5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل - دانلود رایگاندانلود رایگان 5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل ویرایش)

دانلود رایگان
5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل ویرایش)5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل ویرایش)
فایل های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایش هاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است.
عناوین:
-فرهنگ و تاثیر آن بر پیوند میان موسیقی و معماری ایرانی
-مطالعه­ تطبیقی فضای موسیقایی و کالبدی معماری ایرانی
-بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری ایرانی (نمونه موردی: باغ تخت شیراز)
-بازشناسی زبان مشترک موسیقی و معماری در ایجاد حس مکان در معماری ایرانی-اسلامی
-الگوهای کالبدی برگرفته از حکمت وهنر ایرانی اسلامی( نمونه موردی انطباق فضای موسیقایی وکالبد معماری ایرانی)
فرهنگ و تاثیر آن بر پیوند میان موسیقی و معماری ایرانی
یاسر زارعی، مجید یزدانی، مهدی رفاهی ، غلامرضا خرم رو دلاکه
چكيده : هنر به ویژه موسیقی و معماری در طول تاریخ نقش ارزنده ای در تلطیف ادراک و روحیات انسان داشته است. چشم انداز تاریخ فرهنگ و تمدن کشور ما، حکایت از پیوند و ارتباط تنگاتنگ بین این هنرها را در همه زمینه ها، خصوصا در شکل گیری آثار و فضاهایی که انسان در آن به عنوان موثر ترین عامل و استفاده کننده از آن می باشد را دارد. هنر به عنوان عاملی مهم در شکل گیری فرهنگ یک ملت، برخاسته از روح آدمی و پیوند عمیق او با فرهنگ اوست و نمی توان هنر یک ملت را جدای از فرهگ یک ملت دانست. در این تحقیق برآنیم تا با تعریف فرهنگ و نمود آن در موسیقی و معماری ایرانی به ارتباط موثر بین این هنرها به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی پرداخته شود باشدکه با این تحقیق، باب جدیدی برای شناساندن هر چه بهتر ارتباط این هنرها در فرهنگ ایرانی باز شود.
واژه هاي كليدي: فرهنگ، موسیقی سنتی ایران ، معماری ایرانی
مطالعه­ تطبیقی فضای موسیقایی و کالبدی معماری ایرانی
شقایق صدقی قادیکلایی
چكيده بین تمامی هنرهای ایرانی، از جمله معماری ایرانی و موسیقی ایرانی ارتباط زیادی از لحاظ مفهومی برقرار است. این دو هنر چه از لحاظ حس و فضایی که ایجاد می کنند و چه از لحاظ ساختار و قواعد شکل­دهنده ­شان نظیر ریتم، تکرار، تأکید و... ارتباط زیادی با هم دارند. معماری ایرانی و موسیقی ایرانی، از حکمت ایرانی اسلامی نشأت گرفته­اند و با تمام شئون زندگی ایرانیان در طول تاریخ عجین بوده­اند، بنابراین جزئی از هویت و فرهنگ ایرانیان می­باشند. هویتی که برای ایرانیان معاصر به سبب هجوم مدرنیته از دنیای غرب، کمرنگ شده است. هدف از این تحقیق شناخت برخی از اصول و مفاهیم ساختاری معماری و موسیقی ایرانی است و در نظر دارد با مقایسه این اصول و تحلیل آن­ها، به پیوندهای میان این دو هنر برسد، تا از این طریق به هویت گمشده معماری ایرانی بپردازد. در این پژوهش از روش سیستماتیک با ساختار نرماتیو استفاده شده است و به بررسی بایدها می­پردازد. در جمع­آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که اصولی همچون وحدت­گرایی، تکرار و... هم در موسیقی ایرانی و هم در معماری ایرانی همواره وجود داشته و تا حد زیادی این دو هنر را با هم منطبق می­سازد.
واژگان کليدي:معماری ایرانی، موسیقی ایرانی، وحدت­گرایی، ریتم، تکرار
بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری ایرانی (نمونه موردی: باغ تخت شیراز)
شقایق صدقی قادیکلایی
