ارائه روشی برای موازنه سازی بار در محاسبات ابری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه با موضوع : ارائه روشی برای موازنه سازی بار در محاسبات ابری

دانلود رایگان
ارائه روشی برای موازنه سازی بار در محاسبات ابری(پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری سیستم های کامپیوتر - سال 1392)
چکیده
در سال هاي اخیر با ظهور محاسبات ابري که نوع جدیدي از محاسبات توزیع شده می باشد، مراکز داده پیشرفته از مزایاي این تکنولوژي براي ارائه سرویس به مشتریان خود استفاده میکنند. با توجه به رشد روز افزون میزان بار و حجم درخواست ها در مراکز داده پیشرفته و نیاز مبرم جهت دستیابی به کیفیت سرویس مطلوب نیاز به راهکارهایی جهت افزایش بهره وري سرویس دهنده هاي موجود در مرکز داده احساس می گردد. یکی از روشهاي دستیابی به بهره وري مطلوب، استفاده از راهکارهاي توازن بار میباشد.
در سالهاي اخیر، مححقان راهکارهاي متفاوتی را براي انجام موازنه سازي بار در محاسبات ابري ارائه داده اند. بکاربستن مکانیسم هاي زمانبندي و استفاده از تکنیک مهاجرت زنده، دو راهکار مهم براي انجام موازنه سازي بار می باشد. در این پایان نامه از یک روش زمانبندي براي دست یابی به توازن بار استفاده شده است. در این رویکرد از وابستگی داده اي به عنوان مهمترین اصل براي انجام زمانبندي وظایف استفاده شده است. توجه به وابستگی احتمالی وظایف به یکدیگر از یک سو و اعمال محدودیت هاي زمانی در توزیع وظایف به میزبان ها از سوي دیگر از نقاط قوت این رویکرد می باشد. بهبود زمان پاسخ، کاهش هزینه اجراي وظایف و افزایش کارایی سرویس دهی به مشتریان از مزایاي این رویکرد نسبت به الکوریتم زمانبندي نوبت چرخشی می باشد.
کلمات کلیدي: محاسبات ابري، توازن بار، مکانیسم زمانبندي.

عنوان صفحه
فصل 1 : مقدمه...........................................................................................................................................................7
1 -1مقدمه ..................................................................................................................................................10
1-2 بیان مسئله............................................................................................................................................11
3 -1 نگاهی بر کارهاي انجام شده در زمینه پایان نامه............................................................................................13
4 -1 نگاهی بر راهکار ارائه شده................................................................................................................................14
5 -1 ساختار پایان نامه.............................................................................................................................................15
فصل 2 : محاسبات ابري و موازنه سازي بار..............................................................................................................15
2-1 مقدمه ........................................................................................................................................................18
2-2 محاسبات ابری..............................................................................................................................................19
3 -2 معماري لایه اي محاسبات ابري.......................................................................................................................21
1 -3 -2 نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS).......................................................................................................
2 -3 -2 سرویس عنوان به سکو (PaaS).......................................................................
3 -3 -2 زیر ساخت به عنوان سرویس (IaaS)..................................................................................................
4 -2 اهداف محاسبات ابري .....................................................................................................................................23
5 -2 مفهوم موازنه سازي بار در محاسبات ابري ......................................................................................................24
6 -2 معیارها و اهداف تکنیک هاي توازن بار در زیر ساخت هاي ابري...................................................................27
2-7 جمع بندی .................................................................................................................................................27
فصل 3 : کارهاي مرتبط............................................................................................................................................28
3-1 مقدمه .................................................................................................................................................. 31
2 -3 مسئله بیان ....................................................................................................................................32
3 -3 الگوریتم هاي زمانبندي موجود در زیرساخت هاي ابري...................................................................................33
1 -3 -3 الگوریتم هاي زمانبندي غیر توزیع شده......................................................................................................33
1 -1 -3 -3 بهبود الگوریتم مبتنی بر هزینه براي زمانبندي وظایف........................................ 31
2 -1 -3 -3 کمینه کردن زمان تکمیل وظایف براي زمانبندي آگاه از توان در محاسبات ابري .............. 32
3 -1 -3 -3 روش کارآمد براي زمانبندي ماشینهاي مجازي در محیط ابر خصوصی ...................... 32
5 -1 -3 -3 الگوریتم زمانبندي اولویت پویا براي زمانبندي درخواست سرویس............................. 34
6 -1 -3 -3 زمانبند دوسطحی کارا براي محیط هاي محاسبات ابري..................................... 34
7 -1 -3 -3 زمانبندي جریان کار برنامه هاي کاربردي مبتنی بر رفتار اکتشافی زنبور عسل................. 35
2 -3 -3 لگوریتم هاي زمانبندي توزیع شده..............................................................................................................38
1 -2 -3 -3 الگوریتم زمانبندي توزیع شده و آگاه از محتوا............................................... 36
2-2-3 -3 الگوریتم زمانبندي دو مرحله اي.......................................................... 37
3-2-2-4 زمانبندی الگوریتم CTC...........................................................................................................................38
3-3 جمع بندی.................................................................................................................................................42
4-1 مقدمه ............................................................................................................................................................45
4-2 فرضیات .........................................................................................................................................................46
4-3 رویکرد پیشنهادی.............................................................................................................................................48
1 -3 -4 توضیح در مورد الگوریتم ............................................................................................................................. 50
2 -3 -4 معیارهاي انتخاب میزبان مطلوب جهت تخصیص کلودلت.................................................................................... 51
4-3-3 مثال.........................................................................................................................................................52
4-3-5 توازن بار....................................................................................................................................................56
4-4 جمع بندی...................................................................................................................................................58
فصل 5: ارزیابی نتایج...............................................................................................................................................60
5-1 مقدمه ...........................................................................................................................................................61
2 -5 نگاهی بر شبیه ساز کلاودسیم ..........................................................................................................................61
2 -5 الگوریتم زمانبندي نوبت چرخشی......................................................................................................................64
3 -5 نحوه شبیه سازي رویکرد پیشنهادي.................................................................................................................65
4 -5 مقدار انتقال داده بین میزبان هاي مرکز داده....................................................................................................67
5 -5 زمان تکمیل شدن تخصیص وظیفه..................................................................................................................68
5-6 جمع بندی....................................................................................................................................................68
فصل6 : نتیجه گیري و کارهاي آتی.........................................................................................................................70
6-1 نتیجه گیری...................................................................................................................................................71
6-2 کارهای آتی...................................................................................................................................................72
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه


موازنه سازی


محاسبات ابری


توازن بار


پایان نامه کارشناسی ارشد


مهندسی کامپیوتر


موازنه سازی بار در محاسبات ابری


load balancing


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه