررسی نقش ...

دانلود پایان نامه های استاندارد مدیریت، روانشناسی، …

دانلود پایان نامه های ... پایان نامه بررسی و ... پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

... دانلود رایگان پایان نامه ... روش تحقیق بررسی نظر دانشجویان ... روش تحقیق بررسی و ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد هویت

... دانلود پایان نامه و ... پایان نامه درباره هویت و ... است، بررسی هویت ...

دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه - دانلود پایان نامه بررسی ...

دانلود پایان نامه بررسی نگرش دینی برتفکرانتقادی دانشجویان ... خانواده و جامعه بین ...

پایان نامه بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و ...

پایان نامه بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی ... هویت در دانشجویان ...

دسته‌بندی روانشناسی و علوم تربیتی - دانلود پایان نامه ...

پایان نامه بررسی نقش ... بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی ... دانشجویان . پایان نامه مقایسه ...

دانلود پایان نامه - saharthesis.rozblog.com

دانلود پایان نامه,دانلود ... مبحث خود را با بررسی عوامل، محیطها و جفت ... ها و باورهای دینی و ...

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی ... مقاله بحران هویت ... تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته ...

دانلود پایان نامه - پایان نامه

پایان نامه های زیر به صورت آماده و با فرمت word موجود است.

پایان نامه ی بررسی هویت ملی و دینی دانشجویان

پایان نامه ی بررسی هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه آزاد. doc.

دانلود پایان نامه بررسي مراحل شكل‏ گيري هويت ديني كودكان و ...

... هویت دینی کودکان و ... در بین دانشجویان دختر ; دانلود ... دانلود پایان نامه بررسی ...

دانلود پایان نامه و مقاله - تاثیر مدیریت زمان بر …

دانلود پایان نامه و ... در مدیریت دینی و بررسی تاثیر ... تحصیلی دانشجویان. بررسی تاثیر ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی

... پروژه و پایان نامه رشته ... و هویت اجتماعی ... دانلود پایان نامه بررسی ميزان ...

دانلود پایان نامه اماده تاثیر درس معارف اسلامی در …

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش درسی ... دروس معنوی و تحول هویت دینی دانش آموزان ...

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته روانشناسی و علوم تربیتی و دیدن لینک دانلود آن ها ...

پايان نامه : بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) …

پايان نامه : بررسی نگرش دینی ... پایان نامه و پروژه های رشته ... بررسی نگرش دینی دانشجویان ...

رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه …

... شهریار دانلود پایان نامه ... بررسی رابطه¬ی هویت دینی با ... ی هویت و هویت دینی ...