چكيده معماری ایرانی و موسیقی ایرانی به عنوان تجلی بخش­هایی از هنر روح آدمی، دارای جلوه­های جمالی و جلالی مشابهی در عرصه بروز و نمود می­باشند. هرچند موسیقی با پدیده شنوایی و معماری با پدیده بینایی بیشتر نمود می­یابد ولی هر دو هنر از وجوه متشابه فراوانی بهره برده­اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی وجوه متشابه در اصول موسیقی ایرانی و معماری ایرانی است. به عنوان مطالعه موردی نیز، باغ تخت شیراز، به عنوان یکی از بهترین نمونه ­های معماری باغ­سازی ایرانی انتخاب شده است. در تحلیل و بررسی موارد متشابه، نه اصل مورد بررسی قرار گرفته است. این نه اصل عبارتند از: سلسله ­مراتب، درونگرایی و محرمیت، صوت، ریتم و تکرار، تقارن، عرفان، پاساژ یا مدگری، هارمونی، تزیین. در این پژوهش از روش سیستماتیک با ساختار نرماتیو استفاده شده است و به بررسی بایدها می­پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اصولی چون سلسله ­مراتب، تقارن، ریتم و غیره که در روند شکل­ گیری و توسعه در موسیقی ایرانی شرکت دارند، در معماری ایرانی با بیان کالبدی در ساختاری فضایی و معنایی نمود پیدا می­کنند. بدین ترتیب، کدهای معنایی و اصول نظام دهنده مشترک، در این دو عرصه هنری با بیان­ های متفاوتی به منصه ظهور می­رسند.
واژگان کليدي: معماری ایرانی، موسیقی ایرانی، باغ تخت شیراز، سلسله مراتب، تقارن
بازشناسی زبان مشترک موسیقی و معماری در ایجاد حس مکان در معماری ایرانی-اسلامی
آزاده فرورد، جمال الدین سهیلی
خلاصه
معماری و موسیقی از موضوعاتی است که می توان نقش آن را در هنرهای دیگر به روشنی دنبال نمود. هر چند موسيقي با حس شنوايي و معماري با بينايي بيشتر نمود مي يابد ولي هر دو هنر از وجوه متشابه فراواني بهره برده اند. حس مکان به معنیادراک ذهنی انسان از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد. به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. در معماری ایرانی به واسطه ژرفای مفاهیم هنری، تشابهات معنايي و محتوايي با دیگر هنرها از جمله موسيقي نمود بیشتری دارد. هدف این نوشته شناسایی وجوه تشابه اصول موسیقی و معماری ایرانی و تاثیر موسیقی و معماری ایرانی در ایجاد حس مکان در انسان است. در تحليل و بررسي این موارد در نظام معماری ايراني و موسيقي ايراني، دوازده اصل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که اصولي چون نظم، هارموني، سلسله مراتب و غيره که در روند شکل گيري و توسعه در موسيقي شرکت دارند، در معماری ايراني با بيان کالبدي در ساختار حضور دارند و بدين ترتيب، کدهاي معنايي و اصول نظام دهنده مشترک، در اين دو عرصه هنري با بيان هاي متفاوتي موجب ایجاد حس مکان در انسان می شود.
واژگان کليدي: معماري ایرانی، موسيقي ايراني، حس مکان
الگوهای کالبدی برگرفته از حکمت وهنر ایرانی اسلامی( نمونه موردی انطباق فضای موسیقایی وکالبد معماری ایرانی)
مرضیه محمدمیری، سیدمحمد­رضا فاروقی، حسن شاهی
چکیده
شئون مختلف هنر ایرانی اسلامی، ازجمله معماری و موسیقی سنتی ایرانی، دارای اصول مشترکی هستند که در ساختار، مفاهیم و همینطور در اجزای آنها جاری و ساری است. این اصول که نشات گرفته از معرفت و حکمت ایرانی اسلامی می­باشد، با تمام شئون زندگی ایرانیان در طول تاریخ عجین بوده، نیاز معنوی ایشان را مرتفع می نموده و جزئی از هویت آنها گشته است. هویتی که برای ایرانی معاصر به سبب هجوم مدرنیته از دنیای غرب، کمرنگ شده است. معمار ایرانی معاصر چندیست در به در هویتش را می جوید و نشانه هایش را صرفا در موتیف­های ظاهری و شکلی کاوش می کند و به کار می بندد. این روش تا حدودی موفقیت آمیز بوده اما به زعم اکثر کارشناسان راه حل بهینه به شمار نمی رود. هدف از این تحقیق شناخت برخی از اصول و مفاهیم ساختاری هنر ایرانی اسلامی از طریق مطالعه تطبیقی معماری وسایر هنر­ها به شکل اختصاصی موسیقی سنتی ایران است تا از این طریق به جستجوی هویت گمشده معماری ایرانی بپردازد. در این پژوهش از روش سیستماتیک با ساختار نرماتیو استفاده شده است و به بررسی بایدها می پردازد. در جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر اینست که اصولی همچون وحدت گرایی، درونگرایی، سلسله مراتب و... همواره در حکمت و هنر ایرانی اسلامی از جمله معماری و موسیقی ایرانی جاری بوده است. امید است محصول این پژوهش برای طراحان معمار در بکارگیری اصول نامبرده راهگشا باشد.
کلید واژه: موسیقی ایرانی، معماری ایرانی، وحدت گرایی، سلسله مراتب، درونگرایی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

سرویس آپلود فایل سرویس میزبانی و آپلود فایل پرشین‌گیگ روی سرورهای ابری در اختیار ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و عمران بزرگترین بانک اطلاعاتی ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله

آخرین مقالات. عوامل در کانون و نمایندگان در صحنه: تحلیل ساختار سازی قوی روش ها و ...

چاپ کتاب - تبدیل پایان نامه به کتاب

چاپ کتاب چاپ کتاب ارزانتر از همه جا. سلام و عرض ادب خدمت شما فرهیخته گرامی ( لطفا این ...

وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

وبلاگ 24 قویترین ربات وبلاگ خوان فارسی. در وبلاگ 24 تمامی وبلاگ ها، خبر ها و مقالات به ...

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و

دانلود رایگان نرم افزار، فیلم، موزیک، کتاب، آموزش، بازی و برنامه موبایل؛ همه و همه در ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

محیطی امن و مناسب جهت رفاه محققین و دانشجویان برای دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه ...

آموزش روش های انتقال فایل بین موبایل و کامپیوتر

آموزش روش های انتقال فایل بین موبایل و کامپیوتر . امروزه با گسترش تکنولوژی و افزایش ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری

فروش فایل Oxford Word Skills – Advanced. Oxford Word Skills – Advancedهمانطور که از طبقه بندی کتاب Oxford Word Skills ...

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری

فروش فایل Oxford Word Skills – Advanced. Oxford Word Skills – Advancedهمانطور که از طبقه بندی کتاب Oxford Word Skills ...

برنامه ی ترجمه متون انگلیسی بصورت تخصصی

سلام به همه ی کابران عزیز مجموعه ی بزرگ آواکس نت . این اولین پستی هست که در رابطه با ...

Microsoft PowerPoint سوالات، مشكلات و مباحث در اینجا ...

میشه یه فایل صوتی رو طوری آپلود کرد که به عنوان موسیقی پشت زمینه پخش بشه ؟ و اگه میشه...

دانلود نرم افزار - پی سی ورلد

با استفاده از نرم افزار Autodesk AutoCAD Civil 3D می توانید نقشه ها و مدل سازی های مربوط به شهر ...

دانلود کتاب آشنایی کامل با دوربین های مدار بسته

دانلود کتاب راهنمای کاربردی و اطلاعات گردشگری دبی [2,978] دانلود Sobotta Atlas of Human Anatomy 15th ...

طریقه کپی کردن فایل PDF در WORD

من بیست ساله دارم با ورد و پی دی اف و این داستانا کار میکنم به هیچ عنوان نمیشه فایل های ...

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

برای اولین بار تبدیل فایل های‏ pdf ‎ یا عکس از متن های فارسی و یا هر زبان دیگر دنیا به ...

20. ماهواره - مقاله

مقاله لاتین + ترجمه فارسی آن با عنوان ” فن آوري اطلاعات و ساختن يك زير ساختار شبکه بی ...

آموزش مشاهده شماره سریال ویندوز

آموزش مشاهده شماره سریال ویندوز . این مقاله آموزشی، بیشتر به درد افرادی می خورد که ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 2

توضیحات : ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت. و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از ...

بر بال‌های کتاب | مرجع دانلود کتاب‌های الکترونیکی

این کتاب پروژه‌ محور، با 30 پروژه و با استفاده از مهارت‌های سنتی کار با سیم، مانند ...